Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2008 z dne 17. 11. 2008

Kazalo

4640. Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov, stran 14279.

Na podlagi drugega odstavka 34. člena in drugega odstavka 35. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 15/03 – ZOPA) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek vpisa v razvid in postopek izbrisa iz razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov ter obliko teh razvidov.
2. člen
Razvid zasebnih športnih delavcev in razvid poklicnih športnikov vodi ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu ministrstvo).
3. člen
V postopku vpisa v razvid zasebnih športnih delavcev in razvid poklicnih športnikov ter postopku izbrisa iz razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
II. RAZVID ZASEBNIH ŠPORTNIH DELAVCEV
4. člen
Vpis v razvid se opravi na podlagi predloga za vpis, ki ga vlagatelj vloži na ministrstvu.
Predlog za vpis se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika in je dostopen na spletnih straneh ministrstva.
5. člen
Če predlog za vpis v razvid ni popoln, ministrstvo vlagatelja pozove, da predlog dopolni ter mu določi rok, v katerem mora to storiti.
Če vlagatelj v roku, ki ga določi ministrstvo, predloga za vpis v razvid ne dopolni, ministrstvo predlog za vpis v razvid s sklepom zavrže.
6. člen
O predlogu za vpis v razvid odloči minister, pristojen za šport, z odločbo.
Če vlagatelj izpolnjuje pogoje za vpis v razvid, ga ministrstvo po dokončnosti odločbe vpiše v razvid.
Vlagatelj se vpiše v razvid za nedoločen čas.
7. člen
Zasebni športni delavec je dolžan ministrstvu sporočiti:
– spremembe v zvezi s pogoji za vpis v razvid (prenehanje veljavnosti licence, izdaja pravnomočne odločbe glede prepovedi opravljanja dejavnosti, odjava stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) in
– spremembe podatkov, ki se vpisujejo v razvid (ime in priimek, prebivališče, področje športne dejavnosti, strokovna izobrazba ali usposobljenost), in sicer najkasneje v 30 dneh od nastanka teh sprememb.
Če želi zasebni športni delavec spremeniti področje športne dejavnosti, mora ministrstvo pred vpisom te spremembe v razvid ugotoviti, ali zasebni športni delavec izpolnjuje pogoje za opravljanje te športne dejavnosti.
8. člen
Zasebni športni delavec se izbriše iz razvida na svojo zahtevo ali po uradni dolžnosti.
Po uradni dolžnosti ministrstvo zasebnega športnega delavca izbriše iz razvida, če ugotovi:
– da ne izpolnjuje več pogojev iz 34. člena Zakona o športu,
– da mu je s pravnomočno odločbo izrečena prepoved opravljanja dejavnosti v športu,
– da se ne ravna v skladu z mednarodnimi pravili in pravili nacionalnih športnih zvez ter v skladu z normami športne etike in morale.
O izbrisu iz razvida odloči minister, pristojen za šport, z odločbo.
9. člen
Razvid je sestavljen iz glavne knjige in zbirke listin.
Glavna knjiga se vodi kot centralna informatizirana zbirka ministrstva tako, da se vanjo vpisujejo in v njej vzdržujejo vsi podatki, ki se vpišejo v razvid.
Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno knjigo, se vložijo v zbirko listin.
V zbirki listin se listine vodijo posebej za vsakega zasebnega športnega delavca, in sicer v posebnem ovoju, ki se označi z zaporedno številko vpisa.
Listine, ki se nanašajo na posameznega zasebnega športnega delavca, se v ovoje vlagajo kronološko glede na vpis v razvid.
Zbirka listin se lahko vodi tudi v informatizirani obliki.
10. člen
Razvid zasebnih športnih delavcev vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne podatke, stalno oziroma začasno prebivališče, področje športne dejavnosti, strokovno izobrazbo ali usposobljenost.
V glavni knjigi se podatki vpisujejo v naslednje rubrike:
– oseba vpisa,
– strokovna izobrazba ali usposobljenost in
– področje športne dejavnosti.
11. člen
V rubriko o osebi vpisa se vpisujejo naslednji podatki:
– številka in datum vpisa,
– ime in priimek, rojstni podatki ter stalno oziroma začasno prebivališče zasebnega športnega delavca,
– spol,
– številka in datum izbrisa iz razvida,
– razlog za izbris iz razvida.
V razvidu se posebej vodijo zasebni športni delavci, ki niso državljani Republike Slovenije.
III. RAZVID POKLICNIH ŠPORTNIKOV
12. člen
Vpis v razvid se opravi na podlagi predloga za vpis, ki ga vlagatelj vloži na ministrstvu.
Predlog za vpis se vloži na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika in je dostopen na spletnih straneh ministrstva.
13. člen
Če predlog za vpis v razvid ni popoln, ministrstvo vlagatelja pozove, da predlog dopolni ter mu določi rok, v katerem mora to storiti.
Če vlagatelj v roku, ki ga določi ministrstvo, predloga za vpis v razvid ne dopolni, ministrstvo predlog za vpis v razvid s sklepom zavrže.
14. člen
O predlogu za vpis v razvid odloči minister, pristojen za šport, z odločbo.
Če vlagatelj izpolnjuje pogoje za vpis v razvid, ga ministrstvo po dokončnosti odločbe vpiše v razvid.
Vlagatelj se vpiše v razvid za nedoločen čas.
15. člen
Poklicni športnik je dolžan ministrstvu sporočiti:
– spremembe v zvezi s pogoji za vpis v razvid (prenehanje statusa aktivnega športnika, prenehanje članstva v nacionalni panožni športni zvezi, odjava stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji) in
– spremembe podatkov, ki se vpisujejo v razvid (ime in priimek, prebivališče, športna panoga),
in sicer najkasneje v 30 dneh od nastanka teh sprememb.
16. člen
Poklicni športnik se izbriše iz razvida na svojo zahtevo ali po uradni dolžnosti.
Po uradni dolžnosti ministrstvo poklicnega športnika izbriše iz razvida, če ugotovi:
– da ne izpolnjuje več pogojev iz 35. člena Zakona o športu,
– da mu je s pravnomočno odločbo izrečena prepoved opravljanja dejavnosti v športu,
– da se ne ravna v skladu z mednarodnimi pravili in pravili nacionalnih športnih zvez ter v skladu z normami športne etike in morale.
O izbrisu iz razvida odloči minister, pristojen za šport, z odločbo.
17. člen
Razvid je sestavljen iz glavne knjige in zbirke listin.
Glavna knjiga se vodi kot centralna informatizirana zbirka ministrstva tako, da se vanjo vpisujejo in v njej vzdržujejo vsi podatki, ki se vpišejo v razvid.
Listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno knjigo, se vložijo v zbirko listin.
V zbirki listin se listine vodijo posebej za vsakega poklicnega športnika, in sicer v posebnem ovoju, ki se označi z zaporedno številko vpisa.
Listine, ki se nanašajo na posameznega poklicnega športnika, se v ovoje vlagajo kronološko glede na vpis v razvid.
Zbirka listin se lahko vodi tudi v informatizirani obliki.
18. člen
Razvid poklicnih športnikov vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne podatke, stalno oziroma začasno prebivališče, športno panogo.
V glavni knjigi se podatki vpisujejo v naslednje rubrike:
– oseba vpisa in
– športna panoga.
19. člen
V rubriko o osebi vpisa se vpisujejo naslednji podatki:
– številka in datum vpisa,
– ime in priimek, rojstni podatki ter stalno oziroma začasno prebivališče poklicnega športnika,
– spol,
– številka in datum izbrisa iz razvida,
– razlog za izbris iz razvida.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Postopki vpisa v razvid zasebnih športnih delavcev in razvid poklicnih športnikov ter postopki izbrisa iz razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z določbami Pravilnika o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev (Uradni list RS, št. 50/99) in Pravilnika o vodenju razvida poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 50/99).
21. člen
Zasebne športne delavce in poklicne športnike, ki so vpisani v razvid zasebnih športnih delavcev in razvid poklicnih športnikov na podlagi določb Pravilnika o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev (Uradni list RS, št. 50/99) in Pravilnika o vodenju razvida poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 50/99), ministrstvo po uradni dolžnosti vpiše v nova razvida, ki se vodita po določbah tega pravilnika.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev (Uradni list RS, št. 50/99) in Pravilnik o vodenju razvida poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 50/99).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-84/2007
Ljubljana, dne 6. novembra 2008
EVA 2007-3311-0086
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost