Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2008 z dne 24. 12. 2008

Kazalo

5471. Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, stran 16335.

Na podlagi 165. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: dejanska raba), podrobnejše vrste dejanske rabe, določanje dejanske rabe, najmanjše površine zajema, metodologijo zajema podatkov dejanske rabe, usklajevanje podatkov, prijavo sprememb, objavo in dostopnost evidence dejanske rabe ter način vzdrževanja evidence dejanske rabe.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. ortofoto je skeniran ali digitalni letalski ali satelitski posnetek, ki je z upoštevanjem centralne projekcije posnetka in modela reliefa transformiran (razpačen) v državni koordinatni sistem. Ortofoto je v metričnem smislu enak linijskemu načrtu ali karti;
2. Interpretacijski ključ je priročnik z navodili za določanje dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč;
3. RABA_PID je identifikacijska oznaka poligona rabe;
4. GERK je strnjena površina kmetijskega zemljišča z enako vrsto dejanske rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva.
3. člen
(oblika in način vzpostavitve ter vodenja evidence dejanske rabe)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vzpostavi in vodi evidenco dejanske rabe v grafični obliki na osnovi ortofoto ali drugih virov.
4. člen
(podrobnejša vsebina evidence dejanske rabe)
(1) Evidenca dejanske rabe se vodi za celotno območje Republike Slovenije.
(2) V evidenci dejanske rabe se poleg podatkov, naštetih v tretjem odstavku 165. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) za posamezni poligon vodijo še naslednji podatki:
– vir zajema podatkov,
– podatki o izvajanju kontrole.
5. člen
(podrobnejše vrste dejanske rabe)
(1) Podrobnejše vrste dejanske rabe so:
– njiva,
– hmeljišče,
– trajne rastline na njivskih površinah,
– rastlinjak,
– vinograd,
– matičnjak,
– intenzivni sadovnjak,
– ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak,
– oljčnik,
– ostali trajni nasadi,
– trajni travnik,
– barjanski travnik,
– kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem,
– kmetijsko zemljišče v zaraščanju,
– plantaža gozdnega drevja,
– drevesa in grmičevje,
– neobdelano kmetijsko zemljišče,
– gozd.
(2) V evidenci dejanske rabe se za namene ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike zajemajo tudi druge vrste dejanske rabe in sicer:
– pozidano in sorodno zemljišče,
– barje,
– trstičje,
– ostalo zamočvirjeno zemljišče,
– suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom,
– odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom,
– voda.
6. člen
(določanje dejanske rabe)
(1) Za potrebe določanja dejanske rabe se uporablja Interpretacijski ključ, ki vsebuje šifrant vrst dejanske rabe, navodila za zajem podatkov, opise posameznih vrst dejanske rabe in najmanjše površine zajema posameznih vrst dejanske rabe. Interpretacijski ključ se objavi na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK/.
(2) Šifrant dejanske rabe s kratkimi opisi vrst rabe je določen v prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(najmanjše površine zajema)
(1) Najmanjša površina zajema dejanske rabe je površina zemljišča z isto vrsto dejanske rabe, ki se obvezno izloči kot samostojen poligon dejanske rabe, lahko pa se zajemajo tudi manjše površine. Najmanjše površine zajema za posamezno vrsto dejanske rabe so določene v prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se iz skupin dejanske rabe njive in vrtovi, travniške površine in trajni nasadi izločajo vse nekmetijske površine, večje od 100 m2 (seniki, lope, drevesa, kupi kamenja in podobno). Če so kmetijska zemljišča znotraj pozidanih površin ali gozda, se jih zajema le, če so večja od 5000 m2, razen v primerih, ko so ta zemljišča v register kmetijskih gospodarstev vpisana kot GERK v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
8. člen
(metodologija zajema podatkov dejanske rabe)
(1) Podatke o dejanski rabi ministrstvo zajema s pomočjo računalniško podprte foto interpretacije, pri čemer se kot podlaga uporablja ortofoto (z ločljivostjo slikovnega elementa do 1 meter).
(2) Pri zajemu dejanske rabe se lahko uporabijo tudi drugi podatki, kot na primer: digitalni model reliefa, topološke karte, register kmetijskih gospodarstev in drugi. Upoštevajo se tudi ugotovitve v zvezi s predlogi za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe iz 11. člena tega pravilnika.
(3) Ministrstvo izvaja vizualni nadzor nad računalniško podprto foto interpretacijo.
(4) Kadar se s pomočjo opisanih postopkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena dejanska raba ne da določiti, ministrstvo opravi terenski ogled, na podlagi katerega se nato določi dejanska raba.
(5) Ministrstvo preveri kakovost interpretacije dejanske rabe na 5 do 10% zajetih podatkov ter topološko preveri vse podatke o dejanski rabi.
9. člen
(gozd)
(1) Ministrstvo podatke o gozdu usklajuje z Zavodom za gozdove Slovenije.
(2) Zavod za gozdove Slovenije v fazi priprave osnutka gozdno gospodarskega načrta uskladi podatke o gozdnem robu z ministrstvom.
(3) Podatki o gozdu iz evidence dejanske rabe lahko odstopajo od gozdnega roba po gozdno gospodarskem načrtu za največ 15 metrov, če tako izhaja iz ortofoto ali ugotovljenega dejanskega stanja na terenu. Izjemoma, če je bilo po uveljavitvi gozdno gospodarskega načrta izdano dovoljenje za krčitev gozda in se je ta tudi dejansko izvedla, je lahko odstopanje do izteka veljavnosti gozdno gospodarskega načrta tudi večje.
10. člen
(usklajevanje podatkov)
Kadar ima ministrstvo novejše ortofoto, na osnovi katerih se zajema dejanska raba ter ugotovi, da so se meje med kmetijskimi in nekmetijskimi zemljišči spremenile, pošlje podatke o ugotovljenih spremembah v uskladitev resornim ministrstvom in drugim pristojnim upravljavcem zbirk podatkov.
11. člen
(prijava sprememb dejanske rabe)
(1) Če se ob vpisu GERK v register kmetijskih gospodarstev ugotovi, da vpis dejanskega stanja v naravi zaradi podatkov, ki so zajeti v evidenci dejanske rabe ni mogoč, lahko nosilec kmetijskega gospodarstva poda predlog za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
(2) Drugi uporabniki podatkov lahko predlog za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe priglasijo na ministrstvo ustno, pisno ali na elektronski naslov raba.mkgp@gov.si. V predlogu je treba navesti ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlagatelja, lokacijo zemljišč, na katera je vezan predlog spremembe (geografske koordinate ali RABA_PID) in kratek opis razloga za spremembo dejanske rabe.
(3) Kadar je predlog za spremembo iz prejšnjega odstavka vezan na gozd, ga ministrstvo posreduje Zavodu za gozdove Slovenije, da poda svoje mnenje.
(4) Ministrstvo predlog za spremembo iz prvega in drugega odstavka preveri in na osnovi svojih ugotovitev, oziroma pridobljenega mnenja iz prejšnjega odstavka predlog delno ali v celoti sprejme, oziroma zavrne ter o tem obvesti upravno enoto v primeru iz prvega odstavka tega člena v skladu s predpisom, ki ureja RKG, oziroma obvesti drugega uporabnika podatkov v primeru iz drugega odstavka tega člena.
(5) Spremembe dejanske rabe, ki jih na terenu ugotovi ministrstvo, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) ali Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat), ministrstvo po uradni dolžnosti vnese v evidenco dejanske rabe.
(6) Agencija in inšpektorat posredujeta ministrstvu podatke o svojih ugotovitvah v elektronski obliki. Agencija posreduje ministrstvu zapisnik v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, najpozneje v štirinajstih dneh po koncu izvedbe vseh kontrol na kraju samem za obravnavano kmetijsko gospodarstvo oziroma najpozneje do 31. decembra za kontrole, izvedene v tekočem letu. Inšpektorat posreduje ministrstvu odločbo, ko je izvršljiva. Če je ugotovitev pri kontroli na kraju samem prostorsko opredeljena, morata agencija in inšpektorat posredovati tudi topološko in vsebinsko ustrezen grafični podatek, vključno z umestitvijo v prostor v državnem koordinatnem sistemu ter ugotovljeno vrsto dejanske rabe.
12. člen
(vzdrževanje in dostopnost evidence dejanske rabe)
Poleg rednega vzdrževanja evidence dejanske rabe na podlagi novih ortofoto se spremembe, ki jih sporočijo uporabniki podatkov po predhodnem preverjanju, tekoče vnašajo v evidenco dejanske rabe in so dostopni na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK/.
13. člen
(prehodna določba)
Za podatke o gozdu iz gozdno gospodarskih načrtov, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, so ne glede na določbe tretjega odstavka 9. člena dovoljena tudi večja odstopanja.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 90/06, 9/08 in 45/08 – ZKme-1).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 007-384/2008
Ljubljana, dne 11. decembra 2008
EVA 2008-2311-0164
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti