Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk, stran 17118.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 in 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZOFVI-UPB5 in 36/08 – ZOFVI-G) ter 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 16. redni seji dne 19. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk (Uradni list RS, št. 93/00) se četrti odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ime podružnične šole: Osnovna šola Žužemberk – podružnica Dvor, sedež podružnice šole je Dvor 23d, 8361 Dvor pri Žužemberku.«
2. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov in ga sestavljajo.
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
3. člen
V 9. členu se črtata tretji in četrti odstavek, tako se novi tretji odstavek glasi:
»Tri predstavnike staršev v Svet šole izvoli Svet staršev šole in Svet staršev vrtca. V svetu šole je en predstavnik staršev centralne šole, en predstavnik staršev podružničnih šol in en predstavnik staršev vrtca. Tri predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda, in sicer enega predstavnika izmed delavcev vrtca ter dveh predstavnikov izmed strokovnih delavcev, upravno administrativnih in tehničnih delavcev šole. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Mandat predstavnikov staršev je povezan s statusom otroka v vrtcu oziroma učenca v šoli.«
4. člen
Zavod mora oblikovati svet šole v skladu s tem odlokom po preteku mandata sedanjega sveta.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-26/2008-1
Žužemberk, dne 19. decembra 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.