Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica, stran 14235.

Na podlagi 53. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01 ter Uradni vestnik št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 16. seji dne 7. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica
1. člen
S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/04 z dne 14. 7. 2004).
Namembnost, velikost in meje območja obrtno-poslovne cone so bile določene že v zgoraj navedenem Odloku in se s tem odlokom ne spreminjajo in ne dopolnjujejo.
Spremembe in dopolnitve zgoraj imenovanega Odloka se nanašajo samo na tekstualni del programskih zasnov za območje obrtne cone, ki so opredeljevale nadaljnje oblikovanje objektov in površin znotraj cone v lokacijskem načrtu oziroma po novem v občinskem podrobnejšem prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu OPPN) in veljajo le za Občino Žirovnica.
2. člen
Spremeni in dopolni se 5. člen v delu pod naslovom »Programske zasnove za območje zazidalnega načrta P51 – Obrtna cona« tako, da se omenjeni naslov in besedilo pod naslovom glasita:
PROGRAMSKE ZASNOVE ZA OBČINSKI PODROBNEJŠI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE P51 – OBRTNO-POSLOVNA CONA ŽIROVNICA:
I. OPIS OBMOČJA, IZHODIŠČA IN CILJI
Meja območja obravnavanega posega na območju P51 poteka po robu meje cestnega telesa avtoceste, to je po robu zahodnih meja parc. št. 744/1, 744/2, 746, 745/1, 747/1, 747/5, 748/1, 752/1, 754, 756/2, 755/1, 757/2, 762/2, 763/2, 759/5, 228/1, 228/3, 229/1 ter se konča na jugozahodnem vogalu parc. št. 236/1, nato se meja območja obrne nazaj proti severovzhodu po robu poti s parc. št. 1197/4 in poteka naprej po južnih mejah parc. št. 237/2, 226/1, 225/1, 225/2 in se na jugovzhodnem vogalu parc. št. 223/1 nadaljuje proti severu po parcelni meji v dolžini 7.0 m, prečka parceli št. 221/1 in 219/2 do jugovzhodnega vogala parc. št. 219/2, se obrne nazaj proti severu (vzporedno z regionalno cesto), teče po vzhodnih mejah parcel št. 219/2, 219/1, 218 in prečka parc. št. 219/1, se nadaljuje čez parc. št. 703 do severovzhodnega vogala parc. št. 706, nato poteka naprej po vzhodnem robu parc. št. 710, 712, 714 in 715. Na severovzhodnem mejniku parc. št. 715 se meja območja obrne nazaj proti cestnemu telesu AC in teče po severnem robu parc. št. 715, 716, 743/3 in do izhodišča parc. št. 744/1.
1. Površina območja, ki se ureja z občinskim podrobnejšim prostorskim načrtom (v nadaljevanju OPPN) z oznako P51, znaša cca 8,9 ha.
2. Seznam parcel v območju OPPN Obrtno-poslovne cone Žirovnica: 716, 715, 714, 713/1, 713/2, 712, 711/1, 711/2, 710, 709, 706 - del, 705, 703 - del, 224, 225/1, 225/2, 222, 223/3, 221/1 - del, 220/2, 220/1, 221/2, 219/2- del, 219/1- del, 218, 223/2, 223/1, 226/1, 227, 228/1, 228/3, 229/3, 230/2, 229/1, 229/4, 229/5, 229/6, 231/1, 231/2, 231/3, 236/1, 236/2, 237/2, 759/5, 763/2, 762/2, 757/2, 756/2, 755/1, 754, 752/1, 748/1, 747/1, 747/5, 746, 745/1, 744/2, 744/1, 743/3, vse k.o. Žirovnica.
3. Izhodišča in cilji
Območje Občine Žirovnica je bilo v prvotni skupni Občini Jesenice obravnavano kot agrarno podeželje.
Industrije (razen obrata Planike) na tem območju ni bilo. Storitvena, oskrbovalna, obrtna in dejavnost javnih služb je bila slabo razvita. Območje Občine Žirovnica je bilo tipično primestno območje z ruralno preteklostjo, močno odvisno od bližnjega centra takratne občine mesta Jesenice z močno razvito industrijo, storitvenimi oskrbovalnimi, javnimi in ostalimi službami.
Med prioritetnimi nalogami, ki si jih je nova Občina Žirovnica zadala, je večji razvoj gospodarstva na teritoriju občine. V ta namen se je odločila za osnovanje centra malega gospodarstva (obrtno-poslovna cona), ki vključuje tudi površine za parkiranje tovornih vozil in ureditev zbirnega centra za ravnanje z odpadki.
Območje, ki odgovarja tako makrolokacijskim in mikrolokacijskim kriterijem, je opisano območje, ki leži med obstoječo regionalno cesto (na vzhodu) in avtocesto (na zahodu) ter južno od lokalne ceste.
Priključki na prometno, energetsko in komunalno omrežje so omogočeni v ožjem ureditvenem območju in se urejajo skladno s pogoji upravljavcev.
V OPPN je potrebno pri načrtovanju upoštevati obstoječe prenosno omrežje zemeljskega plina s pripadajočim nadzorovanim pasom ter obstoječe in načrtovane elektroenergetske objekte – daljnovode s pripadajočimi varovalnimi pasovi. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi ureditvi križišč obeh dostopnih cest z državno cesto.
Pri nadaljnjem načrtovanju OPPN je potrebno predvideti ukrepe za varstvo pred požarom, vire za zadostno oskrbo vode za gašenje, pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja, dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila in upoštevati naravne omejitve in cono potresne ogroženosti zaradi tehničnih rešitev gradnje.
V OPPN morajo biti upoštevani vsi pogoji, navodila in mnenja soglasodajalcev za posamezna področja.
4. Varstvo kulturne dediščine
Območje cone ni v območju ali vplivnem območju varstva kulturne dediščine, kljub temu je potrebno v postopku priprave za OPPN določiti:
– vrsto in obseg dejavnosti na osnovi predhodne analize vpliva načrtovanih dejavnosti na dejavnosti v vasi Žirovnica,
– merila in pogoje oblikovanja objektov na osnovi predhodne analize prostorskih usmeritev in vedut vasi Žirovnica in cerkve sv. Martina ter vpliva na podobo krajine,
– prostorsko razporeditev objektov in komunalne infrastrukture na osnovi predhodnega nedestruktivnega arheološkega pregleda planirane obrtno poslovne cone, iz katerega bo razvidno, da na območju ni potencialne arheološke dediščine,
– intenzivno ozelenitev z avtohtono drevesno vegetacijo na robovih cone.
5. Varstvo okolja
V postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za Občino Žirovnica je bil izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje.
II. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
Posegi v prostor morajo upoštevati načela oblikovne enovitosti na celotnem območju, predvidenem za novo pozidavo.
Pri urbanističnem in arhitekturnem oblikovanju predvidenih posegov v prostor je treba upoštevati naravne danosti in ustvarjene razmere v prostoru. Gradnje in ureditve se morajo prilagoditi sodobnemu oblikovanju objektov ob upoštevanju namembnosti in specifike objektov predvidenih na obravnavanem območju predvsem glede:
– parcelacije in lege objekta,
– gradbene črte in odmika od sosednjih objektov,
– gradbene mase,
– višine objektov,
– konstrukcije in materialov fasad in kritine,
– oblikovanosti strehe,
– orientacije objektov.
Glede krajinskega oblikovanja se morajo gradnje in ureditve prilagoditi naravnim danostim okolja.
Ostali pogoji:
Merila za določanje stavbnih zemljišč in usmeritev za komunalno in energetsko opremljenost, prometno omrežje, varstvo narave in kulturne dediščine ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bodo podana v OPPN.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0018/2007
Žirovnica, dne 7. novembra 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost