Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4553. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici, stran 14015.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je župan Občine Borovnica dne 3. 11. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici
I. UVOD
Z dnem 28. 4. 2007 je pričel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju. Priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta je bila pričeta skladno z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1) na podlagi Programa priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja B1O/1, objavljenega v uradnih objavah Našega časopisa št. 311/31. 1. 2005.
Ker v postopku še ni bila izvedena javna razgrnitev akta, se bo postopek sprejemanja nadaljeval v skladu z ZPNačrt, kot postopek sprejemanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta – v nadaljevanju: OPPN.
V skladu z ZUreP-1 so bile do sedaj izvedene naslednje aktivnosti:
– sprejet in objavljen je bil program priprave (Naš časopis, št. 311/31. 1. 2005),
– pridobljene so bile smernice nosilcev urejanja prostora za OLN,
– izvedena je bila prva prostorska konferenca 5. 1. 2005
– izvedena je bila druga prostorska konferenca 25. 5. 2005.
Na podlagi navedenih uradnih dejanj je postopek priprave OPPN v fazi priprave dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev in javno obravnavo.
S tem sklepom se opredelijo: ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN), območje OPPN, način pridobitve strokovnih rešitev, roke za pripravo OPPN in posameznih faz, nosilce urejanja prostora, ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
OPPN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO
Ocena stanja
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Borovnica (Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, s spremembami in dopolnitvami, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica – dopolnitev 2004, Uradni list RS, št. 108/04) in Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Borovnica (Uradni list RS, št. 1/95) opredeljujejo namensko rabo ureditvenega območja, znotraj katerega se bo odvijal nameravan poseg, za namen stanovanjskih in oskrbnih dejavnosti, deloma je v območju površin, namenjenih za proizvodnjo. Podrobnejša namenska raba prostora pa opredeljuje predmetno območje kot območje za oskrbo, površine za osrednje dejavnosti, območja mešanih dejavnosti. Predvidena vrsta objektov je: stanovanja, centralne dejavnosti, malo gospodarstvo, proizvodni in drugi objekti.
Predpisana oblika izvedbenega prostorskega akta, s katerim se bo območje urejalo, je občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).
Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se OPPN pripravlja skladno z veljavnimi prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Borovnica.
Območje se nahaja v osrednjem delu naselja Borovnica, ki v širšem prostoru predstavlja prehod iz starega dela naselja v novejši. Gre za pomemben del prostora, ki prevzema vlogo centra naselja in občinskega središča in daje razpoznavno identiteto kraja v celoti. Kvalitetna značilnost obravnavanega prostora je tudi navidezna prisotnost »borovniškega viadukta«, ohranjena v obliki preostalega stebra in zahodnega opornika in osi Mejačeve ceste, ki poteka ob trasi nekdanjega železniškega mostu v smeri V-Z.
Območje se je oblikovalo v povojnem obdobju, ko je dobilo pomembno funkcijo z razvojem osrednjih dejavnosti (zdravstveni dom, lekarna, pošta, samopostrežna trgovina). Pomembnost lokacije in funkcij, ki jih vsebuje obravnavano območje, je poglavitni razlog za pripravo OPPN, katerega namen je tudi, da pripomore k hitrejši realizaciji razvojnih ciljev, opredeljenih v planskih aktih občine.
Trenutna katastrska raba zemljišč je naslednja: cesta, pot, stanovanjska stavba (manjši del), trgovina, pošta. Zemljišče je delno pozidano, je komunalno opremljeno. Teren je raven. Na območju je predvidena rušitev obstoječe trgovine in poslovno stanovanjskega objekta, ureditev novega trgovsko poslovnega objekta, pripadajočih zunanjih površin, osrednjega trga naselja Borovnica, ureditev parkovnih površin v območju tehničnega spomenika ter pripadajoče infrastrukture.
Za del območja, za katerega se bo pripravljal OPPN, je bil v letu 2005 sprejet program priprave občinskega lokacijskega načrta (OLN), pridobljene so bile smernice in izvedeni dve prostorski konferenci. Zaradi izkazanih potreb po razširitvi območja urejanja in spremenjenih investicijskih namer investitorja se OLN ni izdelal. Za potrebe priprave se uporabi smernice nosilcev urejanja prostora, pridobljene v postopku sprejemanja OLN.
Razlogi za sprejem
Razlog za sprejem OPPN je težnja k realizaciji razvojnih potreb in ciljev, izraženih in opredeljenih v planskih dokumentih občine ter pobude znanih in potencialnih investitorjev. Območje se nahaja v novem centru naselja Borovnica, ki je potrebno kakovostne prenove.
Z OPPN se podrobneje načrtuje umestitev načrtovane ureditve v prostor z vso potrebno uskladitvijo prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture, s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji, z rešitvami in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin ter z rešitvami in ukrepi za obrambo in za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
III. UREDITVENO OBMOČJE
Celotno območje urejanja (cca 30.265 m2) obsega površine v osrednjem delu naselja Borovnica, na severu omejeno z Mejačevo ulico, proti vzhodu in delno na jugu s površinami za proizvodnjo, južno se območje zaključuje z Molkovim trgom, na zahodu z Zalarjevo cesto.
Območje, za katero je dana pobuda in namen za izdelavo OPPN, je del prej opisanega območja in zajema površino zemljiških parcel parc. št.: 2080/78, 2080/33, 2080/40, 2080/5, 2080/66, 2080/75, 2080/59, 2080/8, 545/3, 524/0, 3278/1-del, 3587/5, 3587/4, 3587/3, 3587/6, 3587/1, 3587/7, *557/0, *558/0, 429/3, 429/4, 3640/1-del, vse k.o. Borovnica, šifra k.o. 2004. Površina ureditvenega območja je 12.121 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
IV. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
V postopku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo in uporabijo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt;
– podatki zemljiškega katastra in stavb;
– podatki iz zemljiške knjige;
– ovrednotenje obstoječega stanja kot izhodišče;
– idejne zasnove: idejna zasnova objektov in naprav; idejna zasnova krajinske ureditve Molkovega trga in stebra Borovniškega viadukta; idejna zasnova prometne ureditve z navezavo na javno cesto; idejne zasnove energetske, komunalne, vodne in druge gospodarske infrastrukture, kot nova ali prenovljena infrastruktura.
Idejne zasnove se izdelajo v skladu s predpisi, ki določajo vsebino projektne dokumentacije (Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04, 54/05)).
Če se izkaže za potrebno, je investitor v postopku izdelave predloga OPPN dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem sklepu.
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN se uporabijo:
– podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,
– topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz uradnih evidenc,
– drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
Pri pripravi predloga OPPN je treba v čim večji meri upoštevati pisna mnenja in pripombe javnosti, dana na predlagano načrtovano prostorsko ureditev.
Način pridobitve geodetskih podlag
Podlaga za izdelavo predloga OPPN je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog OPPN mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
Geodetske podlage za izdelavo OPPN v digitalni in analogni obliki pridobi naročnik.
Način pridobitve strokovne rešitve
Izdela se ena strokovna rešitev. Strokovna rešitev se izdela na osnovi:
– obstoječe veljavne prostorske dokumentacije in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,
– smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag,
– idejno programske zasnove trgovsko poslovnega objekta,
– idejne zasnove objektov gospodarske komunalne infrastrukture,
– idejne zasnove prometne ureditve,
– idejne zasnove zunanje ureditve,
– izraženih investicijskih namer lastnikov zemljišč in drugih oseb.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variante rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
V. ROKI ZA PRIPRAVO AKTA IN POSAMEZNIH FAZ
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Faze            |Nosilec     |Rok      |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Sklep o pripravi OPPN    |župan      |3. 11. 2008  |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Izdelava strokovnih podlag |načrtovalec   |izdelano    |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Priprava dopolnjenega    |načrtovalec   |december 2008 |
|osnutka OPPN        |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Sodelovanje javnosti    |občina      |december    |
|              |         |2008/januar  |
|              |         |2009      |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Priprava predloga OPPN   |načrtovalec,   |februar 2009  |
|              |občina      |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Mnenja nosilcev urejanja  |občina      |marec 2008   |
|prostora          |         |        |
+----------------------------+-----------------+---------------+
|Sprejem OPPN        |občina      |maj 2009    |
+----------------------------+-----------------+---------------+
Roki so okvirni in je dopustno, da se med postopkom spremenijo.
VI. NOSILCI UREJANJA PROSTORA
(ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov)
Pred izdelavo dopolnjenega osnutka OPPN je potrebno pridobiti mnenje pristojnega ministrstva, ali je potrebna izdelava Celovite presoje vplivov na okolje.
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z ZPNačrt predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave OPPN odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 26, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Direktorat za obrambne zadeve, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Vilharjeva cesta 33, 1000 Ljubljana,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, p.p. 398, 1001 Ljubljana,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (za področje varstva narave), Ljubljana,
7. Telekom Slovenije d.d., TK omrežje zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
8. Komunalno podjetje Vrhnika d.d. (vodooskrba, zbiranje in čiščenje odpadnih vod in druga infrastruktura lokalnega pomena, zbiranje odpadkov),
9. Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica (občinske ceste in javna razsvetljava).
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge podajo smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
VII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM PRIPRAVE OPP
NPripravljavec OPPN je Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica.
Naročnik in financer OPPN je Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.
Načrtovalec je podjetje Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika. Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
VIII. OBJAVA SKLEPA O PRIPRAVI OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave. Občina Borovnica posreduje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-0002/2008-2
Borovnica, dne 3. novembra 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost