Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5757. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, stran 17051.

Na podlagi petega odstavka 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
1. člen
V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05 in 33/08) se v 8. členu na koncu petega odstavka črta pika in doda vejica ter naslednje besedilo:
»ki ima za to ustrezno znanje in opremo.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Institucijo iz prejšnjega odstavka imenuje minister, pristojen za predšolsko vzgojo.«.
2. člen
V 66. členu se dvanajsta alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– desetega odstavka 54. člena,«.
Besedilo »zdravstveni inšpektorat« se nadomesti z »zdravstvena inšpekcija«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem petega odstavka 8. člena tega pravilnika zdravstvena inšpekcija ne sme poveriti instituciji, ki je izdelala oceno varnosti igral pri namestitvi in njenem vzdrževanju.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2008
Ljubljana, dne 19. decembra 2008
EVA 2008-3311-0070
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost