Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4598. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti, stran 14198.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 22.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) Elektro-Slovenija, d.o.o. kot sistemski operater prenosnega omrežja izdaja
P R A V I L N I K
o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa načine in pogoje dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti (v nadaljnjem besedilu: prenosne zmogljivosti) ter njihovo uporabo.
2. člen
Na posamezni meji je dodeljevanje prenosnih zmogljivosti lahko drugače urejeno kot določa ta pravilnik, s pravili, ki jih sistemski operater prenosnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater) pripravi in uskladi v koordinaciji z drugimi sistemskimi operaterji.
Po pridobitvi soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) se ta pravila objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
II. POMEN IZRAZOV IN OKRAJŠAV
3. člen
Uporabljeni izrazi in okrajšave v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– Avkcija: je tržna metoda dodeljevanja prenosnih zmogljivosti, s katero izvajalec avkcij le-te dodeljuje v primeru prezasedenosti v omrežju.
– Avkcijski sistem: je informacijski sistem izvajalca avkcij za operativno izvajanje avkcij.
– Depozitni podračun: je podračun udeleženca avkcije za namen kritja in finančne poravnave avkcijskih obveznosti, ki ga na posebnem transakcijskem računu odpre sistemski operater.
– Dodeljena prenosna zmogljivost: je prenosna zmogljivost, ki jo udeleženec avkcije pridobi na avkciji za določeno mejo. Dodeljena prenosna zmogljivost udeležencu avkcije daje pravico uporabe prenosne zmogljivosti za prenos električne energije v določeni količini, smeri na meji in časovnem obdobju.
– Dodeljevanje znotraj dneva: je dodeljevanje prostih prenosnih zmogljivosti za dan D, ki ostanejo nerazdeljene po avkcijah.
– EIC-koda: je ETSO identifikacijska oznaka, ki nedvoumno označuje udeleženca avkcije (http://www.edi.etso-net.org/eic/cds/allocated-eiccodes.xml).
– Izvajalec avkcij: je sistemski operater ali po njegovem pooblastilu druga pravna oseba, ki izvaja avkcije.
– Koordinirana avkcija: je skupna avkcija dveh ali več sistemskih operaterjev.
– Neizkoriščena prenosna zmogljivost: je prenosna zmogljivost, ki jo je udeleženec pridobil v obdobju znotraj dneva in je ni uporabil.
– Obdobje znotraj dneva (intra-day): je čas od trenutka uskladitve voznega reda za dan D do 24.00 ure dneva D.
– Razpoložljiva prenosna zmogljivost: je del neto prenosne zmogljivosti, ki po vsaki fazi postopka dodeljevanja ostane na voljo za komercialno rabo.
– UIOLI: je t. i. princip uporabi ali izgubi (»use it or lose it«), ki pomeni, da nosilec prenosnih zmogljivosti izgubi tiste zmogljivosti, ki jih ne najavi do roka za najavo voznega reda. Le-te sistemski operater podeli v nadaljnjih postopkih dodeljevanja.
III. ČEZMEJNE PRENOSNE ZMOGLJIVOSTI
4. člen
Prenosna zmogljivost je razpoložljiva zmogljivost interkonekcijske povezave med dvema sosednjima elektroenergetskima sistemoma, ki je namenjena komercialni uporabi. Količino čezmejnih prenosnih zmogljivosti določi sistemski operater v sodelovanju s sistemskim operaterjem sosednje države in ob upoštevanju meril zagotavljanja zanesljivosti obratovanja prenosnega omrežja.
Sistemski operater objavlja metodologijo izračuna prenosnih zmogljivosti potem, ko je pridobil soglasje agencije, in količine skupnih in razpoložljivih prenosnih zmogljivosti na svoji spletni strani.
IV. NAČIN DODELJEVANJA PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
5. člen
Prenosne zmogljivosti dodeljuje izvajalec avkcij na avkcijah za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti. Avkcije organizira in operativno izvaja sistemski operater oziroma po njegovem pooblastilu in pravilih druga pravna oseba.
6. člen
Prenosne zmogljivosti lahko izvajalec avkcij v obliki produktov dodeljuje na letni, večmesečni, mesečni in dnevni osnovi.
7. člen
Sistemski operater enkrat letno pripravi okvirni predlog deležev prenosnih zmogljivosti za dodelitev v posameznih časovnih obdobjih in ga posreduje v vednost agenciji.
V. SODELOVANJE NA AVKCIJAH ZA DODELJEVANJE PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
8. člen
Na avkcijah za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima v skladu z uredbo, ki ureja način izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, sklenjeno bilančno pogodbo oziroma z odgovornim bilančne skupine sklenjeno pogodbo o izravnavi.
9. člen
Pravne ali fizične osebe, ki želijo sodelovati na avkcijah za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, morajo sistemskemu operaterju predložiti prijavo za sodelovanje na avkcijah. Obrazec za prijavo sistemski operater objavi na svoji spletni strani.
Prijava za sodelovanje na avkcijah mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime, sedež oziroma naslov, matično številko, davčno številko, EIC kodo, številko telefona in telefaksa, e-poštni naslov in kontaktno osebo, naslov za pošiljanje pošte in računov v kolikor le-ta ni enak naslovu sedeža firme, naslov banke ter številka transakcijskega računa,
2. seznam pooblaščencev za podajanje ponudb (v primeru naknadne vključitve dodatne osebe za podajanje ponudb je potrebno pooblastilo za to osebo, podpisano s strani zakonitega zastopnika),
3. overjeno kopijo bilančne pogodbe, v kolikor sistemski operater ni sopodpisnik te pogodbe ali overjeno kopijo pogodbe o izravnavi z odgovornim bilančne skupine,
4. izpisek iz sodnega registra podjetij, katerega datum ni starejši od 60 dni. V primeru, da v državi, kjer ima vlagatelj prijave na avkcijo sedež, sodni organi ne izdajajo takega potrdila, ga mora vlagatelj nadomestiti s potrdilom drugega pristojnega organa,
5. telefonsko številko in dežurno kontaktno osebo za medsebojno obveščanje v primeru izrednih obratovalnih razmer,
6. navedbo vrst avkcij na katerih želi sodelovati (letne, mesečne, dnevne).
Prijava mora biti podpisana s strani osebe, ki je kot zakoniti zastopnik navedena v dokazilu iz 4. točke prejšnjega odstavka. V primeru, da je prijava podpisana s strani druge osebe, je potrebno priložiti dokument, ki dokazuje, da je podpisnika vloge zakoniti zastopnik pooblastil. Sistemski operater lahko ob prijavi zahteva dodatna dokazila oziroma garancije.
10. člen
Prijava in vsa ostala dokumentacija v zvezi s prijavo na avkcije mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Dokumenti, ki niso uradno izdani v slovenskem ali angleškem jeziku, morajo biti prevedeni v enega od navedenih jezikov, prevod pa potrjen s strani uradnega prevajalca ali sodnega tolmača.
11. člen
V primeru, da je prijava nepopolna, sistemski operater v roku petih (5) delovnih dni pozove vlagatelja prijave k njeni dopolnitvi.
Na podlagi popolne prijave sistemski operater vlagatelju najkasneje po preteku petih (5) delovnih dni od prejetja popolne prijave izda Odločbo o vključitvi v avkcije in mu omogoči fizični dostop do avkcijskega sistema.
12. člen
Udeleženec avkcij mora sistemskemu operaterju vsako spremembo podatkov iz prijave javiti najkasneje v desetih (10) delovnih dneh po nastanku spremembe.
13. člen
Udeleženec, ki na avkcijah ne želi več sodelovati, mora podati pisni odstop.
VI. OBJAVA VREDNOSTI RAZPOLOŽLJIVIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI IN PRODUKTI DODELJEVANJA
14. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja objavi za vsako posamezno avkcijo vrednosti razpoložljivih prenosnih zmogljivosti, ki so predmet avkcije, na svoji spletni strani.
Sistemski operater objavi razpoložljive prenosne zmogljivosti:
– ločeno po posameznih mejah,
– ločeno po smeri prenosa (uvoz, izvoz).
Predvideni roki objave indikativnih razpoložljivih prenosnih zmogljivosti so:
– 7 dni pred letno avkcijo,
– 5 dni pred mesečno avkcijo in
– 2 dneva pred dnevno avkcijo.
Sistemski operater lahko zgoraj navedene roke tudi spremeni. O spremembi je dolžan vse udeležence avkcij obvestiti najmanj 30 dni pred prvo avkcijo na katero se sprememba nanaša.
15. člen
Prenosne zmogljivosti izvajalec avkcije dodeljuje v obliki produktov, ki so definirani glede na:
– obdobje trajanja,
– posamezno mejo,
– določeno smer prenosa: uvoz, izvoz.
Vsakemu produktu na avkciji pripada enolično določena koda produkta.
16. člen
Na spletni strani izvajalec avkcije objavi seznam in definicije produktov: oznako meje in smeri, čas trajanja in velikost produkta ter njegovo kodo.
17. člen
Izvajalec avkcije objavi informacije o novih produktih v rokih, ki so enaki rokom za objavo razpoložljivih prenosnih zmogljivosti v 16. členu teh pravil.
VII. IZVEDBA AVKCIJ ZA DODELJEVANJE PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
18. člen
Izvajalec avkcije lahko izvaja letne, večmesečne, mesečne in dnevne avkcije ter dodeljuje razpoložljive prenosne zmogljivosti v obdobju znotraj dneva, in sicer:
– Letne, večmesečne, mesečne avkcije: avkcije na letni osnovi se izvajajo enkrat letno, avkcije na mesečni ali večmesečni osnovi se izvajajo enkrat mesečno ali enkrat večmesečno.
– Dnevne avkcije: dnevne avkcije za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti potekajo dnevno razen ob sobotah, nedeljah in praznikih.
– Dodeljevanje znotraj dneva: po uskladitvi in potrditvi voznega reda ter objavi razpoložljivih prenosnih zmogljivosti sistemski operater proste prenosne zmogljivosti dodeljuje znotraj dneva po vrstnem redu prispelih ponudb.
Izvajalec avkcije v okviru predavkcijskega postopka vnese v avkcijski sistem razpoložljivo količino prenosnih zmogljivosti po posameznih produktih. V času avkcije lahko udeleženci avkcije upravljajo s svojimi ponudbami (vnos, sprememba ali odstranitev). Po zaključku avkcije izvajalec avkcije objavi končne marginalne cene za vse produkte dodeljevanja.
19. člen
Točen termin in trajanje posameznih avkcij izvajalec avkcij določi in objavi na svoji spletni strani, in sicer vsaj dva (2) dni pred pričetkom dnevnih avkcij, vsaj pet (5) dni pred vsako mesečno avkcijo ter najkasneje sedem (7) dni pred vsako letno in večmesečno avkcijo.
20. člen
Avkcije potekajo elektronsko preko avkcijskega sistema preko katerega udeleženci avkcije podajajo svoje ponudbe.
1. Vrste ponudb
21. člen
Na avkcijah lahko udeleženci avkcije podajajo omejene ponudbe in vse ali nič omejene ponudbe.
Omejene ponudbe so tiste ponudbe, pri katerih udeleženec avkcije postavi še sprejemljivo ceno, ki jo je pripravljen plačati za pridobitev prenosnih zmogljivosti. Omejena ponudba se lahko izvrši delno ali v celoti.
Vse ali nič omejene ponudbe so tiste ponudbe, ki se izvršijo le v primeru, ko je možno dodeliti celotno količino v ponudbi po ceni, ki je navedena v ponudbi ali po za udeleženca avkcije ugodnejši ceni.
22. člen
Izvajalec avkcij med avkcijo nima vpogleda v cene ponudb, ki so jih podali udeleženci avkcije.
23. člen
Vse ponudbe morajo vsebovati naslednje informacije:
– identifikacijsko številko udeleženca avkcije (EIC koda),
– oznako avkcije, za katero velja ponudba,
– produkt trgovanja,
– količino v MW,
– neto ceno brez DDV, podano v EUR/MWh. Cena mora biti zaokrožena na 0,01 EUR in ne sme biti nižja ali enaka nič.
2. Čas sprejema in vrstni red ponudb
24. člen
Avkcijski sistem vsaki prispeli ponudbi dodeli časovno oznako glede na čas prispetja ponudbe. Avkcijski sistem obvesti ponudnika o prispeli ponudbi.
25. člen
Vse prispele ponudbe se razvrstijo v knjigo ponudb, pri čemer se ponudbe razvrstijo ločeno za vsak produkt prenosnih zmogljivosti posebej. Udeleženci avkcije med avkcijo nimajo vpogleda v knjigo ponudb, vidijo lahko le svoje ponudbe.
Vrstni red v knjigi ponudb je vedno določen po kriteriju »cena/časovna oznaka«, torej tako, da imajo pri dodeljevanju prednost ponudbe z višjo ceno. Če je v okviru iste cene več ponudb, imajo prednost ponudbe s starejšo časovno oznako.
26. člen
Ponudbe udeležencev avkcij zapadejo ob zaključku avkcije.
3. Količina dodeljenih prenosnih zmogljivosti
27. člen
V primeru, ko so razpoložljive količine prenosnih zmogljivosti za posamezen produkt večje ali enake kot so potrebe udeležencev avkcije, se prenosne zmogljivosti dodelijo vsem udeležencem avkcije v skladu s količinami, navedenimi v ponudbah.
28. člen
V primeru, ko so razpoložljive prenosne zmogljivosti za posamezen produkt manjše od potreb udeležencev avkcije, se dodelijo po naslednjih kriterijih:
– ponudbe za dodelitev prenosnih zmogljivosti z višjo ceno imajo prednost pred ponudbami z nižjo ceno,
– v primeru cenovno enakovrednih ponudb ima ponudba s starejšo časovno oznako prednost pred ponudbo z mlajšo časovno oznako.
4. Cena za dodeljene prenosne zmogljivosti
29. člen
V primeru, ko so razpoložljive prenosne zmogljivosti za posamezni produkt večje ali enake ponudbam udeležencev avkcije za ta produkt, tako da so vsem udeležencem avkcije dodeljene prenosne zmogljivosti v skladu z njihovimi ponudbami, je cena za tako dodeljene prenosne zmogljivosti 0 EUR/MWh.
30. člen
V primeru, ko so ponudbe udeležencev avkcije za posamezni produkt večje od razpoložljivih prenosnih zmogljivosti za ta produkt, tako da so uspešne samo nekatere ponudbe udeležencev avkcij, plačajo udeleženci avkcije marginalno ceno za posamezen produkt. Marginalna cena je enaka najnižji ponujeni ceni med ponudbami, katerim je bil posamezen produkt prenosnih zmogljivosti dodeljen.
VIII. OBJAVA REZULTATOV AVKCIJ
31. člen
Udeleženci avkcije so o rezultatih avkcije obveščeni preko avkcijskega sistema najkasneje v tridesetih (30) minutah po koncu avkcije.
Obvestilo o dodeljenih prenosnih zmogljivostih vsebuje:
– oznake dodeljenih produktov z dodeljenimi količinami posameznega produkta,
– neto ceno v EUR/MWh za vsak produkt dodeljenih prenosnih zmogljivosti.
32. člen
Po vsaki zaključeni avkciji izvajalec avkcije podatke o rezultatih avkcije objavi na svoji spletni strani.
IX. SEKUNDARNI TRG S PRENOSNIMI ZMOGLJIVOSTMI
1. Prenos dodeljenih prenosnih zmogljivosti med udeleženci avkcij
33. člen
Nosilec prenosnih zmogljivosti lahko le-te v celoti ali delu prenese na drugega nosilca.
Novi nosilec prenosnih zmogljivosti mora za njihovo pridobitev izpolnjevati pogoje, ki so enaki pogojem za sodelovanje na avkcijah za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti in so navedeni v poglavju V tega pravilnika.
Pogoj za prenos so poravnane vse obveznosti do sistemskega operaterja, ki izhajajo iz dodeljenih prenosnih zmogljivosti na določeni avkciji, katerih del ali celoto želi njihov nosilec prenesti. V primerih letnih ali večmesečnih avkcij morajo biti poravnane obveznosti za mesec, za katerega želi nosilec prenesti prenosne zmogljivosti.
V primeru, ko nosilec prenosnih zmogljivosti želi prenesti zmogljivosti, za katere še ni poravnal obveznosti, ko avansni račun za te prenosne zmogljivosti še ni bil izdan, lahko le-ta pozove sistemskega operaterja k izdaji računa.
34. člen
Prenos je možen le preko elektronskega sistema za najavo voznih redov ESS (ETSO Scheduling System). Prijavo prenosa morata v elektronskem sistemu potrditi tako stari kot novi nosilec prenosnih zmogljivosti.
35. člen
Rok za prenos prenosnih zmogljivosti med udeleženci je načeloma enak roku za najavo voznih redov, in sicer je rok za prenos prenosnih zmogljivosti dodeljenih na letni, večmesečnih in mesečnih avkcijah enak roku za jutranjo najavo voznega reda t.j. do 08:00 ure, rok za prenos prenosnih zmogljivosti, dodeljenih na dnevnih avkcijah pa je enak roku za popoldansko najavo voznega reda t.j. do 14:00 ure.
2. Vračilo dodeljenih prenosnih zmogljivosti sistemskemu operaterju
36. člen
Nosilec prenosnih zmogljivosti lahko le-te prek elektronskega sistema za najavo voznih redov vrne sistemskemu operaterju.
37. člen
Prenosne zmogljivosti je sistemskemu operaterju možno vrniti le v obliki produktov, v katerih so mu bile dodeljene, vendar za različna, krajša obdobja.
Izvajalec avkcije vrnjene prenosne zmogljivosti dodeli na prvi naslednji avkciji, na kateri jih je možno dodeliti. Na letni avkciji dodeljene in vrnjene prenosne zmogljivosti je možno dodeliti na večmesečni, mesečni ali dnevni avkciji, v kolikor se vrnjene prenosne zmogljivosti nanašajo na celotno obdobje, za katerega avkcija poteka. Na mesečni avkciji dodeljene in vrnjene prenosne zmogljivosti je možno dodeliti na dnevni avkciji.
38. člen
Rok za vračilo dodeljenih prenosnih zmogljivosti je en (1) delovni dan pred rokom, v katerem mora sistemski operater objaviti razpoložljive prenosne zmogljivosti za posamezno avkcijo.
39. člen
Nosilec prenosne zmogljivosti za vrnjeno prenosno zmogljivost prejme nadomestilo po ceni, doseženi na novi avkciji.
Za vrnjene prenosne zmogljivosti je udeleženec avkcije dolžan sistemskemu operaterju izstaviti račun v prvem tednu tekočega meseca za pretekli mesec za letne, večmesečne mesečne avkcije skupaj.
40. člen
Sistemski operater za storitve, povezane z vračilom dodeljenih prenosnih zmogljivosti, ne zaračunava stroškov.
X. UPORABA DODELJENIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
1. Najava voznih redov
41. člen
Najava voznih redov na podlagi predhodno pridobljenih prenosnih zmogljivosti poteka dvostopenjsko v elektronskem sistemu voznih redov.
42. člen
V prvi stopnji morajo nosilci prenosnih zmogljivosti, pridobljenih na letni ali večmesečni/mesečni avkciji sistemskemu operaterju uporabo teh prenosnih zmogljivosti najaviti do 08:00 ure. Najavljene prenosne zmogljivosti so zavezujoče in jih po roku za najavo ni možno spreminjati. Nenajavljene prenosne zmogljivosti so podvržene principu UIOLI.
Nosilci prenosnih zmogljivosti, pridobljenih na dnevni avkciji morajo uporabo teh prenosnih zmogljivosti najaviti do roka za popoldansko najavo t.j. do 14.00 ure v dnevu D-1. Najavljene prenosne zmogljivosti so zavezujoče in jih po roku za najavo ni možno spreminjati. Nenajavljene prenosne zmogljivosti so podvržene principu UIOLI. Najavo opravi odgovorni bilančne skupine.
Nenajavljene prenosne zmogljivosti dobijo status razpoložljivih prenosnih zmogljivosti, ki jih sistemski operater dodeljuje v nadaljnjih postopkih.
Sistemski operater lahko rok za najavo voznih redov tudi spremni. O spremembi mora udeležence avkcij obvestiti najmanj 30 dni pred pričetkom veljave spremembe.
43. člen
V primeru nekoriščenja prenosnih zmogljivosti, dodeljenih znotraj dneva, sistemski operater nosilcu le-teh zaračuna ceno za neizkoriščeno dodeljeno prenosno zmogljivost, ki jo določi agencija.
XI. IZVAJANJE AVKCIJ V PRIMERU TEHNIČNIH TEŽAV
44. člen
Tehnične težave se lahko pojavijo na strani udeleženca avkcije ali na strani izvajalca avkcij.
1. Težave na strani udeleženca avkcije
45. člen
Udeleženci avkcije lahko v primeru tehničnih težav, ki se pojavijo na njihovi strani, svoje ponudbe pošljejo na faks izvajalca avkcij na predpisanem obrazcu. Veljavne so le ponudbe, ki jih izvajalec avkcij prejme najkasneje 15 minut pred zaključkom avkcije. Za čas prispetja se šteje časovna značka, ki jo ponudbi dodeli faks izvajalca avkcij.
Predpisan obrazec in številka faksa sta objavljena na spletni strani izvajalca avkcij. Izvajalec avkcij prispelo ponudbo vnese v avkcijski sistem, s čimer ponudba dobi časovno znamko in postane veljavna. Udeleženec avkcije lahko za posamezno avkcijo za določeno mejo pošlje le en obrazec z največ eno (1) ponudbo za posamezen produkt.
2. Težave na strani izvajalca avkcij
46. člen
V primeru tehničnih težav na strani izvajalca avkcije lahko sistemski operater spremeni urnik avkcije oziroma prekliče/ponovi avkcijo, ki že poteka. O tem obvesti udeležence avkcij preko teleinformacijskih povezav.
V kolikor ni mogoče zagotoviti normalnega poteka avkcije preko avkcijskega sistema, se za ta dan avkcija izvede preko faksa v kolikor je to mogoče oziroma se prekliče.
47. člen
V primeru izvedbe avkcije s pomočjo faksa udeleženci pošljejo svoje ponudbe po faksu na predpisanem obrazcu v roku, navedenem v obvestilu, ki ga je poslal izvajalec avkcije. Predpisan obrazec in številka faksa sta objavljena na spletni strani izvajalca avkcij. Udeleženec avkcije lahko za posamezno avkcijo za določeno mejo pošlje le en obrazec z največ eno (1) ponudbo za posamezen produkt.
Izvajalec avkcij po faksu prispele ponudbe po poteku roka za oddajo ponudb vnese v pomožni avkcijski sistem in obvesti udeležence avkcije o rezultatih preko teleinformacijskih povezav.
XII. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI IZVAJALCA AVKCIJ
48. člen
Izvajalec avkcij ni odgovoren za kakršnokoli škodo, posredno ali neposredno nastalo zaradi:
1. ponudnikove nezmožnosti sodelovanja na avkciji oziroma zaradi izostanka izvedbe avkcije same,
2. nepravočasnega prispetja ponudbe v avkcijski sistem,
3. vpogleda tretje osebe v ponudnikovo ponudbo kljub najboljšim prizadevanjem za ohranitev tajnosti informacij,
4. zaradi napake udeleženca avkcije pri vnosu ponudbe v avkcijski sistem.
XIII. OMEJITEV UPORABE DODELJENIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI
49. člen
Sistemski operater ima pravico deloma ali v celoti omejiti uporabo dodeljenih prenosnih zmogljivosti v primerih, ki jih določa navodilo, ki ureja obratovanje prenosnega omrežja električne energije.
50. člen
Za čas in višino omejitve uporabe dodeljenih prenosnih zmogljivosti zaradi zgoraj navedenih razlogov je nosilec prenosnih zmogljivosti upravičen do 100% povračila avkcijske cene. Povračilo se ne nanaša na omejitve zaradi višje sile.
Za znesek povračila je udeleženec avkcije dolžan sistemskemu operaterju izstaviti račun v prvem tednu tekočega meseca za pretekli mesec za letne, večmesečne, mesečne in dnevne avkcije skupaj.
XIV. FINANČNO KRITJE, OBRAČUN IN PORAVNAVA
51. člen
To poglavje ureja kritje, obračun in finančno poravnavo za dodeljene prenosne zmogljivosti.
52. člen
Udeleženci avkcij se morajo vzdržati ravnanja, ki bi lahko ogrožalo konkurenčni proces avkcij, in ravnanja, katerega namen je izigravanje ali motnja avkcijskega procesa, transparentnosti, stroškovne učinkovitosti ali vsesplošne poštenosti. V primeru kršitev teh pravil ima sistemski operater pravico iz nadaljnjih avkcij izključiti udeleženca avkcij, ki bi ravnal v nasprotju s pravili.
53. člen
Udeleženca avkcij, ki pravočasno ne poravna svojih obveznosti iz naslova na avkciji dodeljenih prenosnih zmogljivosti, sistemski operater izključi iz vseh nadaljnjih avkcij. Pred ponovno vključitvijo udeleženca na avkcije prenosnih zmogljivosti mora le ta:
a) v primeru, da je cena dosežena na prvi avkciji, na kateri je bila prenosna zmogljivost dodeljena višja od cene, ki je bila dosežena na avkciji na kateri je bila odvzeta prenosna zmogljivost ponovno dodeljena, poravnati sistemskemu operaterju razliko v ceni. Hkrati mora udeleženec avkcije sistemskemu operaterju ponovno predložiti prijavo za sodelovanje na avkcijah, ki jo sistemski operater obravnava v skladu s V. poglavjem tega pravilnika.
b) v primeru, da je cena dosežena na prvi avkciji na kateri je bila prenosna zmogljivost dodeljena nižja od cene, ki je bila dosežena na avkciji na kateri je bila odvzeta prenosna zmogljivost ponovno dodeljena, mora udeleženec avkcije sistemskemu operaterju ponovno predložiti prijavo za sodelovanje na avkcijah, ki jo sistemski operater obravnava v skladu s V. poglavjem tega pravilnika.
1. Depozitni podračun/Bančna garancija
54. člen
Kritje in finančna poravnava na tedenskih in dnevnih avkcijah poteka preko depozitnega podračuna ali s predložitvijo bančne garancije v minimalni višini 50.000 EUR.
Depozitni podračun je podračun na posebnem transakcijskem računu, ki ga ob vključitvi na avkcije za vsakega udeleženca avkcij, ki želi sodelovati na tedenskih ali dnevnih avkcijah, odpre sistemski operater. Depozitni podračuni se vodijo v denarni valuti EUR.
S sredstvi na depozitnih podračunih lahko na podlagi nepreklicnega pooblastila udeleženca avkcije, da se ta sredstva uporabljajo za namen kritja in finančne poravnave avkcij, kot upravljalec depozitnega podračuna razpolaga le sistemski operater. Nosilci depozitnih podračunov na svoje podračune denarna sredstva lahko le polagajo.
55. člen
Obresti za sredstva na depozitnih podračunih pripadajo nosilcem teh podračunov po obrestni meri, določeni z vsakokrat veljavnim Sklepom banke o obrestnih merah. Obresti banka nakaže vsak mesec na depozitne podračune udeležencev avkcij.
56. člen
V primeru, ko nosilec depozitnega podračuna želi dvigniti denarna sredstva ali njihov del s svojega podračuna, oziroma zahteva vrnitev bančne garancije mu sistemski operater le-to omogoči po predložitvi pisnega zahtevka pod pogojem, da so vse dospele obveznosti nosilca že poravnane. Rok za vračilo sredstev je pet (5) delovnih dni od prejema pisnega zahtevka.
57. člen
Stroški vodenja depozitnih podračunov bremenijo sistemskega operaterja.
2. Kritje za tedenske in dnevne avkcije
58. člen
Udeleženci tedenskih in dnevnih avkcij na svojih depozitnih podračunih/bančni garanciji vzdržujejo denarna sredstva kot zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti iz dodeljenih prenosnih zmogljivosti.
Izvajalec avkcije pred vsako avkcijo v avkcijsko aplikacijo prenese podatek o neto stanju denarnih sredstev na depozitnih podračunih/bančni garanciji udeležencev avkcij. Pri tem upošteva neto stanje na depozitnih podračunih oziroma vrednost bančne garancije, kot je izkazano točno ob 6:00 na dan avkcije in ne spremlja posameznih nakazil ali morebitnih sprememb stanja na podračunih, ki bi nastale po tej uri. Na avkciji lahko udeleženci avkcije podajajo nakupne ponudbe, katerih vsota (skupaj z DDV, ki ga doda avkcijska aplikacija) ne sme preseči stanja denarnih sredstev na depozitnem podračunu/bančni garanciji. Razpoložljivo kritje udeleženca avkcije se z vnosom vsake nakupne ponudbe znižuje. Ponudba, katere vrednost preseže še razpoložljivo kritje, je zavrnjena, udeleženec avkcije pa je o tem obveščen. Udeleženci avkcije imajo prek avkcijskega sistema vpogled v trenutno stanje sredstev na depozitnem podračunu/bančni garanciji.
59. člen
V primeru sodelovanja na več avkcijah, ki potekajo hkrati, se od enotnega razpoložljivega stanja sredstev na depozitnem podračunu/bančni garanciji oziroma kritja posameznega udeleženca avkcije odštevajo podane nakupne ponudbe na vseh avkcijah, na katerih udeleženec sodeluje.
3. Denarna poravnava za tedenske in dnevne avkcije
60. člen
Denarna poravnava za tedenske in dnevne avkcije se izvede po zaključeni avkciji. Sistemski operater se poplača z depozitnega podračuna udeleženca avkcije v celotni višini obveznosti, ki izhajajo iz avkcije.
V primeru, da udeleženec avkcije za poravnavo obveznosti do Sistemskega operaterja uporablja bančno garancijo se udeležencu avkcije po zaključku dnevne avkcije zniža razpoložljivo kritje za vrednost sklenjenih poslov. Sklenjeni posli se poravnavajo na tedenski ravni z izdajo računa, ki mora biti poravnan v roku osmih (8) dni od izdaje računa. Po poravnavi obveznosti kritje iz naslova bančne garancije ponovno vrne na osnovno raven.
4. Denarna poravnava za večmesečne in mesečne avkcije
61. člen
Po objavi rezultatov mesečne avkcije sistemski operater udeležencem avkcij, ki so jim bile prenosne zmogljivosti dodeljene, izda predračun za dodeljene prenosne zmogljivosti za celotno dodeljeno obdobje. V primeru večmesečne avkcije sistemski operater celotne obveznosti iz naslova dodeljenih prenosnih zmogljivosti posameznemu udeležencu zaračunava mesečno, tako da jih porazdeli po mesecih glede na število dni v posameznem mesecu. Obveznosti iz naslova dodeljenih prenosnih zmogljivosti morajo udeleženci avkcij poravnati do roka plačila in v znesku, navedenem na predračunu, z nakazilom na transakcijski račun sistemskega operaterja.
Sistemski operater sme, poleg izdaje predračuna, za zavarovanje plačila obveznosti iz naslova dodeljenih prenosnih zmogljivosti na mesečni ali večmesečni avkciji zahtevati tudi druge oblike zavarovanja.
62. člen
Rok plačila je določen najkasneje dva (2) delovna dneva pred dnem, ko sistemski operater objavi razpoložljive prenosne zmogljivosti za prvo naslednjo avkcijo, na kateri je že mogoče dodeljevanje prenosnih zmogljivosti z enakimi tehničnimi parametri, vendar za krajše časovno obdobje.
V primeru, ko je rok plačila določen na praznični ali nedelovni dan, se premakne na naslednji delovni dan.
63. člen
V primeru, da udeleženec avkcije do roka za plačilo ne poravna svojih obveznosti ima sistemski operater pravico celotno prenosno zmogljivost dodeljeno na avkciji, na katero se nanaša predračun, upoštevati kot nedodeljeno in jo izvajalec avkcije dodeli na naslednji avkciji.
5. Denarna poravnava za letne avkcije
64. člen
Obveznosti iz naslova dodeljenih prenosnih zmogljivosti na letni avkciji sistemski operater zaračunava mesečno, tako da celotne obveznosti porazdeli na mesece glede na število dni v posameznem mesecu. Prvi predračun se izda za obdobje prvih dveh mesecev (januar, februar), nato se predračuni izdajajo enkrat mesečno. Obveznosti iz naslova dodeljenih prenosnih zmogljivosti morajo udeleženci avkcij poravnati do roka plačila in v znesku, navedenem na avansnem računu, z nakazilom na transakcijski račun sistemskega operaterja.
Sistemski operater sme, poleg izdaje avansnega računa, za zavarovanje plačila obveznosti iz naslova dodeljenih prenosnih zmogljivosti na letni avkciji zahtevati tudi druge oblike zavarovanja.
65. člen
Rok plačila je določen najkasneje dva delovna dni pred dnem, ko sistemski operater objavi indikativne razpoložljive prenosne zmogljivosti za prvo naslednjo avkcijo, na kateri je že mogoče dodeljevanje prenosnih zmogljivosti z enakimi tehničnimi parametri, vendar za krajše časovno obdobje.
66. člen
V primeru, da udeleženec avkcije do roka za plačilo ne poravna svojih obveznosti ima sistemski operater pravico celotno prenosno zmogljivost dodeljeno na avkciji, na katero se nanaša avansni račun, upoštevati kot nedodeljeno in jo izvajalec avkcije dodeli na naslednji avkciji.
6. Denarna poravnava za vračilo in znižanje prenosnih zmogljivosti
67. člen
V primeru vračila prenosnih zmogljivosti je udeleženec avkcije dolžan sistemskemu operaterju izstaviti račun v prvem tednu tekočega meseca za pretekli mesec za letne, večmesečne in mesečne avkcije skupaj. Sistemski operater bo račun poravnal v petnajstih (15) dneh od datuma prejema računa.
68. člen
V primeru povračila za znižanje prenosnih zmogljivosti je udeleženec avkcije dolžan sistemskemu operaterju izstaviti račun v prvem tednu tekočega meseca za pretekli mesec za letne, večmesečne in mesečne avkcije skupaj. Sistemski operater bo račun poravnal v petnajstih (15) dneh od datuma prejema računa.
7. Izdaja računov
69. člen
Račune za dodeljene prenosne zmogljivosti sistemski operater izda po uporabi prenosne zmogljivosti, in sicer:
– v tekočem tednu za pretekli teden za dnevne avkcije;
– v prvem tednu tekočega meseca za pretekli mesec za letne, večmesečne in mesečne avkcije.
Račune za neizkoriščene prenosne zmogljivosti dodeljene znotraj dneva sistemski operater izda v prvem tednu tekočega meseca za pretekli mesec.
8. Napake v obračunu ali finančni poravnavi
70. člen
Za morebitne napake in nepravilnosti v obračunu ali denarni poravnavi mora udeleženec avkcij sistemskemu operaterju podati pisno pritožbo v roku pet (5) delovnih dni od nastanka napake. Pisna pritožba mora vsebovati postavke, ki so predmet napake. Sistemski operater poda pisni odgovor v roku pet (5) delovnih dni od prejema pisne pritožbe. Odgovor na pritožbo je dokončen za namene denarne poravnave.
V primeru, da udeleženec avkcij ne posreduje pritožbe v zvezi z obračunom in finančno poravnavo, sistemski operater upošteva, da je obračun in finančna poravnava potekala pravilno.
71. člen
Sistemski operater ima pravico do prilagoditve načina finančne poravnave zaradi sprememb v davčni zakonodaji in drugih tovrstnih sprememb.
XV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
72. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti (Uradni list RS, št. 50/07, 72/07 in 103/07), vendar se določbe tega pravilnika še naprej uporabljajo za dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, ki bodo uporabljene do 31. decembra 2008.
73. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2008-310-0584/ado
Ljubljana, dne 5. novembra 2008
EVA 2008-2111-0134
Elektro-Slovenija, d.o.o.
mag. Vitoslav Türk l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) je Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo dne 23. 10. 2008 dal soglasje št. 141-2/2008/EE-08 k Pravilniku o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti.

AAA Zlata odličnost