Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5786. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarješke Toplice v obdobju januar–marec 2009, stran 17103.

Na podlagi določil 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 17/95, 26/97, 70/97, 10/98, 75/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 100/05), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/2007 – ZSPDPO in 109/08) in 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 24. 12. 2008 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šmarješke Toplice v obdobju januar–marec 2009
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2008 (Uradni list RS, št. 21/08 in 70/08); v nadaljevanju: odlok o proračunu. Največji možni obseg odhodkov proračuna v obdobju začasnega financiranja v letu 2009 se določi tako, da se dvanajstina odhodkov sprejetega proračuna za leto 2008 pomnoži s številom mesecev, za katere se določa začasno financiranje. Sredstva se lahko porabijo do višine 869.425,00 EUR.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF, oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo določila ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna RS, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS in odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 410-0017/2008-1
Šmarješke Toplice, dne 24. decembra 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.