Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, stran 15927.

Na podlagi 33. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
V Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08) se za 5. členom doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Kot bruto dohodek se upošteva dohodek, ugotovljen iz naslednjih virov podatkov davčnega organa:
– iz odločbe o odmeri dohodnine oziroma informativnega izračuna dohodnine, na katerega zavezanec ni vložil ugovora,
– če podatkov iz prejšnje alineje ni, se upoštevajo podatki iz informativnega izračuna dohodnine, na katerega je zavezanec vložil ugovor, oziroma iz napovedi za odmero dohodnine,
– če podatkov iz prejšnjih dveh alinej ni, se vzame podatke iz datoteke kontrolnih podatkov za odmero dohodnine,
– iz podatkov o dohodkih iz kapitala, ki izhajajo iz odmerne odločbe oziroma če te ni, iz datoteke kontrolnih podatkov,
– iz podatkov o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
– iz podatkov o obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
– iz podatkov o zavarovalnih osnovah samostojnih podjetnikov.«
2. člen
Črta se prvi odstavek 6. člena.
3. člen
Črta se tretji odstavek 13. člena.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek in se spremeni, tako da se glasi:
»Podatke o dohodkih za preteklo koledarsko leto za vse družinske člane, ki so zavezanci za dohodnino, podatke o premoženju ter druge podatke pridobi občinski organ po uradni dolžnosti iz podatkov Davčne uprave Republike Slovenije, podatkov iz uradnih evidenc centrov za socialno delo, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Geodetske uprave Republike Slovenije ter drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne evidence o izplačanih dohodkih, premoženju oziroma pravicah iz javnih sredstev in iz drugih dokazov v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.«
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
4. člen
V 13.b členu se na koncu besedila doda novi stavek, ki se glasi: »Če je občina vzpostavila možnost elektronske oddaje vlog, lahko starši oddajo vlogo tudi v elektronski obliki s kvalificiranim digitalnim potrdilom.«
5. člen
Za 21.c členom se doda novo poglavje »IV. B. POSREDOVANJE PODATKOV OBČINAM ZA POTREBE ODLOČANJA O ZNIŽANEM PLAČILU VRTCA« in novi 21.d člen, ki se glasi:
»21.d člen
Davčna uprava Republike Slovenije posreduje občini na njeno obrazloženo zahtevo na podlagi 47. člena Zakona o vrtcih naslednje podatke o obdavčljivih dohodkih po zakonu, ki ureja dohodnino in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki urejajo dostavo podatkov za odmero dohodnine za naslednje vrste dohodkov:
– plače, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom (šifra 1101),
– bonitete (šifra 1102),
– regres za letni dopust (šifra 1103),
– jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči (šifra 1104),
– premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (šifra 1105),
– pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vključno s tujo pokojnino (šifra 1106),
– nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (šifra 1107),
– nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (šifra 1108),
– drugi dohodki iz delovnega razmerja (šifra 1109),
– dohodki dijakov in študentov, prejetih v času statusa (bruto dohodek) (šifra 1211),
– dohodki dijakov in študentov, prejetih v času brez statusa (šifra 1212),
– dohodki verskih delavcev (šifra 1220),
– preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (šifra 1230),
– dohodek iz dejavnosti, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna (šifra 2100),
– dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25% (šifra 2210),
– dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samozaposlene v kulturi (normirani odhodki 25%) (šifra 2220),
– dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samostojne novinarje (normirani odhodki 25%) (šifra 2230),
– dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih dohodkov v višini 70% (šifra 2240),
– dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, brez subvencij (šifra 3100),
– dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz tujine (šifra 3300),
– dohodek iz oddajanja premoženja v najem (šifra 4100),
– dohodek iz prenosa premoženjske pravice (šifra 4200),
– dobiček iz kapitala, dosežen z odsvojitvijo kapitala – vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijskih kuponov (šifra 5200),
– obresti fizične osebe, dosežene na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU (šifra 5300),
– obresti (šifra 5400),
– obresti iz finančnega najema (šifra 5500),
– obresti na obveznice »SOS2E«, izplačane upravičencem (šifra 5600),
– dividende (šifra 5700),
– dividende in obresti, izplačane preko posrednika, ki ni dolžan izračunati in odtegniti davka (šifra 5800),
– obresti, dosežene ob odsvojitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja pred dospelostjo papirja ali pri odkupu diskonitiranega dolžniškega vrednostnega papirja pred ali ob dospelosti papirja oziroma ob vnovčitvi diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev (šifra 5900),
– darila (šifra 6100),
– priznavalnine (šifra 6200),
– preostali drugi dohodki (šifra 6300),
– podatek o zavarovalni osnovi samostojnega podjetnika (šifra ZOS).
Zahtevo za posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka oblikujejo občine v skladu z navodilom Davčne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za šolstvo in šport.«
6. člen
Obrazec vloge za znižano plačilo vrtca (Obrazec VRT1) in Navodila za izpolnjevanje vloge za znižano plačilo vrtca se nadomestita z novim obrazcem in navodili, ki sta kot prilogi sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Vloge, ki so jih vlagatelji oddali do dneva uveljavitve tega pravilnika, na obrazcu, ki je bil priloga k Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), se štejejo za vloge, oddane na veljavnem obrazcu.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-115/2008
Ljubljana, dne 16. decembra 2008
EVA 2008-3311-0085
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti