Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5793. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010, stran 17116.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB) (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 16. seji dne 19. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žužemberk za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v eurih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto           Proračun
                          leta 2010
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       6.400.782
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            3.883.529
70  DAVČNI PRIHODKI                3.583.106
   700 Davki na dohodek in dobiček        3.161.562
   703 Davki na premoženje             260.165
   704 Domači davki na blago            161.379
   in storitve
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                300.423
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      50.675
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             3.930
   712 Globe in druge denarne kazni         9.318
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       0
   714 Drugi nedavčni prihodki           236.500
72  KAPITALSKI PRIHODKI               630.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    450.000
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       180.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                   0
   730 Prejete donacije iz domačih virov         0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              1.887.253
   740 Transferni prihodki iz drugih       1.887.253
   javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         6.677.532
40  TEKOČI ODHODKI                1.317.013
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      214.321
   401 Prispevki delodajalcev            33.335
   za socialno varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        980.857
   403 Plačila domačih obresti           26.500
   409 Rezerve                   62.000
41  TEKOČI TRANSFERI               1.634.914
   410 Subvencije                  46.500
   411 Transferi posameznikom in         1.173.473
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim            87.460
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        327.481
   414 Tekoči transferi v tujino             0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             3.317.605
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    3.317.605
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             408.000
   431 Investicijski transferi pravnim in     322.000
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim     86.000
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI   –276.750
   PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        0
   DELEŽEV
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      0
   442 Poraba sredstev kupnin              0
   iz naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v         0
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               280.000
50  ZADOLŽEVANJE                  280.000
   500 Domače zadolževanje             280.000
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)              53.250
55  ODPLAČILA DOLGA                 53.250
   550 Odplačila domačega dolga           53.250
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   –50.000
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         226.750
XI. NETO FINANCIRANJE                276.750
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.      50.000
   PRETEKLEGA LETA
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
2. prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicijske transfere prostovoljnim gasilskim društvom za nakup opreme,
3. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna, glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih prav tako 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 45.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 9.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2010 ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko rezervacijo v višini 17.000 eurov. O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 280.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: ki bodo določene s sklepom občinskega sveta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Žužemberk, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 10.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 10.000 eurov pod naslednjim pogojem: da pridobijo soglasje občinskega sveta.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 53.250 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitve začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-128/2008-1
Žužemberk, dne 19. decembra 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.