Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4591. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem, stran 14081.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvojnih spodbudah za turizem
1. člen
V Uredbi o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06 in 23/07) se v prvem odstavku 2. člena za 13. točko doda nova 14. točka, ki se glasi:
'14. Skupina investicij so investicije, od katerih je vsaka tehnično – tehnološko in ekonomsko zaokrožena celota, ki izpolnjuje cilje v okviru skupnega namena.'.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in se doda besedilo, ki se glasi: »oziroma na podlagi neposredne potrditve investicije, skupine investicij ali programa.«.
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »V primeru ko je predlagatelj majhno ali srednje veliko podjetje, se projekt ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge za odobritev razvojne spodbude. V primeru ko je predlagatelj veliko podjetje, mora iz vloge izhajati skladnost z enim ali več naslednjih kriterijev:
– razvojna spodbuda ima bistven vpliv na razširitev velikosti projekta,
– razvojna spodbuda ima bistven vpliv na razširitev obsega projekta,
– razvojna spodbuda ima bistven vpliv na povečanje zneska sredstev, ki ga bo predlagatelj porabil za projekt,
– razvojna spodbuda ima bistven vpliv na hitrejši zaključek projekta,
– razvojna spodbuda investicijskega značaja ima odločujoč vpliv na odločitev, da se bo projekt izvedel v zadevni regiji.«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
’(7) Pri dodeljevanju razvojnih spodbud iz 10., 14., 17. in 24. člena te uredbe se poleg določb te uredbe upoštevajo tudi določbe Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3).
(8) Do razvojnih spodbud po tej uredbi niso upravičeni predlagatelji, ki imajo neporavnane obveznosti iz naslova v preteklosti dodeljene razvojne spodbude, za katero je bilo ugotovljeno, da je nezakonita in nezdružljiva s skupnim trgom.’.
3. člen
V tretjem odstavku 16. člena se besedilo »75 odstotkov« nadomesti z besedilom »100 odstotkov«.
4. člen
Za 17. členom se doda novi 17.a člen, ki se glasi:
’17.a člen
(investicije manjšega obsega)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo investicije manjšega obsega, ki sledi namenom iz prvega odstavka 15. člena te uredbe, lahko zaprosijo podjetniki, gospodarske družbe, zavodi in društva.
(2) Investicija manjšega obsega je lahko poleg namenov iz 2. točke prvega ostavka 2. člena te uredbe povezana tudi z obnovo obstoječega obrata.
(3) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo investicij iz prvega odstavka tega člena se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo naslednji stroški:
- študij izvedljivosti in priprave projektne dokumentacije,
- materialnih investicij (nakup zemljišč, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, stroški gradnje in nakupa objektov, nakupa strojev in opreme),
- nematerialnih investicij (prenos tehnologij v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja).
(4) Za program iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 100 odstotkov upravičenih stroškov, vendar največ do zneska in pod pogoji, ki jih določajo pravila za pomoči »de minimis«.’.
5. člen
V prvem odstavku 22. člena se na koncu odstavka doda stavek, ki se glasi: »Razvojne spodbude za izvedbo programa za razvoj kadrov v turizmu se lahko dodelijo tudi za namene promocije poklicev v gostinstvu in turizmu ter za namene uvajanja sodobnih metod upravljanja s kadri.«.
6. člen
V prvem odstavku 23. člena se pika na koncu stavka nadomesti z vejico in se doda besedilo, ki se glasi: »ter druge organizacije, ki se ukvarjajo z razvojem kadrov (zavodi, javni zavodi, zbornice idr.).«.
7. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-24/2008/7
Ljubljana, dne 6. novembra 2008
EVA 2008-2111-0133
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina