Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5755. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov, stran 17049.

Na podlagi tretjega odstavka v zvezi s 1. in 2. točko prvega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP) in 6. členom Odredbe o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 54/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
1. člen
V Pravilniku o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 126/07 in 78/08) se pred vejico na koncu 3. točke 7. člena doda besedilo »in stroškov vodenja računa«.
2. člen
V prvem stavku 10. člena se besedilo »z drugim« nadomesti z besedilom »s petim«.
3. člen
V 12. členu se besedilo »z vključitvijo oziroma izključitvijo iz registra« nadomesti z besedilom »z dokončnostjo sklepa o vključitvi oziroma izključitvi iz registra«.
4. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ustanovitelj, zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščena za zastopanje organa ali pravne osebe, (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) mora za pridobitev statusa proračunskega uporabnika najpozneje v petih delovnih dneh od ustanovitve oziroma od vpisa v primarni ali drug register vložiti vlogo za vpis v register proračunskih uporabnikov pri UJP.«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če so izpolnjeni pogoji, določeni v predpisu iz 12. člena tega pravilnika, UJP izda sklep o vključitvi v register in ga vroči proračunskemu uporabniku. O vpisu podatkov iz 6. in 7. člena tega pravilnika izda UJP obvestilo in ga posreduje proračunskemu uporabniku, ustanovitelju ter upravljavcu sredstev sistema EZR države oziroma občine.«.
5. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravna oseba, ki je pridobila status proračunskega uporabnika v skladu s tem pravilnikom in je predhodno poslovala prek enega ali več transakcijskih računov pri poslovnih bankah, je dolžna v roku 30 dni po dokončnosti sklepa iz petega odstavka 13. člena tega pravilnika zapreti vse transakcijske račune v poslovnih bankah.«.
6. člen
V 15. členu se v drugem odstavku besedilo »Ustanovitelj ali zakoniti zastopnik« nadomesti z besedo »Zastopnik«.
V tretjem odstavku se besedilo »organizacijskemu delu Ministrstva za finance, ki upravlja likvidnost sistema EZR države, oziroma občini« nadomesti z besedilom »upravljavcu sredstev sistema EZR države oziroma občine.«.
7. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravna oseba, ki je izgubila status proračunskega uporabnika, je dolžna v roku 30 dni od dokončnosti sklepa o izključitvi iz registra zapreti vse podračune pri UJP v skladu s tem pravilnikom. Po preteku 30 dni od dokončnosti sklepa UJP ne sprejme več nobenega plačilnega navodila v breme teh podračunov, razen plačilnega navodila za prenos denarnih sredstev na podračun oziroma transakcijski račun pravnega naslednika, in sicer le če na dan izvršitve tega plačilnega navodila razpolaga tudi s predloženo zahtevo za zaprtje računov pri UJP.«.
8. člen
V 17. členu se drugi odstavek črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se številka »5« nadomesti z besedo »petih«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
V 18. členu se črtata besedi »zakoniti«.
10. člen
V 19. členu se črta beseda »zakoniti«.
11. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Proračunski uporabnik mora UJP predložiti seznam deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi na računu in podpisovanje pisnih in elektronskih plačilnih navodil, kadar ta niso podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, če se spremeni:
– način podpisovanja plačilnih navodil (posamično ali kolektivno, oblika lastnoročnega podpisa);
– podpisnik ali osebno ime osebe, pooblaščene za podpisovanje plačilnih navodil;
– žig, če ga je proračunski uporabnik določil kot obveznega na pisnem plačilnem navodilu oziroma ob ukinitvi njegove uporabe.
(2) Proračunskemu uporabniku ni potrebno predložiti seznama deponiranih podpisov v primeru prenosa podračunov iz enega v drug sistem EZR.
(3) V primeru odprtja dodatnega podračuna z istimi pogoji, ki veljajo za ostale že odprte podračune, proračunski uporabnik predloži le dopolnjen seznam podračunov, ki je priloga seznama deponiranih podpisov.
(4) UJP upošteva spremembo zastopnika proračunskega uporabnika:
– z dnem prejema dokumentacije, določene v navodilu UJP, iz katere je razvidno imenovanje novega zastopnika, ne glede na izvedbo vpisa spremembe zastopnika v primarnem registru;
– z dnem prejema obvestila o začetku stečajnega postopka ali postopka prisilne likvidacije nad posrednim proračunskim uporabnikom oziroma najkasneje s potekom osmih dni po objavi sklepa o začetku postopka na spletni strani AJPES.
(5) UJP upošteva spremembo oseb, pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi na računu in podpisovanje plačilnih navodil:
– z dnem prejema novega seznama deponiranih podpisov;
– z dnem prejema pisnega obvestila o preklicu pooblastila za razpolaganje s sredstvi in podpisovanje plačilnih navodil.«.
12. člen
V 21. členu se za besedo »uporabniku« doda vejica in se besedilo »– in organizacijskemu delu ministrstva za finance, ki upravlja z likvidnostjo sistema EZR države oziroma občini« nadomesti z besedilom », – ustanovitelju in upravljavcu sredstev sistema EZR države oziroma občine«.
13. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
Če proračunski uporabnik kljub pozivu UJP ne izpolni svoje dolžnosti iz 16. člena ter VI. poglavja tega pravilnika, UJP ne sprejema plačilnih navodil v breme njegovih podračunov in ponovno pisno pozove proračunskega uporabnika, naj v petnajstih dneh po vročitvi poziva odpravi ugotovljene statusne nepravilnosti in obvesti UJP o nadaljnji uporabi podračuna.«.
14. člen
Črtata se naslov podpoglavja »d) Odpiranje stečajnega in likvidacijskega podračuna« in 30. člen.
15. člen
Črtata se naslov podpoglavja »e) Zapiranje stečajnega oziroma likvidacijskega podračuna« in 40. člen.
16. člen
V 44. členu se v prvem odstavku črta besedilo »tistega sistema EZR«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek UJP zapre podračun v roku osmih dni po dokončnosti sklepa o izključitvi iz registra proračunskih uporabnikov, ki je bil izdan po uradni dolžnosti.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
17. člen
Za 45. členom se dodata naslov novega podpoglavja in nov 45.a člen, ki se glasita:
»j) Prenos podračunov v drug sistem EZR
45.a člen
Prenos podračunov iz enega v drug sistem EZR izvrši UJP tako, da odpre nove podračune v drugem sistemu EZR ter prenese denarna sredstva na nove podračune, in sicer ob upoštevanju veljavnosti vse dokumentacije, s katero UJP razpolaga za posamezen podračun, razen dokumentacije v zvezi z novimi plačilnimi instrumenti.«.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-32/2007
Ljubljana, dne 19. decembra 2008
EVA 2008-1611-0159
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti