Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4546. Pravilnik o kakovosti jajc, stran 13992.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) ter tretjega in petega odstavka 8. člena in 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o kakovosti jajc
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa izjeme pri označevanju jajc, registracijo pakirnih centrov in izdajo dovoljenja za razvrščanje jajc za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 510/2008 z dne 6. junija 2008 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (ES) št. 1234/2007 za tržno leto 2008/2009 (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2008, str. 61) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca (UL L št. 163 z dne 24. 6. 2008, str. 6) zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 598/2008 z dne 24. junija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 589/2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca (v nadaljnjem besedilu: Uredba 589/2008/ES).
2. člen
(izjeme)
(1) Določb Uredbe 1234/2007/ES in Uredbe 589/2008/ES ni potrebno uporabljati za jajca ki jih:
– nosilec živilske dejavnosti proda neposredno končnemu potrošniku na mestu pridelave,
– nosilec živilske dejavnosti, ki ima v reji 50 ali manj kokoši nesnic, proda na lokalni tržnici neposredno končnemu potrošniku, če ima na mestu prodaje navedeno ime in naslov proizvajalca.
(2) Za lokalno tržnico po tem pravilniku se štejejo vse tržnice v Republiki Sloveniji.
(3) Jajca razreda A, ki se premeščajo iz proizvodne enote neposredno v živilski obrat na ozemlju Republike Slovenije, ni potrebno označevati v skladu s 1. točko III. poglavja Dela A Priloge XIV Uredbe 1234/2007/ES, če nosilec dejavnosti zahteva to izjemo v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 589/2008 pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nosilca dejavnosti oprosti obveznosti označevanja in o tem obvesti Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano ter Veterinarsko upravo Republike Slovenije.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena jajc razreda B, ki se tržijo na ozemlju Republike Slovenije skladno s prvim odstavkom III. točke Dela A. Priloge XIV Uredbe 1234/2007/ES ni potrebno označiti.
3. člen
(registracija pakirnega centra)
(1) Za izdajo dovoljenja za razvrščanje jajc v skladu s 5. členom Uredbe 589/2008/ES in vpis pakirnega centra v Register pakirnih centrov mora nosilec živilske dejavnosti vložiti vlogo pri pristojnem območnem uradu Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS), najmanj 15 dni pred predvidenim pričetkom dela. Vloga mora vsebovati podatke, ki so navedeni na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) OU VURS nosilcu živilske dejavnosti izda dovoljenje za razvrščanje jajc in vpiše pakirni center v Register pakirnih centrov če so izpolnjeni pogoji iz 5. člena Uredbe 589/2008/ES.
(3) Nosilec živilske dejavnosti mora v roku osmih dni obvestiti OU VURS o vsaki spremembi podatkov iz vloge iz prvega odstavka tega člena.
(4) OU VURS izbriše pakirni center iz Registra pakirnih centrov, če ugotovi, da nosilec dejavnosti ne izpolnjuje več predpisanih pogojev iz drugega odstavka tega člena.
4. člen
(prehodna določba)
Nosilci živilske dejavnosti, vpisani v evidence Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot pakirni centri pred uveljavitvijo tega pravilnika, se štejejo za pakirne centre registrirane po tem pravilniku.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kakovosti jajc (Uradni list RS, št. 33/04, 62/04 – popr. in 106/05).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-439/2007
Ljubljana, dne 3. novembra 2008
EVA 2008-2311-0001
Iztok Jarc l.r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost