Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4571. Odlok o turistični taksi v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 14057.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) in na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 20. seji dne 23. oktobra 2008 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse na območju Občine Šempeter - Vrtojba, način poročanja, poraba turistične takse ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju zakon).
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Za celotno območje Občine Šempeter - Vrtojba se določi turistična taksa v višini 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke, ki znaša ob uveljavitvi tega odloka 0,0918 EUR, usklajuje Vlada Republike Slovenije.
III. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju turisti) v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, če so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje.
5. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice,
– člani slovenskih reprezentanc.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
6. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju občina) hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
7. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci, ki je določena v 31. členu zakona, in ki se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.
8. člen
Osebe iz prvega odstavka šestega člena nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
IV. NAČIN POROČANJA
9. člen
Osebe iz prvega odstavka šestega člena tega odloka so do 25. dne v mesecu dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Poročilo so dolžne predložiti tudi v primeru, če niso imele turistov na prenočevanju. V tem primeru se na mesečno poročilo pripiše, da turistov na prenočevanju ni bilo.
Mesečno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena oddajo osebe iz prvega odstavka šestega člena na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega odloka.
V. PORABA
10. člen
Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna občine, porabijo pa se namensko za dejavnosti in storitve, določene z zakonom.
Namen porabe sredstev se določi vsako leto s proračunom.
VI. NADZOR
11. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja občinska inšpekcijska služba v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja, skladno z 32. členom zakona, pristojni davčni organ.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja zakon.
Če bi v primeru sprememb določb zakona, postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom, se uporabljajo neposredno določbe zakona.
14. člen
V primeru, da Vlada RS uskladi vrednosti točke, se pri določanju zneska turistične takse upošteva tako usklajena vrednost točke.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o višini turistične takse (Uradno glasilo, št. 14/00).
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 01101-8/2008/7
Šempeter pri Gorici, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost