Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2008 z dne 6. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2008 z dne 6. 10. 2008

Kazalo

4040. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Levi breg Voglajne-Aljažev hrib (Gabrovec), stran 12914.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Levi breg Voglajne-Aljažev hrib (Gabrovec)
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Levi breg Voglajne-Aljažev hrib za zemljišče v območju obstoječe stanovanjske gradnje na Sketovi ulici v naselju Selce v Celju, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju IPA) ter posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti znotraj ureditvenega območja, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt za območje Levi breg Voglajne-Aljažev hrib (UVC, št. 26/68, Uradni list SRS, št. 11/77, 33/79, 13/83, 23/84, 2/88, Uradni list RS, št. 17/92, 27/95, 69/93, 39/94, 6/05, 76/06).
Predmet obravnave sta zemljišči s parc. št. 1553 in 1554/1, oboje k.o. Celje, ki predstavljata stavbno zemljišče z obstoječim stanovanjskim objektom – enoto stanovanjske hiše dvojčka ter gospodarskim objektom. Druga enota predmetnega stanovanjskega objekta dvojčka stoji na sosednji parceli s parc. št. 1552, k.o. Celje.
Veljavni zazidalni načrt za obravnavano območje – Zazidalni načrt za območje Levi breg Voglajne-Aljažev hrib obravnava predmetni objekt kot obstoječ stanovanjski objekt dvojček, na delu zemljišča s parc.št. 1554/1, k.o. Celje, pa je predvidena izgradnja otroškega igrišča.
Lastnik enote stanovanjskega objekta dvojčka, ki stoji na parc. št. 1553, k.o. Celje, bi želel del obstoječega objekta odstraniti in na predmetnih zemljiščih zgraditi prostostoječ enostanovanjski objekt, kar po določilih veljavnega ZN ni dovoljeno. Ker je predvideni poseg lociran znotraj ureditvenega območja, ki je po namembnosti predvsem stanovanjsko in predstavlja zapolnitev območja, je njegov interes upravičen, za realizacijo namere pa je potrebna sprememba veljavnega IPA.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Levi breg Voglajne-Aljažev hrib je prostorska ureditev, ki bo podala urbanistično arhitektonske pogoje za umestitev in gradnjo prostostoječega enodružinskega stanovanjskega objekta na zemljiščih s parcelnimi št. 1553 in 1554/1, oboje k.o. Celje, namesto obstoječe enote stanovanjskega objekta dvojčka, ki se odstrani.
Pri oblikovanju urbanistično arhitektonskih pogojev je potrebno upoštevati dejstvo, da se bo odstranil del sedaj enotne stanovanjske stavbe – dvojčka, zato je za del stavbe, ki se ohranja potrebno predvideti ustrezno sanacijo. Kota slemena predvidenega objekta mora biti enaka obstoječemu objektu, etažnost objekta lahko narašča s prilagoditvijo objekta obstoječi konfiguraciji terena (nivo terena pada) vendar max. do etažnosti K+P+M.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in morfološko analizo naselja, zlasti okolne pozidave.
4. člen
Ureditveno območje
(1) Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Levi breg Voglajne-Aljažev hrib predstavljata zemljišči s parc.št. 1553 in 1554/1, oboje k.o. Celje, predvideni za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
(2) Ob pripravi IPA za obravnavano ureditveno območje je treba z odlokom določiti kot tolerance tudi nove pogoje oblikovanja in gradnje v procesu prenove za obstoječe individualne stanovanjske objekte na celotnem območju naselja Selce.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je treba upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01);
– Zazidalni načrt za območje Levi breg Voglajne-Aljažev hrib (UVC, št. 26/68, Uradni list SRS, št. 11/77, 33/79, 13/83, 23/84, 2/88, Uradni list RS, št. 17/92, 27/95, 69/93, 39/94, 6/05, 76/06).
(4) Elaborat mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 21. člena ZPNačrt v dveh (2) izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v datoteki, ki je kompatibilna s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja IPA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o.,Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o.,Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio d.o.o.,Teharska 49, Celje;
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– ELES, Hajdrihova 2, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za IPA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja prostorskega poteka skladno z določili 57. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi septembra 2009.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev IPA je pobudnik, Gabrovec Suzana, Porabska ulica 2, 9250 Gornja Radgona. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, CPVO, če bo potrebna, izdelavo IPA ter izdelavo programa opremljanja, bo financiral pobudnik IPA.
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00018/2008-4200 DZ
Celje, dne 12. septembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.