Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4556. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 – II, stran 14019.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02, 51/02, 72/05, 60/07 in 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 19. redni seji dne 30. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 – II
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 47, dne 16. 5. 2008, se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu rebalansa proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+----------------------------------------+------------+
|   A.|BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    V EUR|
+--------+----------------------------------------+------------+
|   I.|SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 15.270.395|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  9.949.668|
+--------+----------------------------------------+------------+
|   70|DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  8.330.752|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  7.235.370|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   639.046|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |   456.336|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |706 DRUGI DAVKI             |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|   71| NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|  1.618.916|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   683.733|
|    |PREM.                  |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |   16.013|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |712 DENARNE KAZNI            |    9.576|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   36.899|
|    |STORITEV                |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   872.695|
+--------+----------------------------------------+------------+
|   72| KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |  3.338.188|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |  2.524.394|
|    |SREDSTEV                |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   813.974|
|    |NEMAT. PREMOŽ.             |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|   73| PREJETE DONACIJE (730+731)       |   14.000|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |   14.000|
+--------+----------------------------------------+------------+
|   74| TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.968.539|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |  1.307.474|
|    |JAVNOFIN. INST.             |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. |   661.065|
|    |PRORAČUNA EU              |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|   II.|SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 19.028.954|
+--------+----------------------------------------+------------+
|   40| TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  4.036.294|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   670.454|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   113.782|
|    |VAR.                  |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  3.007.511|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   50.634|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |   193.913|
+--------+----------------------------------------+------------+
|   41| TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  4.079.882|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |410 SUBVENCIJE             |   137.769|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |  1.961.787|
|    |GOSPODINJSTVOM             |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN    |   573.833|
|    |USTANOVAM                |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  1.406.493|
+--------+----------------------------------------+------------+
|   42| INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      | 10.253.289|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 10.253.289|
+--------+----------------------------------------+------------+
|   43| INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)     |   659.489|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |431 INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM   |   568.724|
|    |OSEBAM, KI NISO PR. UPOR.        |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |432 INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM|   90.765|
+--------+----------------------------------------+------------+
|  III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. | –3.758.559|
|    |– II.)                 |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|   75|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      –|
|    |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)  |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|   44|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.  |      –|
|    |DELEŽEV                 |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |440 DANA POSOJILA            |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA  |      |
|    |PRIVATIZ.                |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|   VI.|PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. KAP. |      –|
|    |DEL. (IV.-V.)              |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|   C.|RAČUN FINANCIRANJA           |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|   50|VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |  1.034.657|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |  1.034.657|
+--------+----------------------------------------+------------+
|   55|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |   159.279|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   159.279|
+--------+----------------------------------------+------------+
|   IX.|POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ.    | –2.883.181|
|    |(I+IV+VII-II-V-VIII)          |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
|   X.|NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)      |   875.378|
+--------+----------------------------------------+------------+
|   XI.|NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)      |  3.758.559|
+--------+----------------------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.  |  2.883.181|
|    |PRET. LETA               |      |
+--------+----------------------------------------+------------+
Zmanjšanje sredstev na računu – proračunski primanjkljaj v višini 2.883.181 evrov (2.731.774 evrov sredstev občinskega proračuna in 151.407 evrov sredstev KS) se krije iz prenesenih sredstev leta 2007.
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov/podkontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2008 do leta 2011 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Prilogi k temu odloku sta tudi obrazložitvi splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov, specifikacija prevzetih obveznosti v prihodnjih letih, specifikacija investicij, za katere je predvideno zadolževanje ter specifikacija predvidene porabe okoljskih dajatev za vodo in odpadke.«
2. člen
V 4. členu odloka rebalansa – I se besedilo »ne sme presegati 65%« zamenja z besedilom »ne sme presegati 100%«.
3. člen
V 10. členu odloka o proračunu, ki določa oblikovanje in uporabo proračunske rezerve:
– se spremeni drugi odstavek, ki na novo glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 114.153 evrov«
– se spremeni drugi stavek tretjega odstavka, ki na novo glasi:
»Na predlog za finance pristojnega organa župan odloča o uporabi sredstev celotno oblikovane proračunske rezerve. Poleg tega odloča tudi o uporabi sredstev rezerv iz preteklih let v višini 29.746 evrov.«
– se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Kolikor se med letom porabi s tem odlokom celotno oblikovana proračunska rezerva lahko župan iz splošne proračunske rezervacije na novo oblikuje in odloča o uporabi tako oblikovane nove proračunske rezerve.«
– sedanji tretji stavek tretjega odstavka postane četrti stavek tretjega odstavka.
4. člen
5. člen odloka o rebalansu I se spremeni tako, da glasi:
»V skladu z 42. členom ZJF se z rebalansom proračuna – II predvidi splošna proračunska rezervacija, ki sme znašati največ 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija za leto 2008 je z rebalansom – II opredeljena v višini 102.560 evrov, kar znaša 0,6% prihodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom v višini 12.800 evrov, s tem, da župan lahko podeli za posamezni namen največ 650 evrov;
– za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize, priprave dokumentacije za razpise in podobno, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, se načrtuje sredstva v višini 10.000 evrov; za vsak posamezni namen lahko župan uporabi največ 8.500 evrov brez soglasja občinskega sveta;
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se načrtuje 79.760 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o porabi obvešča občinski svet.«
5. člen
19. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
Zadolženost občine na dan 1. 1. 2008 znaša 27,1% od realiziranih prihodkov za leto 2007, zmanjšanih za donacije in za transferne prihodke s strani države za investicije.
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Ilirska Bistrica v letu 2008 lahko zadolži do višine 1.034.657 evrov. Specifikacija investicij za katere se občina zadolžuje v letu 2008 je priloga tega odloka o proračunu. Župana se pooblašča, da glede na realizacijo posameznih investicij lahko spremeni namen zadolževanja vendar v okviru investicij predvidenih v NRP za leto 2008.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-110/2007
Ilirska Bistrica, dne 30. oktobra 2008
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.