Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008

Kazalo

4177. Uredba o napredovanju uradnikov v nazive, stran 13211.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 111. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o napredovanju uradnikov v nazive
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta uredba določa pogoje in postopek napredovanja uradnikov v višji naziv (v nadaljnjem besedilu: napredovanje) v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
(2) Za določitev osnovne plače ob napredovanju se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plače v javnem sektorju.
2. člen
(spodbujanje kariere)
Napredovanje se izvaja z namenom spodbujanja kariernega razvoja in nagrajevanja uradnikov.
II. POGOJI ZA NAPREDOVANJE
3. člen
(pogoji za napredovanje in omejitev napredovanja)
(1) Pogoji za napredovanje so:
– predpisana stopnja izobrazbe, delovne izkušnje in drugi pogoji, določeni z zakonom, podzakonskim aktom oziroma splošnim aktom delodajalca;
– da se naloge na delovnem mestu, na katerem uradnik dela, lahko opravljajo v višjem nazivu;
– dosežene ocene iz 5. člena te uredbe.
(2) Uradnik ne more napredovati, če:
– je bila v času od zadnjega imenovanja uradnika v naziv ugotovljena njegova nesposobnost za opravljanje dela, dokler po ugotovljeni nesposobnosti ponovno ne izpolni pogojev za napredovanje po tej uredbi;
– mu je bil izrečen disciplinski ukrep opomina ali denarne kazni, dokler ukrep ni izbrisan iz evidence;
– je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, storjeno na delu ali v zvezi z delom, dokler navedena kazen ni izbrisana iz kazenske evidence.
4. člen
(določitev ocene)
Za določitev ocene uradnika se uporabljajo ocene, način in postopek ocenjevanja v skladu s predpisom, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred v organih državne uprave, pravosodnih organih in v upravah lokalnih skupnosti.
5. člen
(ocena za napredovanje)
(1) Uradnik napreduje, ko v nazivu iste stopnje, v času od zadnjega napredovanja, doseže trikrat oceno odlično ali štirikrat najmanj oceno zelo dobro ali petkrat najmanj oceno dobro. Uradnik napreduje tudi, ko glede na točkovanje ocen, določeno v uredbi, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred, doseže 16 točk v štirih letih, pri čemer se število točk, določenih za oceno zadovoljivo, ne upošteva.
(2) Uradnik napreduje v naziv druge in prve stopnje, ko v nazivu iste stopnje doseže petkrat oceno odlično ali šestkrat najmanj oceno zelo dobro. V naziv prve stopnje ni možno napredovati na podlagi 8. člena te uredbe.
(3) Če je uradnik premeščen na manj zahtevno delovno mesto na lastno željo ali zaradi poslovnih razlogov, se ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za njegovo napredovanje upoštevajo tudi ocene, ki jih je dosegel na zahtevnejšem delovnem mestu oziroma v višjem nazivu.
6. člen
(napredovanje na podlagi ocene)
(1) Uradnik lahko napreduje na podlagi ocene delovne uspešnosti, če izpolnjuje pogoje za napredovanje, določene v prvem odstavku 3. člena te uredbe.
(2) Napredovanje na podlagi ocene delovne uspešnosti ni možno v več kot eno stopnjo višji naziv od naziva, ki ga je imel uradnik pred izpolnitvijo pogojev za napredovanje.
7. člen
(napredovanje zaradi premestitve na zahtevnejše delovno mesto)
(1) Napredovanje zaradi premestitve na zahtevnejše delovno mesto je možno, če uradnik izpolnjuje pogoje za imenovanje v najnižji naziv, v katerem se opravljajo naloge na takem delovnem mestu, in druge pogoje za tako delovno mesto. Dosežene ocene iz 5. člena te uredbe niso pogoj za napredovanje zaradi premestitve na zahtevnejše delovno mesto.
(2) Uradnik, ki je premeščen na zahtevnejše delovno mesto, na katerem se naloge opravljajo v višjem nazivu od naziva, doseženega na delovnem mestu pred premestitvijo, na zahtevnejšem delovnem mestu ne more napredovati na podlagi ocen, ki jih je dosegel na delovnem mestu oziroma v nazivu pred premestitvijo.
8. člen
(pospešeno napredovanje)
V eno stopnjo višji naziv lahko napreduje uradnik, ki enkrat doseže oceno odlično, če izpolnjuje pogoje za napredovanje, določene v prvem odstavku 3. člena te uredbe in predstojnik na predlog nadrejenega ugotovi, da so delovne in strokovne kvalitete uradnika izjemnega pomena za delo organa. Število napredovanj po tem odstavku ne sme presegati deleža 5% uradnikov v organu, ki so bili za isto leto ocenjeni z oceno odlično. Delež 5% se zaokrožuje navzgor, tako, da v organu na ta način lahko napreduje vsaj en uradnik.
9. člen
(napredovanje v primeru začasne premestitve)
Uradnik, ki je začasno premeščen na drugo delovno mesto, vendar ni imenovan v naziv, v katerem se delo opravlja na tem delovnem mestu, napreduje v višji naziv glede na naziv, ki ga je dosegel pred začasno premestitvijo, če izpolnjuje pogoje za napredovanje iz te uredbe.
10. člen
(napredovanje direktorjev)
Uradnik, ki po predpisih, ki urejajo plače direktorjev v javnem sektorju, opravlja naloge direktorja, lahko v času opravljanja nalog na tem položaju pod pogoji iz te uredbe napreduje glede na naziv, ki ga je pridobil z imenovanjem na položaj direktorja.
III. POSTOPEK NAPREDOVANJA
11. člen
(preverjanje pogojev)
Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se glede na določbe te uredbe za vse uradnike izvede vsako koledarsko leto do 15. marca.
12. člen
(rok za uveljavitev pravic, ki izhajajo iz napredovanja)
(1) O napredovanju odloči predstojnik v 30 dneh od izteka roka iz prejšnjega člena. Pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pripadajo uradniku od 1. maja v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.
(2) O napredovanju uradnika na podlagi 9. člena te uredbe odloči predstojnik v 30 dneh od izteka roka iz prejšnjega člena te uredbe. Pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pripadajo uradniku z dnem premestitve na delovno mesto, na katerem je uradnik opravljal naloge pred začasno premestitvijo.
(3) V primeru napredovanja iz razloga premestitve na zahtevnejše delovno mesto pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pripadajo uradniku z dnem premestitve na zahtevnejše delovno mesto.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ocene, pridobljene na podlagi Zakona o javnih uslužbencih do začetka uporabe te uredbe, se upoštevajo pri odločanju o napredovanju po tej uredbi.
14. člen
Ocene, pridobljene na podlagi Zakona o javnih uslužbencih do začetka uporabe te uredbe, se štejejo za ocene, pridobljene v nazivu, ki ga ima uradnik ob uveljavitvi te uredbe.
15. člen
Ne glede na določbo šestega odstavka 11. člena Uredbe o napredovanju javnih uslužbence v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08 in 91/08) uradniki za potrebe napredovanja v višji naziv pridobijo prvo oceno v skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v letu 2009.
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-13/2008/10
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-3111-0027
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina