Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3961. Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, stran 12766.

Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08), 6. člena Uredbe o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 62/08, 64/08, 70/08 in 78/08), 34. in 36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., ter 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., dne 16. septembra 2008 sprejela
S P R E M E M B E C E N I K A
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 136/06, 53/08, 65/08, 76/08 in 80/08) se v tabelah v II., III., IV. in V. točki črtajo stolpci, ki so pod cestninskim razredom označeni s številkama 1 in 2.
II.
V VIII. točki se v tretji alineji besedilo »prvega cestninskega razreda« nadomesti z besedilom »cestninskega razreda R4«.
III.
V prvem odstavku X. točke se črta druga alineja, v dosedanji četrti alineji pa se besedilo »prvega cestninskega razreda« nadomesti z besedilom »cestninskega razreda R4«.
IV.
XII. točka se črta.
V.
V prvem odstavku XIV. točke se besedilo »prvega cestninskega razreda« nadomesti z besedilom »cestninskega razreda R4«.
Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»Cena elektronske tablice ABC, vključno z davkom na dodano vrednost, znaša 53,00 eurov. Amortizacijska doba elektronske tablice ABC je sedem let. Za amortizacijsko leto se šteje vsako polno koledarsko leto od njene prve uporabe, amortizacija pa je linearna.
Uporabniku se lahko da v uporabo rabljeno elektronsko tablico ABC z do dve leti krajšo uporabno dobo, če DARS, d. d. ne razpolaga z novimi elektronskimi tablicami ABC. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znaša cena take kartice, vključno z davkom na dodano vrednost, 30,00 eurov, za obračun amortizacije pa se upošteva iztek dvoletnega amortizacijskega obdobja.
Višina vplačila dobroimetja na elektronsko tablico ABC je poljubna. Ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti od 60 do pod 210 eurov je uporabnik upravičen do 5% popusta, ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti od 210 do pod 400 eurov do 10% popusta in ob vplačilu dobroimetja nanjo v vrednosti 400 eurov in več pa do 13% popusta.«
VI.
Četrti odstavek XVI. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Posamezen uporabnik DARS kartic, Dars kartic Transporter in ABC tablic, ki jih je uporabil za plačevanje cestnine, je pri mesečnem obračunu cestnine od 420 eurov do pod 830 eurov upravičen do količinskega rabata v višini 1% od neto cestnine, od 830 eurov do pod 1.250 eurov v višini 2% od neto cestnine, od 1.250 eurov do pod 1.670 eurov v višini 3% od neto cestnine in od 1.670 eurov ali več v višini 5% od neto cestnine. Obračunano cestnino morajo uporabniki teh kartic plačati najkasneje do 25. v tekočem mesecu za pretekli mesec.«
VII.
XVII. in XVIII. točka se črtata.
VIII.
XIX. točka se spremeni tako, da se glasi:
»Ob prekategorizaciji elektronskih medijev iz XV. točke tega cenika iz predplačilnih v poplačilne medije plačevanja cestnine se lahko uporabnik odloči, da bo svoje obveznosti poravnaval s plačilno kartico, povezano z elektronskim medijem.
Na eno plačilno kartico je mogoče vezati samo enega od elektronskih medijev za plačevanje cestnine. Obveznost plačila cestnine se v mesecu zgolj evidentira, obračuna pa se v tekočem mesecu po dejanski porabi v preteklem mesecu z zbirnim računom, ki ga izda izdajatelj plačilne kartice.
Prekategorizacija elektronskega medija za plačevanje cestnine v poplačilni medij velja, dokler je veljavna nanj vezana plačilna kartica. Uporabnik jo lahko kadar koli pred potekom tega roka prekategorizira nazaj v predplačilni medij za plačevanje cestnine.
Plačilne kartice, ki jih je moč vezati na poplačilne medije plačevanja cestnine, ter postopek in mesta za prekategorizacijo elektronskih medijev so objavljena na spletni strani DARS, d. d..«
IX.
XX. točka se spremeni tako, da se glasi:
»Prodajna mesta elektronskih medijev DARS, d. d., za brezgotovinsko plačevanje cestnine iz X. točke tega cenika so:
– za DARS kartico: na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54);
– za DARS kartico Transporter: na vseh stezah izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postaj, razen na hitrih stezah sistema ABC, in v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54);
– za elektronsko tablico ABC: na izstopnih kombiniranih stezah sistema ABC, na vseh izstopnih oziroma vstopno-izstopnih cestninskih postajah in v avtocestni vzdrževalni bazi Ljubljana (Grič 54).«
X.
V XXI. točki se črta druga alineja.
XI.
Te spremembe cenika začnejo veljati 1. oktobra 2008.
Št. 007-71/2008/32-0033367
Ljubljana, dne 17. septembra 2008
EVA 2008-2411-0076
mag. Tomislav Nemec l.r.
Predsednik
uprave DARS, d. d.
Skladno z drugim odstavkom 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08), je bilo k dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št. 37101-8/2008/4 z dne 30. septembra 2008.