Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4600. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji in Tarifne priloge te kolektivne pogodbe, stran 14204.

V skladu z določili Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06)
sprejemata pogodbeni stranki:
ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, kot zastopnik delodajalcev,
ter
SINDIKAT BANČNIŠTVA SLOVENIJE in SINDIKAT NOVE LJUBLJANSKE BANKE, kot zastopnika delojemalcev,
naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji in Tarifne priloge te kolektivne pogodbe
1. člen
V 5. členu Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 81/04, 112/04, 129/04, 71/05 in 5/07; v nadaljevanju: kolektivna pogodba) se dodata nova 8.a in 8.b točka, ki se glasita:
»8.a Izraz »vrsta dela« pomeni delovno področje, ki združuje več delovnih mest s podobno vsebino dela, za katera se zahteva enaka stopnja in enaka smer izobrazbe ter za katerega delavec s pogodbo o zaposlitvi sklepa delovno razmerje;
8.b Vse določbe, ki se v tej pogodbi nanašajo na delovno mesto, se smiselno uporabljajo tudi za vrsto dela;«.
2. člen
Spremeni se naslov poglavja 1.7., tako da se glasi:
»1.7. Prepoved diskriminacije ter spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu«.
3. člen
Črta se tretji odstavek 8. člena kolektivne pogodbe.
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Če delodajalec kljub pisnemu opozorilu delavca, skupine delavcev, sindikata ali pristojnega inšpektorja za delo ne prepreči diskriminacije ali ne zagotovi varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem in trpinčenjem na delovnem mestu, lahko delavec po postopku, ki ga določa zakon, drugi predpisi in akti delodajalca, izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. V tem primeru pripada delavcu odpravnina in odškodnina v višini, kot jo določa ta kolektivna pogodba in drugi predpisi.«.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se spremeni druga alinea, tako da se glasi:
– »varnost in zdravje pri delu z Izjavo o varnosti in oceno tveganja,«.
Dodata se nova četrta in peta alinea, ki se glasita:
– »etični kodeks,
– akt o ukrepih za preprečevanje spolnega nadlegovanja, drugega nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu,«.
Dosedanja četrta alinea postane šesta alinea.
6. člen
V 13. členu kolektivne pogodbe se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Delodajalec izda delavcu pred nastopom dela pisno napotilo za drugo delo v okviru vrste dela iz pogodbe o zaposlitvi.
(3) Delavec lahko pisno sporoči neposrednemu vodji svoje mnenje o napotitvi na drugo delo najkasneje v 5-tih delovnih dneh od prejema pisne napotitve, kar ne zadrži napotitve na drugo delo.«.
7. člen
V 14. členu kolektivne pogodbe se na vseh mestih za besedama »zahtevnostna skupina« črta beseda »Vrsta«.
8. člen
V 28. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za projektno delo se šteje razvojni proces, v katerem se izvajajo enkratne razvojne naloge z določenim ciljem in rokom trajanja, ki je opredeljen kot projekt banke.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
9. člen
V 48. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Delodajalec lahko odloči, da delavcu ni potrebno opravljati pripravništva oziroma da se pripravniška doba skrajša, če je že pridobil ustrezne izkušnje na podobnih delih v kakršnikoli obliki opravljanja dela (pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, študentsko delo).«.
10. člen
V prvem odstavku 66. člena se besedi »pogojih dela« nadomesti z besedama »delovnih razmerah«.
V drugem odstavku tega člena se beseda »pogojih« nadomesti z besedama »delovnih razmerah«.
11. člen
V prvem odstavku 67. člena se besedilo do dvopičja »Delavcu pripadajo dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, v naslednji višini« nadomestijo z besedami »Delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih delovnih razmerah, ki izhajajo iz obremenitev pri delu, v naslednji višini«.
12. člen
Spremeni se peti odstavek 72. člena, tako da se glasi:
»(5) Delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovni čas, krajši od polnega, na podlagi pravnomočne odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali na osnovi predpisov o starševskem dopustu, je upravičen do regresa iz prvega odstavka tega člena.«.
13. člen
V tretjem odstavku 76. člena se besedi »te točke« nadomestita z besedami »prvega odstavka tega člena«.
14. člen
V 86. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Delavec lahko zaradi potreb družinskega življenja in interesa otrok pisno predlaga drugačno razporeditev delovnega časa. Delodajalec ugodi njegovi vlogi, če delovni proces to omogoča, in o svoji odločitvi pisno obvesti delavca.«.
15. člen
V tretji alinei 99. člena se besedi »delovnih pogojev« nadomestita z besedami »posebnih delovnih razmer«.
16. člen
V drugem odstavku 100. člena se pred besedo »obvestilo« doda beseda »pisno«.
17. člen
V prvem odstavku 2. točke 101. člena se na obeh mestih besedi »delovni pogoji« v ustreznem sklonu nadomestita z besedami »posebne delovne razmere« v ustreznem sklonu.
V drugem odstavku 2. točke 101. člena se na obeh mestih beseda »pogojih« nadomesti z besedama »delovnih razmerah«.
18. člen
V 112. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Delavec lahko kadarkoli pisno opozori delodajalca, da ni ustrezno usposobljen za delo, ki ga opravlja.«.
19. člen
Črta se naslov podpoglavja »7.1. Opredelitev kolektivnega delovnega spora in strank«.
20. člen
Spremeni se naslov »7.2 Postopek posredovanja (mediacija)«, tako da se glasi:
»8. POSTOPEK MEDIACIJE«.
21. člen
Spremeni se 127. člen, tako da se glasi:
»127. člen
(1) Postopek mediacije se začne s predlogom stranke – podpisnice pogodbe o zaposlitvi ali kolektivne pogodbe ali skupine delavcev, ki ugotavljajo, da je nastal individualni ali kolektivni delovni spor.
(2) Predlagatelj posreduje nasprotni stranki predlog, ki mora vsebovati opis spornega razmerja in predlog za imenovanje mediatorja, praviloma v roku 10 (deset) delovnih dni od dneva, ko spornega razmerja ni bilo mogoče rešiti z dogovorom.
(3) Druga stranka odgovori na predlog v 10 (desetih) delovnih dneh od prejema predloga in poda soglasje k predlaganemu mediatorju ali predlaga drugega mediatorja.
(4) V primeru, da druga stranka ne odgovori na predlog ali če se stranki ne moreta dogovoriti o mediatorju v nadaljnjih 5 (petih) delovnih dneh po poteku roka iz tretjega odstavka tega člena ali če v postopku mediacije ne pride do pisnega sporazuma, se šteje, da mediacija ni uspela.
(5) Stranki (medianta) si bosta prizadevali, da se postopek mediacije konča v 30 (tridesetih) delovnih dneh od vložitve predloga.
(6) Če mediacija ni uspela, se reševanje delovnega spora lahko nadaljuje v arbitražnem postopku.
22. člen
Spremeni se 128. člen, tako da se glasi:
»128. člen
(1) Šteje se, da je postopek mediacije končan, če sta stranki sklenili pisni sporazum.
(2) Sporazum sestavijo in podpišejo mediator in medianta.
(3) Sporazum, ki je dosežen v postopku mediacije, je za stranki zavezujoč.
(4) Sporazum, ki je sestavljen v notarski obliki in opremljen s klavzulo o izvršljivosti, predstavlja izvršilni naslov.«.
23. člen
Spremeni se 129. člen, tako da se glasi:
»129. člen
Postopek mediacije je določen s pravilnikom, sprejetim s strani strank te kolektivne pogodbe.«.
24. člen
Za 150. členom se doda nov 150.a člen, ki se glasi:
»Ukrepe za preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu sprejme delodajalec v 6-tih mesecih od dneva objave teh sprememb in dopolnitev v Uradnem listu RS po postopku, določenem v 11. členu te pogodbe.«.
25. člen
Spremeni se 1. točka Tarifne priloge, in sicer tako, da se glasi:
1. Izhodiščna plača iz 59. člena je po posameznih tarifnih razredih za mesec avgust 2008 določena v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
Tarifni razred               Izhodiščna plača v
                         EUR
-------------------------------------------------------------
I.    enostavna dela             378,23
II.   manj zahtevna dela           416,05
III.   srednje zahtevna dela         472,79
IV.   zahtevna dela             529,52
V.    bolj zahtevna dela           605,17
VI.   zelo zahtevna dela           756,46
VII.   zahtevna strokovna dela        945,58
VIII.  visoko zahtevna dela         1.134,69
IX.   najbolj zahtevna dela        1.361,63
-------------------------------------------------------------
26. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. oktobra 2008
Sindikat bančništva
Slovenije
Predsednik
Drago Jurenec l.r.
 
Sindikat Nove Ljubljanske
banke
Predsednik
Miran Marentič l.r.
 
Združenje bank Slovenije
– GIZ, Ljubljana
Predsednik NS
Marjan Kramar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 4. 11. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-6/2005-4 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji in Tarifne priloge te kolektivne pogodbe vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 44.

AAA Zlata odličnost