Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5791. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2007, stran 17113.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 90/05), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je občinski svet na predlog župana na 15. seji dne 4. 12. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 2007 obsega:
-------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov             EUR
-------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki                3.757.798
II. Skupaj odhodki                 3.601.529
III. Proračunski presežek               156.269
-------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
-------------------------------------------------------------
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja        0
   kapitalskih deležev
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih         0
   deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba        0
   kapitalskih deležev
-------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
-------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje                      0
VIII.Odplačilo dolga                  52.767
IX. Sprememba stanja sredstev na računu       103.502
X.  Neto zadolževanje                   0
XI. Neto financiranje                –156.269
-------------------------------------------------------------
XII. Stanje sredstev na računih preteklega leta     6.576
-------------------------------------------------------------
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec leta 2007 znaša 110.078 € in ta sredstva se razporedi za naslednje namene:
1. Neporabljena namenska sredstva se namenijo:
– za izgradnjo kanalizacije – neporabljena taksa za obremenjevanje voda.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-40/2008-2
Žužemberk, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.