Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5331. Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve, stran 15912.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo, in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve (v nadaljnjem besedilu: vladna služba) kot vladna služba z delovnimi področji, določenimi s tem odlokom in drugimi predpisi.
2. člen
(1) Vladna služba ima naslednji delovni področji:
1. področje razvoja
2. področje evropskih zadev.
(2) Vladna služba opravlja naslednje naloge:
– usklajuje in spremlja izvajanje strategije razvoja Slovenije ter gospodarskih in socialnih reform;
– spremlja in usklajuje izvajanje Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023;
– usmerja in usklajuje pripravo razvojnih dokumentov Republike Slovenije, spremlja izvajanje razvojnih politik in politike konkurenčnosti ter usklajenost njihovega izvajanja in metodološke povezave razvojnih politik s ciljno usmerjenim proračunom;
– usklajuje pripravo programov za uresničevanje ciljev lizbonske strategije v Sloveniji in z institucijami Evropske unije;
– vodi projekt včlanjenja Republike Slovenije v OECD;
– zagotavlja medresorsko usklajenost strateških dokumentov, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema sredstva iz evropskega proračuna in vodi dialog z Evropsko unijo na tem področju;
– usmerja programski okvir za delovanje Slovenske izvozne in razvojne banke (SID banka) v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami;
– v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami usklajuje delovanje Republike Slovenije in njenih predstavnikov pri delu organov in teles Evropske unije, razen na področju zunanjepolitičnega in obrambnega delovanja Evropske unije;
– za vlado skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve usklajuje delovanje Republike Slovenije pri pogajanjih o pridružitvi in pristopu novih držav k Evropski uniji;
– skrbi za sprejemanje, evidentiranje, klasificiranje in objavljanje dokumentov Evropske unije ter za sprejemanje stališč Republike Slovenije do teh dokumentov na EU portalu, ki je sestavni del informacijskega sistema Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada);
– usklajuje sodelovanje Republike Slovenije v zvezi s finančno-tehnično pomočjo Evropske unije tretjim državam;
– izvaja naloge, povezane z instrumenti predpristopne pomoči Evropske unije in drugimi oblikami pomoči;
– sodeluje pri izvajanju mednarodnega razvojnega sodelovanja;
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom, drugimi predpisi in sklepi vlade.
3. člen
(1) Vladno službo vodi minister brez resorja, odgovoren za razvoj in evropske zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Vlada na predlog ministra imenuje državnega sekretarja, ki pomaga ministru pri opravljanju njegove funkcije v okviru danih pooblastil.
(3) Vladna služba ima dva namestnika direktorja. Njuno delovno področje določi minister.
4. člen
(1) Vladna služba opravlja svoje naloge v organizacijskih enotah v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(2) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest izda minister po predhodnem soglasju vlade.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preidejo vsa pooblastila in naloge Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve, ki so določeni s pravnimi akti Evropske unije na Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve.
6. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka se dosedanja Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in dosedanja Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve združita v novoustanovljeno vladno službo.
(2) Do sprejetja akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest novoustanovljene vladne službe se uporabljata akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve.
(3) Vladna služba prevzame zaposlene, opremo in prostore Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve najpozneje do 31. marca 2009. Vladna služba prevzame pravice proračunske porabe obeh dosedanjih služb z rebalansom proračuna za leto 2009.
7. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Sklep o ustanovitvi in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS, št. 106/05, 11/06 in 19/07) in Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (Uradni list RS, št. 84/97, 43/01, 21/03 in 87/05).
(2) Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Uradni list RS, št. 7/05 in 122/05) se uskladi s tem odlokom najpozneje do 31. marca 2009.
(3) Minister izda akt iz 4. člena tega odloka najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-15/2008/10
Ljubljana, dne 18. decembra 2008
EVA 2008-1523-0002
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost