Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5796. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk, stran 17119.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 6/1994 Odl. US: U-I-13/94-65, 45/94 Odl. US: U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 Odl. US: U-I-285/94-105, 63/95, 73/95 Odl. US: U-I-304/94-9, 9/96 Odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 Odl. US: U-I-274-95, 44/96 Odl. US: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 Odl. US: U-I-39/95, 74/98, 12/99 Skl. US: U-I-4/99 (16/99 popr.), 36/99 Odl. US: U-I-313/96, 59/99 Odl. US: U-I-4/99, 70/00, 94/00 Skl. US: U-I-305-98-14, 100/00 Skl. US: U-I-186/00-10, 28/01 Odl. US: U-I-416/98-38, 87/01 – ZSam-1, 16/02 Skl. US: U-I-33/02-7, 51/02 – ZLS-L, 108/03 Odl. US: U-I-186/00-21, 77/04 Odl. US: U-I-111/04-21, 72/05, 100/05 – UPB1, 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 9. in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 16. redni seji dne 19. 12. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 76/06).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk, ki se glasi:
»Ob rojstvu prvega otroka v družini so starši upravičeni do izplačila prispevka v višini 160,00 EUR, ob rojstvu drugega otroka v družini so upravičeni do izplačila prispevka v višini 200,00 EUR, ob rojstvu tretjega in vseh nadaljnjih otrok v družini pa so upravičeni do izplačila prispevka v višini 250,00 EUR. Višina posameznega zneska se s 1. 1. tekočega leta uskladi z višino inflacije preteklega leta in velja do konca tega proračunskega leta. O višini povečanja odloči župan s sklepom.«
3. člen
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 121-1/2008-1
Žužemberk, dne 19. decembra 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.