Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4552. Pravilnik o pogojih, merilih in načinu dodelitve statusa perspektivnega podjetja za Občino Ajdovščina, stran 14013.

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) in 12.a člena Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 11/00, 109/01, 79/03, 139/04, 24/05, 28/05 – popr., 108/05, 14/06, 140/06 in 119/07) je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 30. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih, merilih in načinu dodelitve statusa perspektivnega podjetja za Občino Ajdovščina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter način in postopek, na podlagi katerega se mikro, majhnim in srednjim podjetjem dodeli status perspektivnega podjetja za razvoj Občine Ajdovščina.
Izraz podjetje po tem pravilniku pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost na trgu.
Za določitev mikro podjetij se uporabljajo merila za razvrščanje družb na mikro družbe, kot jih določa drugega odstavek 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08), za določitev majhnih podjetij se uporabljajo merila za razvrščanje družb na majhne družbe, kot jih določa tretji odstavek 55. člena prej navedenega zakona, za določitev srednjih podjetij pa se uporabljajo merila za razvrščanje družb na srednje družbe, kot jih določa četrti odstavek 55. člena prej navedenega zakona.
2. člen
Namen ukrepa je večanje gospodarske moči občine in s tem njenih zaposlitvenih možnosti, s ciljem zaustavitve demografskega praznjenja podeželja, večanja konkurenčnosti gospodarstva, prestrukturiranja tradicionalnih gospodarskih panog v nove tehnologije in proizvodnje z višjo dodano vrednostjo ter večanja števila delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in delovnih mest za visoko izobraženi kader.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA PODJETJA
3. člen
Status perspektivnega podjetja za razvoj Občine Ajdovščina lahko pridobi vsako mikro, majhno ali srednje podjetje, ki ima sedež, podružnico ali poslovne in/ali proizvodne prostore v Občini Ajdovščina in doseže predpisano število točk iz 9. člena tega pravilnika.
Podjetje mora poslovati najmanj 1 leto, šteto do datuma vložitve vloge za pridobitev statusa perspektivnega podjetja.
III. MERILA ZA DOLOČITEV PERSPEKTIVNEGA PODJETJA
4. člen
Merila za določitev podjetja, perspektivnega za razvoj Občine Ajdovščina, so:
+----------+-------------------------------------+-----------+
| Zap. št. |      Naziv merila       | Število |
|     |                   |  točk  |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  1.  |   Bruto plača na zaposlenega   |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  1.1.  |  manjša od vključno 1.200 EUR   |   0   |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  1.2.  | nad 1.200 EUR do vključno 1.500 EUR |   5   |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  1.3.  | nad 1.500 EUR do vključno 1.700 EUR |  10   |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  1.4.  |      nad 1.700 EUR      |  20   |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  2.  |    Novo zaposleni kader     |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  2.1.  |     1-2 (1=1,5, 2=3)      |  1,5-3  |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  2.2.  |    3-5 (3=4,5, 4=6, 5=7,5)    | 4,5-7,5 |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  2.3.  |  6-9 (6=9, 7=10,5, 8=12, 9=13,5)  | 9-13,5  |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  2.4.  |       10 in več       |  15   |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  3.  | Novo zaposleni visoko izobraženi  |      |
|     |        kader        |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  3.1.  |     1-2 (1=1,5, 2=3)      |  1,5-3  |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  3.2.  |    3-5 (3=4,5, 4=6, 5=7,5)    | 4,5-7,5 |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  3.3.  |  6-9 (6=9, 7=10,5, 8=12, 9=13,5)  | 9-13,5  |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  3.4.  |       10 in več       |  15   |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  4.  | Vpliv dejavnosti podjetja na okolje |      |
|     |  ter vpliv produktov in storitev  |      |
|     |    podjetja na potrošnika    |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  4.1.  |dejavnost podjetja, produkti oziroma |   0   |
|     | storitve ne vplivajo na izboljšanje |      |
|     |  ekološkega stanja okolja in/ali  |      |
|     |     varstvo potrošnika     |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  4.2.  |dejavnost podjetja, produkti oziroma |   5   |
|     | storitve ne vplivajo na izboljšanje |      |
|     |  ekološkega stanja okolja in/ali  |      |
|     | varstvo potrošnika, dejavnost pa se |      |
|     |opravlja izven območja KS Ajdovščina |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  4.3.  |dejavnost podjetja, produkti oziroma |  15   |
|     | storitve vplivajo na izboljšanje  |      |
|     |  ekološkega stanja okolja in/ali  |      |
|     |  zaščito in varnost potrošnika  |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  4.4.  |dejavnost podjetja, produkti oziroma |  20   |
|     | storitve vplivajo na izboljšanje  |      |
|     |  ekološkega stanja okolja in/ali  |      |
|     |  zaščito in varnost potrošnika,  |      |
|     |  dejavnost pa se opravlja izven  |      |
|     |    območja KS Ajdovščina    |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  5.  |      Inovativnost       |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  5.1.  | prodaja izdelkov/storitev, ki niso |   0   |
|     |   rezultat lastnega razvoja   |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  5.2.  | prodaja izdelkov/storitev, ki so  |  10   |
|     |   rezultat lastnega razvoja   |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  5.3.  |registrirana raziskovalna skupina pri|  15   |
|     |  Javni agenciji za raziskovalno  |      |
|     | dejavnost RS in/ali sodelovanje z |      |
|     | raziskovalno oziroma univerzitetno |      |
|     |       institucijo       |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  5.4.  | izum in/ali inovacija in/ali patent |  25   |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  6.  |    Tehnološka zahtevnost    |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  6.1.  | delež visoko tehnološke opreme v  |   0   |
|     | stalnih sredstev do vključno 30 % |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  6.2.  | delež visoko tehnološke opreme v  |  10   |
|     |stalnih sredstev nad 30% do vključno |      |
|     |        50 %         |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  6.3.  | delež visoko tehnološke opreme v  |  15   |
|     |   stalnih sredstev nad 50 %   |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  7.  |     Regionalno pokritje     |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  7.1.  |  investicije povečuje presežke  |   0   |
|     |   proizvodnih zmogljivosti    |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  7.2.  | v ožji regiji (Goriška) obstajajo |   5   |
|     |obrati s sorodno proizvodnjo oziroma |      |
|     |       dejavnostjo       |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  7.3.  |v širši regiji (Slovenija) obstajajo |   7   |
|     |obrati s sorodno proizvodnjo oziroma |      |
|     | dejavnostjo; podjetje ne povzroča |      |
|     |       presežkov       |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|  7.4.  |v širši regiji (Slovenija) ni obratov|  10   |
|     |  s sorodno proizvodnjo oziroma  |      |
|     |       dejavnostjo       |      |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|     |        SKUPAJ        |  0/120  |
+----------+-------------------------------------+-----------+
Bruto mesečna plača na zaposlenega je količnik med letnim stroškom plač podjetja iz izkaza poslovnega izida in povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju ter številom mesecev poslovanja podjetja.
Novo zaposleni kader je novo zaposleni kader ne glede na stopnjo izobrazbe. Za določitev števila novo zaposlenega kadra se upošteva razliko med številom zaposlenih na začetki in številom zaposlenih na koncu ocenjevalnega obdobja.
Novo zaposleni visoko izobraženi kader je kader z najmanj 6. stopnjo izobrazbe. Za določitev števila novo zaposlenega visoko izobraženega kadra se upošteva razliko med številom visoko izobraženih kadrov na začetku in številom tega kadra na koncu ocenjevalnega obdobja.
Vpliv dejavnosti podjetja na okolje ter vpliv produktov in storitev podjetja na potrošnika se določa na podlagi emisij, ki jih podjetje z opravljanjem dejavnosti povzroča okolju. Izboljšano ekološko stanje se dokazuje s pridobljenimi standardi in certifikati, z uvajanjem okoljsko prijaznih tehnologij ter z nižanjem emisij v okolje. Varstvo potrošnika se določa na podlagi ukrepov podjetja za zaščito potrošnika ter na podlagi izdelanih metodologij monitoringa izdelkov in storitev za zagotavljanje neoporečnosti in varnosti proizvodov in storitev.
Inovativnost podjetja se oceni na podlagi dejavnosti podjetja, vezane na proizvodnjo novih izdelkov, storitev in postopkov.
Tehnološka zahtevnost je relativni delež vrednosti opreme (opredmetena osnovna sredstva) v razmerju do stalnih sredstev (dolgoročna osnovna sredstva).
Regionalno pokritje predstavlja pogostost podobnih dejavnosti v regiji. Z regionalnim pokritjem se oceni obseg po dejavnosti sorodnih podjetij v regiji.
IV. POSTOPEK IN NAČIN IZBIRE PERSPEKTIVNEGA PODJETJA IN DODELITEV STATUSA
5. člen
Status perspektivnega podjetja se dodeli na podlagi vloge, ki jo na Občino Ajdovščina naslovi podjetje, ki bi status želelo pridobiti (v nadaljevanju: zainteresirano podjetje). Vlogi, oddani na obrazcih, ki jih v roku enega meseca po uveljavitvi tega pravilnika določi župan, mora biti priloženo poslovno poročilo podjetja za preteklo koledarsko leto ter poslovni načrt za najmanj prihodnja tri leta.
6. člen
Število točk po merilih pod zaporedno številko 1. in 6. iz 4. člena tega pravilnika se izračuna tako, da se vsoto števila točk, določenih za preteklo leto, ter za vsako posamezno leto v obdobju prihodnjih 3 let, deli s 4.
Po merilih pod zaporedno številko 2., 3., 4., 5. in 7. iz 4. člena tega pravilnika se dodeli skupno število točk za celotno obravnavano obdobje (preteklo leto ter prihodnja tri leta).
Skupno število doseženih točk predstavlja vsoto doseženih točk po posameznem merilu.
7. člen
Tričlanska ocenjevalna komisija, ki jo imenuje župan oceni posamezno vlogo ter pripravi pisno mnenje. Mnenje komisije mora vsebovati doseženo število točk po posameznem merilu, skupno število doseženih točk in obrazložitev z utemeljitvijo doseženega števila točk. O dodelitvi statusa perspektivnega podjetja s sklepom odloči župan.
8. člen
Ocenjevalna komisija lahko, ne glede na število doseženih točk v mnenju predlaga, da se zainteresiranemu podjetju dodeli status perspektivnega podjetja, če ugotovi, da je, zaradi neuveljavljenosti podjetja (mlado podjetje), ali še ne implementirane inovacije ali/in izboljšave v proizvodnjo, oziroma povečanja proizvodnje, podjetje po vsebini svoje dejavnosti perspektivno. O dodelitvi statusa takšnemu podjetju na predlog župana odloči občinski svet.
9. člen
Perspektivno podjetje za razvoj Občine Ajdovščina je podjetje, ki po merilih iz 4. člena tega pravilnika, doseže najmanj 60 točk.
Status perspektivnega podjetja velja največ 3 leta od dneva dodelitve. Podjetje, pri katerem se ugotovi, da po preteku statusa perspektivnega podjetja ni doseglo rezultatov navedenih v poslovnem načrtu in po kriterijih iz 4. člena tega pravilnika ni ocenjeno z najmanj 60 točkami, ne more zaprositi za dodelitev novega statusa perspektivnega podjetja najmanj 1 leto po preteku zadnjega.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2009.
Št. 300-01/08
Ajdovščina, dne 30. oktobra 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost