Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19. 12. 2008

Kazalo

5241. Sklep o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada, stran 15800.

Na podlagi prvega odstavka 89. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 32/04 – avtentična razlaga, 42/04, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 – ZISDU-1B, 109/07 – popravek in 65/08 – ZISDU-1C) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo ter na podlagi 151.š člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta sklep določa:
– sheme letnih in polletnih računovodskih izkazov investicijskega sklada;
– vsebino prilog s pojasnili k letnim in polletnim izkazom investicijskega sklada;
– pravila vrednotenja postavk v računovodskih izkazih investicijskega sklada;
– analitični kontni načrt za investicijske sklade ter
– pravila za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada.
(2) Ta sklep določa tudi podrobnejšo vsebino letnega in polletnega poročila krovnega sklada.
(3) Določbe tega sklepa, ki veljajo za vzajemni sklad, se smiselno uporabljajo za posamezni podsklad krovnega sklada.
II. SHEME RAČUNOVODSKIH IZKAZOV INVESTICIJSKEGA SKLADA
2. člen
Sheme računovodskih izkazov investicijskega sklada so določene s slovenskim računovodskim standardom 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih (v nadaljevanju: SRS 38) in tem sklepom.
3. člen
(1) Računovodski izkazi investicijskega sklada morajo vsebovati informacije o premoženju in njegovih spremembah, obveznostih, poslovnem izidu in razdelitvi dobička in/ali drugih izplačil imetnikom enot oziroma delnic investicijskega sklad za obravnavano obdobje ter premoženju na koncu tega obdobja.
(2) Letne računovodske izkaze investicijskega sklada sestavljajo:
1. bilanca stanja;
2. izkaz poslovnega izida;
3. izkaz denarnih tokov;
4. izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku oziroma izkaz gibanja kapitala investicijske družbe;
5. priloge s pojasnili k računovodskim izkazom, ki vsebujejo:
a) opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev, najmanj v obsegu in na način, kot sta določena v SRS 38;
b) pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov, ki morajo vsebovati vsaj pojasnila, kot so določena v SRS 38;
c) pojasnila in razkritja posameznih vrst stroškov vzajemnega sklada, opredeljenih v 124. členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 32/04 – avtentična razlaga, 42/04, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 – ZISDU-1B, 109/07 – popravek in 65/08 – ZISDU-1C; v nadaljevanju: ZISDU-1), ki vsebujejo tudi pojasnilo o razporeditvi skupnih stroškov med posamezne podsklade oziroma razrede investicijskih kuponov;
d) navedbo celotnih stroškov poslovanja vzajemnega sklada (angl. Total Expense Ratio; v nadaljevanju: TER) oziroma za vsak razred investicijskih kuponov posebej, če družba za upravljanje v okviru istega vzajemnega sklada izdaja investicijske kupone različnih razredov in se njihovi TER med seboj razlikujejo;
e) pojasnila o uporabljenih naložbenih tehnikah in orodjih upravljanja z naložbami investicijskega sklada;
f) pojasnila v zvezi z zadolževanjem investicijskega sklada;
g) razkritja vrednosti vseh nakupov in prodaj naložb, ki niso razvrščene med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter stroškov neposredno povezanih z nakupom in prodajo teh naložb;
h) izkaz premoženja (strukturo naložb);
i) navedbo stopnje obrata naložb vzajemnega sklada (angl. Portfolio Turnover Rate; v nadaljevanju: PTR);
j) tabelo s podatki o čisti vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja na zadnji obračunski dan poslovnega leta za zadnja tri poslovna leta;
k) razkritja o poslih z lastnimi delnicami investicijske družbe.
(3) Polletne računovodske izkaze investicijskega sklada sestavljajo:
1. bilanca stanja;
2. izkaz poslovnega izida;
3. priloge s pojasnili k računovodskim izkazom, ki vsebujejo:
a) opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev, najmanj v obsegu in na način, kot sta določena v SRS 38, če se razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom;
b) pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih instrumentov, ki morajo vsebovati vsaj pojasnila, kot so določena v SRS 38, če se razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom;
c) izkaz premoženja (struktura naložb).
(4) Sheme računovodskih izkazov in vsebina prilog k računovodskim izkazom vzajemnega sklada so razvidne iz priloge 1 k temu sklepu.
(5) Sheme računovodskih izkazov in vsebina prilog k računovodskim izkazom investicijske družbe so razvidne iz priloge 3 k temu sklepu.
4. člen
(1) Za namen izračuna čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada iz 86. člena ZISDU-1 sestavlja družba za upravljanje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida investicijskega sklada na zadnji delovni dan obdobja, določenega za izračun čiste vrednosti sredstev v pravilih upravljanja vzajemnega sklada oziroma statutu investicijske družbe.
(2) Če družba za upravljanje izdaja investicijske kupone različnih razredov, se določbe prejšnjega odstavka smiselno uporabljajo tudi za vsak razred investicijskih kuponov posebej.
5. člen
Družba za upravljanje vodi poslovne knjige investicijskega sklada po načelih dvostavnega knjigovodstva.
6. člen
Podatki v računovodskih izkazih se izkazujejo v eurih brez centov.
III. PODROBNEJŠA VSEBINA LETNEGA IN POLLETNEGA POROČILA KROVNEGA SKLADA
7. člen
(1) Letno poročilo krovnega sklada sestavljajo zbirna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida krovnega sklada iz priloge 1 k temu sklepu ter računovodski izkazi iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa za vsak podsklad krovnega sklada posebej.
(2) Letno poročilo krovnega sklada iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi poslovna poročila posameznih podskladov. Navedejo se lahko bodisi v posebnem delu letnega poročila ločeno za vsak posamezni podsklad bodisi v skupnem delu letnega poročila krovnega sklada.
(3) Polletno poročilo krovnega sklada sestavljajo zbirna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida krovnega sklada iz priloge 1 k temu sklepu ter računovodski izkazi iz tretjega odstavka 3. člena tega sklepa za vsak podsklad krovnega sklada posebej.
(4) Letno in polletno poročilo krovnega sklada sestavljata skupni del, ki se nanaša na krovni sklad v celoti in posebni del, v katerem je podrobneje predstavljeno poslovanje vsakega posameznega podsklada krovnega sklada. Podrobnejša shema letnega in polletnega poročila krovnega sklada je opredeljena v prilogi 2 k temu sklepu.
IV. ANALITIČNI KONTNI NAČRT
8. člen
(1) Sredstva in obveznosti do virov sredstev, spremembe sredstev in spremembe obveznosti do virov sredstev, prihodke in odhodke, ugotavljanje in razporeditev rezultata poslovanja vzajemni sklad izkazuje na sintetičnih in analitičnih kontih Kontnega načrta za vzajemne sklade, objavljenega na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo (http://www.si-revizija.si).
(2) Sredstva in obveznosti do virov sredstev, spremembe sredstev in spremembe obveznosti do virov sredstev, prihodke in odhodke, ugotavljanje in razporeditev rezultata poslovanja investicijska družba smiselno izkazuje na sintetičnih in analitičnih kontih Kontnega načrta za vzajemne sklade.
V. PRAVILA VREDNOTENJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH INVESTICIJSKEGA SKLADA
9. člen
(1) Investicijski sklad vrednoti postavke, izkazane v računovodskih izkazih, v skladu s SRS38.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka investicijska družba vrednoti lastne delnice po nabavni ceni.
VI. PRAVILA ZA IZRAČUN ČISTE VREDNOSTI SREDSTEV INVESTICIJSKEGA SKLADA
10. člen
(1) Družba za upravljanje mora izračunavati čisto vrednost sredstev investicijskega sklada po stanju na zadnji delovni dan obdobja, določenega za izračun te vrednosti v pravilih upravljanja vzajemnega sklada oziroma statutu investicijske družbe (v nadaljevanju: obračunski dan).
(2) Družba za upravljanje izračuna čisto vrednost sredstev investicijskega sklada po stanju na obračunski dan, najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu.
(3) Čista vrednost sredstev investicijskega sklada po stanju na obračunski dan se izračuna tako, da se od vrednosti sredstev investicijskega sklada odšteje vrednost obveznosti investicijskega sklada.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, mora družba za upravljanje za izračun izpostavljenosti investicijskega sklada v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti iz 67. člena ZISDU-1 izračunavati čisto vrednost sredstev investicijskega sklada tudi na dan 30. 6. in 31. 12., kadar ta dan ni obračunski dan.
11. člen
(1) Povprečna letna čista vrednost sredstev investicijskega sklada se izračunava na zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu in se uporablja za obračun provizije za upravljanje med letom.
(2) Družba za upravljanje izračunava provizijo za upravljanje za vsak obračunski dan v koledarskem letu glede na čisto vrednost sredstev investicijskega sklada na obračunski dan, in sicer v deležu, ki je enak proporcionalnemu deležu od letne provizije za upravljanje.
12. člen
(1) Družba za upravljanje mora izračunavati vrednost enote premoženja vzajemnega sklada (v nadaljevanju: VEP) po stanju na obračunski dan.
(2) Družba za upravljanje izračuna VEP po stanju na obračunski dan (T), najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu (T+1).
(3) Družba za upravljanje znotraj obračunskega dne določi presečno uro, do katere bodo prispela vplačila investicijskih kuponov na poseben denarni račun vzajemnega sklada, preračunana v število enot premoženja po stanju VEP na ta obračunski dan (T).
(4) Družba za upravljanje na podlagi zahtev za izplačilo, ki jih družba za upravljanje prejme do presečne ure, izračuna odkupne vrednosti investicijskih kuponov z upoštevanjem VEP po stanju na ta obračunski dan (T).
(5) Vplačila investicijskih kuponov prispela na poseben denarni račun vzajemnega sklada po presečni uri in zahteve za izplačilo, ki jih družba za upravljanje prejme po presečni uri, se štejejo kot vplačila oziroma izplačila naslednjega obračunskega dne in se preračunajo po stanju VEP na naslednji obračunski dan (T+1).
(6) Družba za upravljanje v pravilih upravljanja in v prospektu vzajemnega sklada določi takšno presečno uro, s katero bo, upoštevaje naložbeno politiko investicijskega sklada, zagotavljala, da bodo vlagatelji vplačevali, vzajemni sklad pa izplačeval enote premoženja po neznani vrednosti.
(7) VEP vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan (T) se izračuna po naslednji enačbi:
                 S(t) – O(t)
           VEP(t) = ---------------
                  E(t-1)
pri čemer navedeni izrazi pomenijo:
t-1 predhodni obračunski dan;
t obračunski dan;
S sredstva vzajemnega sklada;
O obveznosti vzajemnega sklada;
E število enot v obtoku vzajemnega sklada.
(8) VEP se izračuna na štiri decimalna mesta natančno.
(9) Če družba za upravljanje v okviru istega vzajemnega sklada izdaja investicijske kupone različnih razredov, se določbe tega člena smiselno uporabljajo za vsak razred posebej.
VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(1) Za letno in polletno poročilo krovnega sklada, ki je bil oblikovan iz obstoječih vzajemnih skladov med poslovnim letom, se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za krovni sklad.
(2) Zbirna bilanca stanja krovnega sklada, ki je bil oblikovan iz obstoječih vzajemnih skladov med poslovnim letom, v prvem stolpcu izkazuje zbir postavk posameznih bilanc stanj vseh podskladov na dan, na katerega se sestavi, v drugem pa zbir postavk posameznih bilanc stanj vseh vzajemnih skladov, ki so bili v obravnavanem obračunskem obdobju preoblikovani v podsklade, na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja.
(3) Zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada, ki je bil oblikovan iz obstoječih vzajemnih skladov med poslovnim letom, v prvem stolpcu izkazuje zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida podskladov v obravnavanem obračunskem obdobju (ki obsegajo podatke za vzajemni sklad do dneva preoblikovanja in podatke za podsklad od dneva preoblikovanja dalje), v drugem pa zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida vzajemnih skladov, ki so bili v obravnavanem obračunskem obdobju preoblikovani v podsklade, v enakem prejšnjem obračunskem obdobju.
(4) Računovodski izkazi posameznega podsklada, ki je nastal s preoblikovanjem vzajemnega sklada, izkazujejo na zadnji dan prejšnjega obračunskega obdobja oziroma za enako prejšnje obračunsko obdobje podatke vzajemnega sklada, ki je bil preoblikovan v podsklad.
(5) V primeru pridružitve novega podsklada, ki je nastal s preoblikovanjem vzajemnega sklada, k obstoječemu krovnemu skladu se za zbirno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida krovnega sklada ter računovodske izkaze podskladov smiselno uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka tega člena.
(6) Računovodski izkazi iz drugega do petega odstavka tega člena morajo vsebovati tudi ustrezna pojasnila o preoblikovanju in datumu izvedbe preoblikovanja vzajemnih skladov v podsklade krovnega sklada oziroma o datumu pridružitve podsklada k obstoječemu krovnemu skladu.
14. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o letnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 73/06).
(2) Družba za upravljanje mora pri sestavi računovodskih izkazov investicijskega sklada za leto 2008 upoštevati določbe tega sklepa.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-2/23-31/2008
Ljubljana, dne 16. decembra 2008
EVA 2008-1611-0147
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
  Priloga 1
  SHEME LETNIH OZIROMA POLLETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
VZAJEMNEGA SKLADA
  I. BILANCA STANJA VZAJEMNEGA SKLADA Z OPREDELITVAMI
POSAMEZNIH POSTAVK
  (1) Bilanca stanja ima najmanj postavke, kot so določene in
opredeljene v SRS 38, pri čemer se v točki »II. Obveznosti do
virov sredstev« postavka: »2. Finančne obveznosti« nadomesti s
postavkami:
  »2. Finančne obveznosti:
  a) Posojila
  b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov
  c) Druge finančne obveznosti«.
  (2) Bilanca stanja prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem
na dan, na katerega se sestavi, v drugem pa na zadnji dan
prejšnjega obračunskega obdobja.
  II. ZBIRNA BILANCA STANJA KROVNEGA SKLADA
  (1) Zbirna bilanca stanja krovnega sklada je zbir postavk
posameznih bilanc stanj vseh podskladov.
  (2) Zbirna bilanca stanja prikazuje zneske v dveh stolpcih:
v prvem na dan, na katerega se sestavi, v drugem pa na zadnji
dan prejšnjega obračunskega obdobja.
  III. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA VZAJEMNEGA SKLADA Z
OPREDELITVAMI POSAMEZNIH POSTAVK
  (1) Izkaz poslovnega izida ima najmanj postavke, kot so
določene in opredeljene v SRS 38.
  (2) Vzajemni sklad, ki ima v pravilih upravljanja določeno
razdelitev prihodkov imetnikom enot premoženja, mora v izkazu
poslovnega izida prihodke in odhodke v zvezi z razdelitvijo
izkazovati ločeno.
  (3) Izkaz poslovnega izida prikazuje zneske v dveh stolpcih:
v prvem uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju
in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračunskem obdobju.
  IV. ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KROVNEGA SKLADA
  (1) Zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada je zbir
postavk posameznih izkazov poslovnega izida vseh podskladov.
  (2) Izkaz poslovnega izida prikazuje zneske v dveh stolpcih:
v prvem uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju
in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračunskem obdobju.
  V. IZKAZ DENARNIH TOKOV VZAJEMNEGA SKLADA
  Izkaz denarnih tokov ima najmanj postavke kot so določene v
SRS 38.
  VI. IZKAZ GIBANJA VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA VZAJEMNEGA
SKLADA V OBTOKU
  (1) Izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega
sklada v obtoku vsebuje prikazane spremembe števila in
vrednosti enot premoženja v poslovnem letu.
  (2) Izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega
sklada v obtoku prikazuje postavko »Obveznosti do naložbenikov
(investitorjev) v enote premoženja vzajemnega sklada«, po
postavkah zajetih v bilanci stanja, in sicer bodisi v skupinah
bodisi posamično.
  (3) Izkaz gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnega
sklada v obtoku ima obliko sestavljene razpredelnice sprememb
vseh postavk »Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v
enote vzajemnega sklada«.
  (4) Če družba za upravljanje izdaja investicijske kupone
različnih razredov, se določbe prejšnjih odstavkov te točke
uporabljajo za vsak razred investicijskih kuponov posebej.
  VII. IZKAZ PREMOŽENJA VZAJEMNEGA SKLADA (STRUKTURA NALOŽB)
  (1) Izkaz premoženja (struktura naložb) vzajemnega sklada
prikazuje pregled premoženja vzajemnega sklada najmanj v obsegu
in na način, kot sta določena v SRS 38.
  (2) Podatki o naložbah v izvedene finančne instrumente
morajo biti razkriti posebej, in sicer tako, da se prikažejo
ločeno, razvrščeni po posameznih vrstah izvedenih finančnih
instrumentov. Razkrije se število pogodb o izvedenih finančnih
instrumentih, znesek glavnic (angl. notional amount) oziroma
drugih primerjalnih zneskov, na katere se glasijo pogodbe,
znesek nerealiziranih dobičkov oziroma izgub na dan sestavitve
računovodskih izkazov in datum zapadlosti.
Priloga 2
  SHEMA LETNEGA IN POLLETNEGA POROČILA KROVNEGA SKLADA
  (1) Letno poročilo krovnega sklada je sestavljeno iz:
  I. skupnega dela, ki vsebuje:
  1. poslovno poročilo (kolikor se ne nahaja pri posameznemu
podskladu);
  2. zbirno bilanco stanja krovnega sklada;
  3. zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada;
  4. naslednje sklope iz 5. točke drugega odstavka 3. člena
tega sklepa:
  – opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev,
najmanj v obsegu in na način, kot sta določena v SRS 38 (za
krovni sklad in/ali podsklade);
  – pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih
instrumentov, ki morajo vsebovati vsaj pojasnila, kot so
določena v SRS 38 (za krovni sklad in/ali podsklade);
  – tabelo s podatki o čisti vrednosti sredstev in vrednosti
enote premoženja na zadnji obračunski dan poslovnega leta za
zadnja tri poslovna leta (podatki se navedejo v skupni tabeli
za vse podsklade krovnega sklada, pri čemer mora biti iz tabele
jasno razvidno, na kateri podsklad (in kadar je smiselno, tudi
na kateri razred investicijskih kuponov podsklada) se nanaša
posamezni podatek);
  – podatke o TER in PTR posameznih podskladov (podatki se
navedejo v skupni tabeli za vse podsklade krovnega sklada, pri
čemer mora biti iz tabele jasno razvidno, na kateri podsklad
(in kadar je smiselno, tudi na kateri razred investicijskih
kuponov podsklada) se nanaša posamezni podatek);
  – pojasnilo o razporeditvi skupnih stroškov med posamezne
podsklade oziroma razrede investicijskih kuponov;
  – pojasnila o uporabljenih naložbenih tehnikah in orodjih
upravljanja naložb podskladov;
  II. posebnega dela, ki ločeno za vsak podsklad krovnega
sklada vsebuje:
  1. bilanco stanja podsklada;
  2. izkaz poslovnega izida podsklada;
  3. izkaz denarnih tokov podsklada;
  4. izkaz gibanja vrednosti enot premoženja podsklada;
  5. naslednje sklope iz 5. točke drugega odstavka 3. člena
tega sklepa:
  – izkaz premoženja podsklada (struktura naložb podsklada);
  – pojasnila v zvezi z zadolževanjem podsklada;
  – pojasnila in razkritja posameznih vrst stroškov vzajemnega
sklada, opredeljenih v 124. členu ZISDU-1;
  – razkritja vrednosti vseh nakupov in prodaj naložb, ki niso
razvrščene med finančna sredstva, izmerjena po pošteni
vrednosti prek poslovnega izida ter stroškov neposredno
povezanih z nakupom in prodajo teh naložb;
  – druge posebnosti, ki se nanašajo na posamezni podsklad.
  (2) Polletno poročilo krovnega sklada je sestavljeno iz:
  I. skupnega dela, ki vsebuje:
  1. zbirno bilanco stanja krovnega sklada;
  2. zbirni izkaz poslovnega izida krovnega sklada;
  3. naslednje sklope iz 5. točke drugega odstavka 3. člena
tega sklepa:
  – opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev,
najmanj v obsegu in na način, kot sta določena v SRS 38, če se
razlikujejo v primerjavi z zadnjim letnim poročilom;
  – pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj finančnih
instrumentov, ki morajo vsebovati vsaj pojasnila, kot so
določena v SRS 38, če se razlikujejo v primerjavi z zadnjim
letnim poročilom;
  II. posebnega dela, ki ločeno za vsak podsklad krovnega
sklada vsebuje:
  1. bilanco stanja podsklada;
  2. izkaz poslovnega izida podsklada;
  3. naslednje sklope iz 5. točke drugega odstavka 3. člena
tega sklepa:
  – izkaz premoženja podsklada (strukturo naložb podsklada);
  – druge posebnosti, ki se nanašajo na posamezni podsklad.
 Priloga 3
  SHEME LETNIH OZIROMA POLLETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
INVESTICIJSKE DRUŽBE
  I. BILANCA STANJA INVESTICIJSKE DRUŽBE Z OPREDELITVAMI
POSAMEZNIH POSTAVK
  (1) Bilanca stanja ima najmanj postavke, kot so določene in
opredeljene v SRS 38, pri čemer se v točki II. »Obveznosti do
virov sredstev« postavka 1. č) preimenuje, tako da se glasi
»Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih
izplačil delničarjem«.
  V točki II. »Obveznosti do virov sredstev« se postavka »2.
Finančne obveznosti« nadomesti s postavkami:
  »2. Finančne obveznosti:
  a) Posojila
  b) Obveznosti iz izpeljanih finančnih instrumentov
  c) Druge finančne obveznosti«.
  V točki II. »Obveznosti do virov sredstev« se postavka »4.
Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja«
s podpostavkami od a) do d) pa se v celoti nadomesti s:
  »4. Kapital
  a) Vpoklicani kapital
  b) Kapitalske rezerve
  c) Rezerve iz dobička
  č) Presežek iz prevrednotenja
  d) Preneseni čisti poslovni izid
  e) Čisti poslovni izid poslovnega leta«.
  (2) Bilanca stanja prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem
na dan, na katerega se sestavi, v drugem pa na zadnji dan
prejšnjega obračunskega obdobja.
  II. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA INVESTICIJSKE DRUŽBE Z
OPREDELITVAMI POSAMEZNIH POSTAVK
  (1) Izkaz poslovnega izida ima najmanj postavke, kot so
določene in opredeljene v SRS 38, pri čemer se postavke od 20
do 26 v celoti nadomestijo z:
  »20. Davek od dobička
  21. Odloženi davki
  22. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja (7 – 19 – 20 –
21)
  23. Čisti poslovni izid na delnico glede na število izdanih
delnic na dan sestavitve bilance stanja«.
  (2) Izkaz poslovnega izida prikazuje zneske v dveh stolpcih:
v prvem podatke uresničene v obravnavanem obračunskem obdobju
in v drugem podatke uresničene v enakem prejšnjem obračunskem
obdobju.
  III. IZKAZ DENARNIH TOKOV INVESTICIJSKE DRUŽBE
  (1) Izkaz denarnih tokov ima najmanj postavke, kot so
določene v SRS 38, pri čemer se postavke od 1 do 3 v celoti
nadomestijo z:
  »1. Prejemki od povečanja kapitala investicijske družbe
  2. Izdatki zaradi zmanjšanja kapitala investicijske družbe
  3. Dobiček, izplačan med obračunskim obdobjem, ali druga
izplačila delničarjem«.
  (2) Postavka 11 se preimenuje v »Končno stanje denarnih
sredstev investicijske družbe (12 + 13)« in postavka 13 pa se
preimenuje v »Začetno stanje denarnih sredstev investicijske
družbe«.
  IV. IZKAZ GIBANJA KAPITALA INVESTICIJSKE DRUŽBE
  (1) Izkaz gibanja kapitala vsebuje prikazane sprememb
sestavin kapitala v poslovnem letu in je sestavljen v skladu z
določbami slovenskega računovodskega standarda 27 – Oblike
izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje.
  (2) Izkaz gibanja kapitala je sestavljen tako, da prikazuje
vse sestavine kapitala, zajete v bilanci stanja, in sicer
bodisi v skupinah bodisi posamično.
  (3) Izkaz gibanja kapitala ima obliko sestavljene
razpredelnice sprememb vseh sestavin kapitala.
  V. PRILOGE S POJASNILI K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
  (1) V zvezi z uporabljenimi temeljnimi računovodskimi
usmeritvami pri sestavljanju računovodskih izkazov
investicijske družbe je treba v prilogi:
  – opisati posebnosti vrednotenja premoženja investicijske
družbe;
  – opisati posebnosti vrednotenja naložb, s katerimi se ne
trguje na organiziranem trgu oziroma so nelikvidne oziroma je
njihovo izplačilo odloženo;
  – pojasniti posamezne rešitve in načine vrednotenja.
  (2) Pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj morajo
vsebovati vsaj pojasnila, kot so določena v SRS 38.
  (3) Pojasnila morajo vsebovati tudi razkritje posameznih
vrst stroškov investicijske družbe, opredeljenih v drugem
odstavku 178. člena ZISDU-1.
  (4) Izkaz premoženja (struktura naložb) investicijske družbe
vsebuje pregled premoženja investicijske družbe, in sicer
najmanj v obsegu in na način, kot sta določena v SRS 38.
  (5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, morajo biti
podatki o naložbah v izvedene finančne instrumente razkriti
posebej, in sicer tako, da se prikažejo ločeno, razvrščeni po
posameznih vrstah izvedenih finančnih instrumentov. Razkrije se
število pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, znesek
glavnic (angl. notional amount) oziroma drugih primerjalnih
zneskov, na katere se glasijo pogodbe, znesek nerealiziranih
dobičkov oziroma izgub na dan sestavitve računovodskih izkazov
in datum zapadlosti.
  (6) Družba za upravljanje mora v letnem poročilu
investicijske družbe razkriti tudi podatke o pridobljenih
lastnih delnicah, in sicer:
  – nominalni znesek lastnih delnic, ki jih je investicijska
družba oziroma tretja oseba za račun investicijske družbe
pridobila oziroma umaknila v poslovnem letu, njihov delež v
osnovnem kapitalu investicijske družbe, datum njihove
pridobitve in razlog za pridobitev lastnih delnic;
  – nominalni znesek lastnih delnic, ki jih je investicijska
družba oziroma tretja oseba za račun investicijske družbe v
poslovnem letu sprejela v zastavo, in njihov delež v osnovnem
kapitalu;
  – skupni nominalni znesek lastnih delnic, katerih imetnik je
investicijska družba oziroma tretja oseba za račun
investicijske družbe na bilančni presečni dan, in njihov delež
v osnovnem kapitalu ter skupni nominalni znesek lastnih delnic,
ki jih ima investicijska družba oziroma tretja oseba za račun
investicijske družbe na bilančni presečni dan v zastavi, in
njihov delež v osnovnem kapitalu.
  (7) Ta sklep določa le najnujnejša razkritja, družba za
upravljanje pa se lahko sama odloči za dodatna razkritja v
zvezi z lastnimi delnicami investicijske družbe.