Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4592. Spremembe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006, stran 14082.

Na podlagi 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in v zvezi z Odločbo Komisije z dne 24. 8. 2004 o potrditvi programskega dokumenta za razvoj podeželja za Republiko Slovenijo za programsko obdobje 2004–2006, št. CCI 2004 SI 06 GDO 00, je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E P R O G R A M A
razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006
I.
V Programu razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/04, 45/06, 70/07 in 124/07; v nadaljnjem besedilu: PRP) se v poglavju 8. Okvirna skupna finančna preglednica preglednica 22 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 22: Okvirna skupna finančna preglednica
Finančno programiranje temelji na sredstvih, ki so določena v Odločbi Komisije 2004/21/ES (1) (z dne 29. 12. 2003). Podpore se bodo izplačevale na način, opredeljen v letni uredbi.
Izračun prispevka Skupnosti temelji na skupnih javnih izdatkih.«.
II.
V poglavju 9.3.5 Program SAPARD se:
– v drugem odstavku številka »1.578.339« nadomesti s številko »1.576.895«;
– preglednica 37 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 37: Okvirna vrednost prevzetih obveznosti SAPARD, ki se bo sofinancirala iz EKUJS
+--------------+-----------------------------------------------+
|   Leto   |                       €|
+--------------+-----------------------------------------------+
|   2005   |                   1.100.000|
+--------------+-----------------------------------------------+
|   2006   |                    476.895|
+--------------+-----------------------------------------------+
|  Skupaj  |                   1.576.895|
+--------------+-----------------------------------------------+
                               «.
III.
V poglavju 9.3.6 Dopolnila k direktnim plačilom se preglednica 38 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 38: Predlagana dopolnila k direktnim plačilom iz EKUJS za Slovenijo
+---------------+----------------------------------------------+
|   Leto   |                       €|
+---------------+----------------------------------------------+
|   2004   |                  14.200.000|
+---------------+----------------------------------------------+
|   2005   |                  10.500.000|
+---------------+----------------------------------------------+
|   2006   |                   1.065.306|
+---------------+----------------------------------------------+
|   Skupaj  |                  25.765.306|
+---------------+----------------------------------------------+
                               «.
IV.
V poglavju 14. Ravnotežje med različnimi ukrepi podpor se:
– v sedmem odstavku številka »36« nadomesti s številko »35«;
– v osmem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»V prvem obdobju izvajanja je od skupnega zneska PRP tema dvema ukrepoma namenjenih dobrih 19% vseh sredstev, ukrepu tehnična pomoč pa skoraj 0,4% skupnih sredstev.«;
– v desetem odstavku številka »1.578.339« nadomesti s številko »1.576.895«.
V.
Te spremembe so bile poslane v potrditev Komisiji dne 11. julija 2008.
VI.
Te spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33100-3/2008/7
Ljubljana, dne 6. novembra 2008
EVA 2008-2311-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
(1) UL L št. 5, 9. 1. 2004, str. 87

AAA Zlata odličnost