Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008

Kazalo

4186. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2008, stran 13244.

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2008
1. člen
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2008 prevzemajo obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki se plačujejo po posameznih situacijah, in ki zapadejo v plačilo v breme proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračun) za leto 2008, do vključno četrtka, 30. oktobra 2008.
(2) Vse ostale obveznosti se lahko prevzemajo do vključno ponedeljka, 1. decembra 2008.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ne veljata za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za stroške, povezane s službenimi potovanji,
3. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
4. za plačila iz 24. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 58/08; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS0809),
5. iz naslova namenskih sredstev po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter ZIPRS0809 ter za pripadajočo slovensko udeležbo,
6. ki jih v izjemnih primerih posebej odobri Ministrstvo za finance in pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna.
2. člen
Neposredni uporabniki lahko do srede, 31. decembra 2008 prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu z 20. členom ZIPRS0809.
3. člen
(1) V skladu s 153. in 154. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) so neposredni uporabniki dolžni potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do:
– torka, 4. novembra 2008, do 17. ure za obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika,
– srede, 3. decembra 2008, do 17. ure za obveznosti iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Kasneje evidentirane prevzete obveznosti se štejejo kot obveznosti, prevzete v breme proračuna naslednjega leta.
(3) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
(4) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo do vključno petka, 5. decembra 2008, najkasneje do 17. ure,
2. zahtevke za izplačilo do vključno srede, 10. decembra 2008, najkasneje do 17. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno četrtka, 11. decembra 2008,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke najkasneje do srede, 24. decembra 2008.
(5) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar najkasneje tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
(6) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve do vključno ponedeljka, 15. decembra 2008, vendar najkasneje tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
4. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo predložiti odredbe za plačilo – nakazilo v breme postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 12. in 13. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS0809 do vključno ponedeljka, 3. novembra 2008 za izplačila z rokom plačila do najkasneje ponedeljka, 10. novembra 2008.
(2) Navedeni roki veljajo pod pogojem, da bo neposredni uporabnik najkasneje do petka, 14. novembra 2008:
– pripravil zahtevke za povračilo za projekte, ki se financirajo iz sredstev strukturne politike na področjih Enotnega programskega dokumenta, Pobude skupnosti Intereg IIIA in pobude Skupnosti Equal za programsko obdobje 2004–2006 in jih predložil plačilnemu organu, v skladu z 20. in 38. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 7/06 in 114/06 – ZUE);
– pripravil zahtevke za povračilo za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 in jih predložil organu za potrjevanje, v skladu s 23. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07).
(3) V primeru, da neposredni uporabnik ne zagotovi črpanja namenskih sredstev EU, bo ministrstvo, pristojno za finance, selektivno glede na likvidnostni položaj proračuna ob koncu leta, zadržalo izvrševanje proračuna na postavkah integralnega proračuna neposrednih uporabnikov v višini nečrpanih namenskih sredstev EU.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, lahko ministrstvo, pristojno za finance, v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna, odobri izplačilo iz proračuna do srede, 31. 12. 2008, za projekte, ki se financirajo iz sredstev strukturne politike na področjih Enotnega programskega dokumenta, Pobude skupnosti Interreg IIIA in Pobude Skupnosti Equal za programsko obdobje 2004–2006 z obdobjem upravičenosti do 31. 12. 2008 in pod pogojem, da Ministrstvo za finance prejme odredbe za plačilo teh obveznosti tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
5. člen
(1) Med prejemke proračuna leta 2008 se vključujejo vsi prejemki, ki bodo vplačani na podračun proračuna do vključno srede, 31. decembra 2008.
(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2008, izplačani do vključno srede, 31. decembra 2008.
(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2008 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2009. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo dejanski datum predvidenega plačila.
6. člen
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 31. december 2008 na način, kot ga določi ministrstvo, pristojno za finance.
7. člen
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2008, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-109/2008/3
Ljubljana, dne 29. septembra 2008
EVA 2008-1611-0014
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti