Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4558. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj, stran 14022.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 95/07) je Svet Mestne občine Kranj na 19. seji dne 15. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 351-0001/2007-48/05, september 2008.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– grafični prikaz komunalne opreme na območju Mestne občine Kranj;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Mestni občini Kranj:
– vodovod (v nadaljevanju oznaka obračunskih območij: VO);
– kanalizacija (v nadaljevanju oznaka obračunskih območij: KA);
– daljinsko ogrevanje (v nadaljevanju oznaka obračunskega območja: DO);
– plinovod (v nadaljevanju oznaka obračunskega območja: PL);
– ceste (v nadaljevanju oznaka obračunskega območja: CE);
– javne odprte in zelene površine (v nadaljevanju oznaka obračunskega območja: JZ);
– površine za ravnanje z odpadki (v nadaljevanju oznaka obračunskega območja: RO).
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
7. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– vodovod: 5 obračunskih območij, od VO_1 do VO_5;
– kanalizacija: 4 obračunska območja, od KA_1 do KA_4;
– daljinsko ogrevanje: 1 obračunsko območje, DO_1;
– plinovod: 1 obračunsko območje, PL_1;
– ceste: 1 obračunsko območje, CE_1;
– javne odprte in zelene površine: 1 obračunsko območje, JZ_1;
– površine za ravnanje z odpadki: 1 obračunsko območje, RO_1.
V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven obračunskih območij te komunalne opreme, se obračunska območja razširijo na parcelo tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskem območju, na katerega se objekt priključuje.
8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – Vodovod, Priloga 2 – Kanalizacija, Priloga 3 – Daljinsko ogrevanje, Priloga 4 – Plinovod, Priloga 5 – Ceste, Priloga 6 – Javne odprte in zelene površine, Priloga 7 – Površine za ravnanje z odpadki).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so na vpogled v programu opremljanja.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA PARCELO OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
10. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno oprema na obračunskih območjih so:
+------------------------------------------------------------------+
|               VODOVOD               |
+----------+---------------------------+---------------------------+
|Obračunska|  Strošek na m2 parcele  |Strošek na m2 neto tlorisne|
| območja |   (EUR/m2) - Cp(ij)   |površine objekta (EUR/m2) -|
|     |              |      Ct(ij)     |
|     +---------+----------+------+---------+----------+------+
|     | Primarna|Sekundarna|Skupaj| Primarna|Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna| komunalna|   |komunalna| komunalna|   |
|     | oprema | oprema |   | oprema | oprema |   |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  VO_1  |  1,48 |  2,25  | 3,73 |  4,06 |  4,20  | 8,26 |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  VO_2  |  1,48 |  1,19  | 2,67 |  4,06 |  3,01  | 7,07 |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  VO_3  |  1,48 |  0,97  | 2,45 |  4,06 |  4,05  | 8,11 |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  VO_4  |  1,48 |  0,96  | 2,44 |  4,06 |  3,96  | 8,02 |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  VO_5  |  1,48 |  1,13  | 2,61 |  4,06 |  4,27  | 8,33 |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
+------------------------------------------------------------------+
|              KANALIZACIJA              |
+----------+---------------------------+---------------------------+
|Obračunska|  Strošek na m2 parcele  |Strošek na m2 neto tlorisne|
| območja |   (EUR/m2) - Cp(ij)   |   površine objekta   |
|     |              |   (EUR/m2) - Ct(ij)   |
|     +---------+----------+------+---------+----------+------+
|     | Primarna|Sekundarna|Skupaj| Primarna|Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna| komunalna|   |komunalna| komunala |   |
|     | oprema | oprema |   | oprema | oprema |   |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
| KA_1  |  7,42 |  6,68  | 14,10| 16,05 |  11,28 | 27,33|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
| KA_2  |  7,42 |  4,65  | 12,07| 16,05 |  11,75 | 27,80|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
| KA_3  |  7,42 |  2,90  | 10,32| 16,05 |  12,12 | 28,17|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
| KA_4  |  7,42 |  4,35  | 11,77| 16,05 |  16,96 | 33,01|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
+------------------------------------------------------------------+
|            DALJINSKO OGREVANJE            |
+----------+---------------------------+---------------------------+
|Obračunsko|  Strošek na m2 parcele  |Strošek na m2 neto tlorisne|
| območje |   (EUR/m2) - Cp(ij)   |   površine objekta   |
|     |              |   (EUR/m2) - Ct(ij)   |
|     +---------+----------+------+---------+----------+------+
|     | Primarna|Sekundarna|Skupaj| Primarna|Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna| komunalna|   |komunalna| komunalna|   |
|     | oprema | oprema |   | oprema | oprema |   |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
| DO_1  |  1,90 |  4,34  | 6,24 |  1,88 |  4,30  | 6,18 |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
+------------------------------------------------------------------+
|               PLINOVOD               |
+----------+---------------------------+---------------------------+
|Obračunsko|  Strošek na m2 parcele  |Strošek na m2 neto tlorisne|
| območje |   (EUR/m2) - Cp(ij)   |   površine objekta   |
|     |              |   (EUR/m2) - Ct(ij)   |
|     +---------+----------+------+---------+----------+------+
|     | Primarna|Sekundarna|Skupaj| Primarna|Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna| komunalna|   |komunalna| komunalna|   |
|     | oprema | oprema |   | oprema | oprema |   |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
| PL_1  |  0,58 |  1,73  | 2,31 |  1,64 |  4,91  | 6,55 |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
+------------------------------------------------------------------+
|                CESTE               |
+----------+---------------------------+---------------------------+
|Obračunsko|              |              |
| območje |  Strošek na m2 parcele  |Strošepovršine objektarisne|
|     |   (EUR/m2) - Cp(ij)   |              |
|     +---------+----------+------+-----(EUR/m2) - Ct(ij)-----+
|     | Primarna|Sekundarna|Skupaj| Primarna|Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna| komunalna|   |komunalna| komunalna|   |
|     | oprema | oprema |   | oprema | oprema |   |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
| CE_1  |  4,00 |  7,97  | 11,97| 13,41 |  26,75 | 40,16|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
+------------------------------------------------------------------+
|         JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE         |
+----------+------------------------+------------------------------+
|Obračunsko| Strošek na m2 parcele | Strošek na m2 neto tlorisne |
| območje |  (EUR/m2) - Cp(ij)  |    površine objekta    |
|     |            |   (EUR/m2) - Ct(ij)    |
|     +------------------------+------------------------------+
|     | Primarna in sekundarna |  Primarna in sekundarna  |
|     |  komunalna oprema  |    komunalna oprema    |
+----------+------------------------+------------------------------+
| JZ_1  |     0,96     |       2,59       |
+----------+------------------------+------------------------------+
+------------------------------------------------------------------+
|         POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI         |
+----------+------------------------+------------------------------+
|Obračunsko| Strošek na m2 parcele | Strošek na m2 neto tlorisne |
| območje |  (EUR/m2) - Cp(ij)  |    površine objekta    |
|     |            |   (EUR/m2) - Ct(ij)    |
|     +------------------------+------------------------------+
|     | Primarna in sekundarna |  Primarna in sekundarna  |
|     |  komunalna oprema  |    komunalna oprema    |
+----------+------------------------+------------------------------+
| RO_1  |     0,06     |       0,19       |
+----------+------------------------+------------------------------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti,
– če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti parcele, se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti.
Za objekte, za katerih priključitev je potrebno dograditi komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo po tem odloku.
12. člen
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo enkrat letno ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja, indeksacija pa se opravi zadnji dan v koledarskem letu.
13. člen
Za vsako posamezno komunalno opremo se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna po naslednji enačbi:
    KPij = (A(parcel) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KPij       znesek dela komunalnega prispevka, ki
         pripada posamezni vrsti komunalne opreme
         na posameznem obračunskem območju,
A(parcela)    površina parcele,
Cpij       obračunski stroški, preračunani na m2
         parcele na obračunskem območju za
         posamezno vrsto komunalne opreme,
Dp        delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
Ctij       obračunski stroški, preračunani na m2 neto
         tlorisne površine objekta na obračunskem
         območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta,
Dt        delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka
         (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
K(dejavnost)   faktor dejavnosti (min. 0,7, max. 1,3;
         če z odlokom ni določeno drugače, se šteje,
         da je K(dejavnost) enak 1,0),
i        posamezna vrsta komunalne opreme,
j        posamezno obračunsko območje.
Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
14. člen
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
15. člen
Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.
16. člen
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov, določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03):
+----------+-----------------------------------+---------------+
|Šifra (CC-|      Vrsta objekta      |  Faktor   |
|  SI)  |                  | dejavnosti  |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   1122|Večstanovanjske stavbe       |   1,3   |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|    113|Stanovanjske stavbe za posebne   |   0,9   |
|     |namene               |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   12111|Hotelske in podobne stavbe za   |   0,7   |
|     |kratkotrajno nastanitev      |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   12112|Gostilne, restavracije in     |   1,3   |
|     |točilnice             |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   12120|Druge gostinske stavbe za     |   0,7   |
|     |kratkotrajno nastavitev      |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|    122|Upravne in pisarniške stavbe    |   1,2   |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|    123|Trgovske in druge stavbe za    |   1,3   |
|     |storitvene dejavnosti       |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|    124|Stavbe za promet in stavbe za   |   1,2   |
|     |izvajanje elektronskih komunikacij |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   1241|Postaje, terminali, stavbe za   |   1,3   |
|     |izvajanje elektronskih komunikacij |        |
|     |ter z njim povezane stavbe     |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   1242|Garažne stavbe           |   0,9   |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|    125|Industrijske stavbe in skladišča  |   0,7   |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|    126|Stavbe splošnega družbenega pomena |   0,9   |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|   1261|Igralnice, diskoteke, glasbeni   |   1,3   |
|     |paviljoni in podobno        |        |
+----------+-----------------------------------+---------------+
|    127|Druge nestanovanjske stavbe    |   0,7   |
+----------+-----------------------------------+---------------+
Faktor dejavnosti za tiste dele podzemnih etaž v stavbah, razen za eno ali dvostanovanjske stavbe, ki so namenjeni parkiranju, je 0,7, pri čemer se za te površine določijo obračunski stroški le za ceste ter vodovod.
17. člen
Komunalni prispevek se na območju Mestne občine Kranj ne plača za:
– gradnjo gospodarske javne infrastrukture in
– gradnjo objektov, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni po vloženi popolni vlogi, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
19. člen
Program opremljanja je na vpogled na Mestni občini Kranj, na Oddelku za okolje in prostor.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Na območjih, kjer je potrebna gradnja nove komunalne opreme ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja za to območje. V novem programu opremljanja se delež obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme prevzame po stroških opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka. Po realizaciji novega programa opremljanja za določeno območje, se za nadaljnjo gradnjo objektov na tem območju, komunalni prispevek izračuna na podlagi tega programa opremljanja.
21. člen
Komunalni prispevek za plin in daljinsko ogrevanje se ne odmerja, dokler ni podeljen status sistemskemu operaterju za to komunalno opremo.
22. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v Mestni občini Kranj, Uradni list RS, št. 31/03.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 35-0001/2007-48/05
Kranj, dne 15. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.