Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4557. Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik, stran 14020.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 in 76/08), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB7, 17/08, 58/08, 69/08 – ZZavar-E in ZTFI-A in 80/08) ter 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 17. seji dne 22. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa višino in način določanja plačil, do katerih so za opravljanje funkcije in dela upravičeni funkcionarji Občine Kamnik, člani organov občine, člani njihovih delovnih teles in člani drugih z zakonom določenih teles, ki niso občinski funkcionarji.
(2) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
2. člen
(1) Funkcionarjem Občine Kamnik se pravica do plačila po tem pravilniku določi glede na način opravljanja funkcije.
(2) Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
3. člen
(1) Člani organov občine opravljajo funkcijo nepoklicno.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko župan odloči, da bo opravljal funkcijo poklicno.
(3) Za poklicno opravljanje funkcije se lahko ob soglasju župana odloči tudi podžupan.
4. člen
Če vodi sejo delovnega telesa občinskega sveta, nadzornega odbora ali drugega telesa namestnik predsednika, mu za vodenje seje pripada plačilo, kot je določeno za predsednika.
5. člen
(1) Člani organov občine, delovnih teles in člani drugih teles, določenih z zakonom, so upravičeni do plačila po tem pravilniku v polni višini, če so na seji prisotni več kot polovico časa trajanja seje. Za krajšo prisotnost so nepoklicni funkcionarji upravičeni do polovičnega zneska.
(2) Evidenco o dejanski udeležbi članov na sejah vodi za to določen uslužbenec občinske uprave, ki je sicer zadolžen za opravljanje tajniških in administrativno-tehničnih opravil.
(3) Plačila po tem pravilniku ne pripadajo zaposlenim v občinski upravi.
II. PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ŽUPANA
6. člen
(1) Za poklicno opravljanje funkcije pripada županu plača, ki je določena glede na uvrstitev funkcije župana v plačni razred v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ter zakonsko določeni dodatki in drugi prejemki iz delovnega razmerja.
(2) Do odprave nesorazmerij v plačnem sistemu se županu za poklicno opravljanje funkcije izplačuje osnovna plača na način, kot ga določajo veljavni predpisi.
(3) Za nepoklicno opravljanje funkcije pripada županu plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
III. PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE PODŽUPANA IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
7. člen
(1) Za poklicno opravljanje funkcije pripada podžupanu plača glede na uvrstitev v plačni razred.
(2) Plačni razred določi podžupanu župan glede na obseg podžupanovih pooblastil.
(3) Če opravlja podžupan funkcijo poklicno, mu poleg osnovne plače pripadajo zakonsko določeni dodatki in drugi prejemki iz delovnega razmerja v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Za nepoklicno opravljanje funkcije pripada podžupanu plačilo v višini 50% osnovne plače, ki bi jo imel, če bi opravljal funkcijo poklicno.
(5) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
(6) Ne glede na način opravljanja funkcije podžupanu ne pripada dodatno plačilo za udeležbo na sejah občinskega sveta, delovnih telesih in za opravljanje drugih aktivnosti v skladu z izdanimi pooblastili župana.
8. člen
(1) Članom občinskega sveta pripada za nepoklicno opravljanje funkcije plačilo v obliki sejnine, in sicer za udeležbo na sejah občinskega sveta in na sejah delovnih teles.
(2) Letni obseg sejnin, izplačanih posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne osnovne plače župana, določene za poklicno opravljanje funkcije.
(3) Članom občinskega sveta pripadajo sejnine v višini, določene na naslednji način:
– za udeležbo na seji občinskega sveta v višini 7% osnovne plače župana;
– za vodenje seje delovnega telesa v višini 2% osnovne plače župana;
– za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je, v višini 0,8% osnovne plače župana.
(4) Za žalne in slavnostne seje, ki jih opravi občinski svet, članom občinskega sveta ne pripada sejnina, upravičeni pa so do povrnitve stroškov prevoza na sejo in s seje.
IV. PLAČILO ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA TER DRUGIH Z ZAKONOM DOLOČENIH TELES
9. člen
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom delovnih teles, ki jih imenuje župan, in članom drugih z zakonom določenih teles pripada za opravljanje dela plačilo v obliki sejnine.
(2) Upravičencem iz prejšnjega odstavka tega člena pripada za udeležbo na seji delovnega telesa organov občine ali drugih z zakonom določenih teles sejnina v višini 0,8% osnovne plače župana oziroma 2% osnovne plače župana, če vodi sejo delovnega telesa.
V. PLAČILO ČLANOM NADZORNEGA ODBORA
10. člen
(1) Člani nadzornega odbora Občine Kamnik so za opravljanje dela upravičeni do naslednjih plačil:
– za udeležbo na sejah nadzornega odbora,
– za opravljanje dela pri izvedbi posameznega nadzora v skladu s programom dela nadzornega odbora in
– za poročanje o delu nadzornega odbora na sejah občinskega sveta.
(2) Za udeležbo na seji nadzornega odbora pripada članom sejnina, ki se določi na naslednji način:
– za vodenje seje v višini 2% osnovne plače župana;
– za udeležbo na seji v višini 0,8% osnovne plače župana.
(3) Za opravljeno delo pri izvedbi posameznega nadzora pripada članom nadzornega odbora plačilo v višini, ki ga glede na obseg opravljenega dela določi predsednik nadzornega odbora. Plačilo za opravljeni posamezni nadzor se določi do največ 2,5% osnovne plače župana.
(4) Za udeležbo predsednika oziroma člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta v vlogi poročevalca pripada slednjemu sejnina v višini 0,8% osnovne plače župana.
11. člen
Skupen obseg sredstev za izplačilo članom nadzornega odbora ne sme presegati višine proračunske postavke, namenjene delu nadzornega odbora v posameznem proračunskem letu.
VI. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
(1) Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila dokumentiranih stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije, poklicni funkcionarji pa tudi do nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo pravice iz delovnega razmerja.
13. člen
(1) Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja) v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan oziroma po njegovem pooblastilu podžupan ali direktor občinske uprave, za župana pa podžupan ali direktor občinske uprave.
14. člen
Upravičenci iz. 1 člena tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma na sejo in s seje organa občine ali delovnega telesa v skladu z veljavnimi predpisi.
15. člen
(1) Sredstva za izplačevanje plač, drugih plačil in sejnin ter povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotavljajo v proračunu Občine Kamnik.
(2) Plačila iz prejšnjega odstavka se upravičencem izplačujejo mesečno za pretekli mesec, praviloma do 15. dne v tekočem mesecu.
VII. IZDAJA INDIVIDUALNIH AKTOV O PLAČAH IN DRUGIH PLAČILIH
16. člen
(1) Individualni akt o plači oziroma plačilu župana (odločba za poklicno oziroma nepoklicno opravljanje funkcije) in individualne akte o plačilih (odločbe) članom organov občine in njihovih delovnih teles ter teles, določenih z zakonom, ki jih imenuje občinski svet, izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Individualni akt za opravljanje funkcije podžupana (odločbo o poklicnem oziroma nepoklicnem opravljanju funkcije) izda župan.
(3) Individualni akt (odločbo) o plačilu članom delovnih teles župana in teles, določenih z zakonom, ki jih imenuje župan, izda župan.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(1) Občinskim funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo poklicno, se plače v skladu z veljavnimi predpisi izplačujejo od dneva odločitve oziroma potrditve sklepa o poklicnem opravljanju funkcije.
(2) Plačila po tem pravilniku pripadajo nepoklicnim funkcionarjem, članom nadzornega odbora, članom delovnih teles organov občine in drugih z zakonom določenih teles z dnem začetka uporabe tega pravilnika.
(3) Če se član občinskega sveta, delovnih teles organov občine in drugih z zakonom določenih teles ne udeleži seje, mu ne pripada sejnina, določena s tem pravilnikom.
18. člen
(1) Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Kamnik, delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 13/99).
(2) Do dneva začetka uporabe tega pravilnika se za obračunavanje sejnin uporablja vrednost količnika v višini 248,72 €.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne v mesecu, ki sledi datumu objave pravilnika.
Št. 100-0034/2007
Kamnik, dne 22. oktobra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.