Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008

Kazalo

4156. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna – Šumer (OPPN Šumer), stran 13164.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna – Šumer (OPPN Šumer)
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Prostorsko urejanje dela naselja Ljubečna kot lokalnega oskrbnega središča, ki je locirano na zahodni strani regionalne ceste Arclin–Ljubečna–Proseniško, je pokrito s prostorskimi ureditvenimi pogoji. V naravi namembnost obravnavanega prostora predstavlja območje industrijskih objektov Šumer, območje poslovnih objektov in v bližini centra soseske s šolo ter manjšega števila ostalin drugih objektov, ki so predmet postopne transformacije.
Ureditveno območje je po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) obravnavano v delu kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti, v delu pa kot območje stanovanjskih in dopolnilnih dejavnosti, katerih podrobnejše prostorsko urejanje je opredeljeno s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
Zaradi zaokrožitve dejavnosti se obseg proizvodnje ter umestitev objektov spreminjata, zato je potrebno znotraj novo opredeljenega kompleksa določiti nove pogoje urejanja.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podala pogoje umestitve bencinske črpalke, novih proizvodnih objektov, poslovnih in večstanovanjskih objektov ter za to potrebne komunalne opreme.
Pri načrtovanju nove prostorske ureditve je potrebno upoštevati obstoječo industrijsko gradnjo na eni in stanovanjsko gradnjo ter šolski kompleks na drugi strani ter zaradi specifike dejavnosti (poslovni objekti ter bencinska črpalka in v delu večstanovanjskih objekti), upoštevati vpliv dejavnosti na območje v celoti. Upoštevati je povečano prometno obremenitev v naselju ter bližino šole in temu prilagoditi ureditev.
Znotraj novega ureditvenega območja je potrebno poleg gradnje objektov predvideti tudi ustrezno rešitev mirujočega prometa ter poleg tega zagotoviti tudi zadostne zelene površine ter »tamponsko, zeleno cono« med šolskim kompleksom ter načrtovanim.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3. člen
Ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna so zemljišča s parcelnimi številkami 1345/8, 1355/2, 1355/1, 1354/1, vse k.o. Trnovlje.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01). Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07)
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Ljubečna (proj. št. 347/89/90, RC Planiranje d.o.o.; Uradni list RS, št. 20/91, 49/95 in 56/99)
– Zazidalni načrt Ljubečna (proj. št. 30/86 Razvojni center Celje, TOZD Planiranje; Uradni list SRS, št. 14/89, Uradni list RS, št. 37/97 in 22/99)
– Uredbo o AC priključek–vzhod s povezovalno cesto (Uradni list RS, št. 92/03)
5. člen
Roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi v letu 2009 kot OPPN.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– MP, Direkcija za državne ceste;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, enota Celje.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA je pobudnik Viljem ŠUMER, Cesta v Celje 2, 3202 Ljubečna.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA, je dolžen investitor pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžen predati pripravljavcu dva izvoda sprejetega PA v pisni obliki in v digitalni obliki.
8. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-00016/2008-4200
Celje, dne 10. septembra 2008
Župan
Mestna občina Celje
Bojan Šrot l.r.