Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4599. Spremembe in dopolnitve Statuta Skupnosti občin Slovenije, stran 14203.

V skladu s 17., 39. in 40. členom Statuta Skupnosti občin Slovenije (Uradni list RS, št. 108/02, 45/03 in 70/04) in s korespondenčnim sklepom skupščine Skupnosti občin Slovenije z dne 7. 10. 2008 so sprejete
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Skupnosti občin Slovenije
1. člen
Spremeni in dopolni se 23. člen statuta tako, da se glasi:
»Predsedstvo SOS lahko, kot svoja delovna telesa ustanovi komisije in delovne skupine, ki obravnavajo posamezna vprašanja iz področja delovanja SOS.
S sklepom o ustanovitvi komisije oziroma delovne skupine predsedstvo opredeli njihovo sestavo in delovno področje.
Komisije obravnavajo strokovna vprašanja iz svojega področja, pripravljajo strokovna gradiva in pripomočke za delo članic, organizirajo razne oblike izobraževanja za potrebe članic, organizirajo strokovne posvete s svojega delovnega področja, pripravljajo stališča, pripombe in predloge k predlogom zakonov in podzakonskih predpisov, pripravljajo gradivo za obravnavo na sejah predsedstva SOS in skupščine SOS.
Stalne komisije predsedstva so predvsem:
– Komisija za e-poslovanje
– Komisija za evropske zadeve
– Komisija za gospodarske javne službe
– Komisija za kulturo
– Komisija za mednarodne odnose in mednarodno sodelovanje
– Komisija za obravnavo vprašanj zaposlenih pri članicah SOS
– Komisija za okolje
– Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja
– Komisija za predšolsko vzgojo, šolstvo, znanost in šport
– Komisija za proračun in javne finance
– Komisija za prostor
– Komisija za regionalizacijo
– Komisija za socialo in zdravstvo
– Komisija za nagrade in priznanja.
Komisije so sestavljene tako, da so v njih sorazmerno, enakopravno in uravnoteženo zastopane predstavnice in predstavniki vsake sekcije SOS.
Delovne skupine so ustanovljene in imenovane za reševanje aktualnih zadev in problematike s področja delovanja lokalne samouprave. Pri sestavi delovnih skupin se upošteva enakomerna zastopanost vsake sekcije ter izkušnje oziroma znanja aktualnega problematičnega področja občine.«
2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Maribor, dne 7. oktobra 2008
Franc Kangler l.r.
Predsednik
Skupnosti občin Slovenije

AAA Zlata odličnost