Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3635. Pravilnik o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu obveščanja, stran 11732.

Na podlagi 4. in 5. točke 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu obveščanja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejša pravila o vodenju seznama upraviteljev ter podrobnejša pravila o vsebini in načinu obveščanja sodišč, ki na prvi stopnji vodijo postopke zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: sodišča) o vpisu vsake spremembe v seznam upraviteljev, s strani Ministrstva za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ter obveščanje ministrstva s strani sodišč o podatkih postopka zaradi insolventnosti ali prisilne likvidacije iz 4. točke drugega odstavka 110. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
(vodenje in oblika seznama upraviteljev)
(1) Seznam upraviteljev vodi ministrstvo v obliki informatizirane zbirke podatkov.
(2) Listine, ki so podlaga za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja), vodi ministrstvo ločeno v zbirki listin sestavljeni iz osebnih map upraviteljev.
(3) Minister za pravosodje pooblasti osebo, zaposleno na ministrstvu, za vodenje seznama upraviteljev (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba ministrstva).
(4) Pri vodenju seznama upraviteljev se dnevno samodejno izvajajo varnostne kopije podatkov.
3. člen
(vpis v seznam upraviteljev)
(1) Ministrstvo mora v treh delovnih dneh po izdaji odločbe v seznam upraviteljev vpisati osebo, ki ji izda dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja.
(2) Upravitelji se v seznam upraviteljev vpisujejo kronološko po zaporednih številkah, glede na datum izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja.
(3) Če je dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja izdano istega dne več upraviteljem, se vpišejo v seznam upraviteljev po abecednem vrstnem redu.
(4) Podatki iz 1. točke drugega odstavka 110. člena zakona se vpišejo v seznam upraviteljev na način, določen v drugem odstavku 113. člena zakona. Podatke iz 2.-7. točke drugega odstavka 110. člena zakona vpiše odgovorna oseba ministrstva.
4. člen
(sodišča, pri katerih oseba opravlja funkcijo upravitelja)
(1) Minister za pravosodje izdela seznam upraviteljev za posamezno okrožno sodišče (v nadaljnjem besedilu: seznam izbranih upraviteljev posameznega okrožnega sodišča).
(2) Seznam izbranih upraviteljev posameznega okrožnega sodišča se oblikuje s prevzemom upraviteljev, ki so izbrali posamezno okrožno sodišče, iz seznama upraviteljev skladno z drugim in s tretjim odstavkom prejšnjega člena.
(3) Seznam izbranih upraviteljev posameznega okrožnega sodišča se vodi na način, da so iz seznama razvidni podatki iz 4. točke drugega odstavka 110. člena zakona za izbrano okrožno sodišče in vsa okrajna sodišča z območja izbranega okrožnega sodišča ter podatki iz 6. točke drugega odstavka 110. člena zakona za upravitelja, čigar imenovanje za upravitelja v novih zadevah je začasno ustavljeno.
5. člen
(sprememba podatkov v seznamu upraviteljev)
Ministrstvo vpiše spremembo podatkov, razen spremembe po tretjem odstavku 113. člena zakona, v treh delovnih dneh odkar je za spremembo izvedelo oziroma je bilo o njej obveščeno.
6. člen
(izbris iz seznama upraviteljev)
(1) Ministrstvo mora v treh delovnih dneh po izdaji odločbe iz seznama upraviteljev izbrisati osebo, ki ji odvzame dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja, ali osebo, ki ji dovoljenje preneha veljati po petem odstavku 109. člena zakona.
(2) Izbrisu upravitelja iz seznama upraviteljev samodejno sledi izbris upravitelja iz seznama izbranih upraviteljev posameznega okrožnega sodišča.
(3) Podatki iz seznama upraviteljev se po izbrisu upravitelja trajno hranijo v arhivski zbirki podatkov.
7. člen
(obveščanje)
(1) Ministrstvo mora o vpisu vsake spremembe v seznam upraviteljev v treh delovnih dneh po vpisu obvestiti vsa okrožna sodišča, ki jih je upravitelj, pri katerem je vpisana sprememba, izbral skladno s 111. členom zakona, in okrajna sodišča z njihovega območja.
(2) Ministrstvo mora sodišča obvestiti tako, da obvestilo iz prejšnjega odstavka pošlje po elektronski pošti na naslov stecajni.upravitelji@sodisce.si.
(3) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o spremembi seznama upraviteljev«;
2. v besedilu: za vsakega upravitelja, pri katerem je bila v seznam vpisana sprememba:
– zaporedno številko v seznamu in njegove identifikacijske podatke,
– opis vsebine spremembe, ki je predmet obvestila.
(4) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena mora biti priložen ustrezno posodobljen seznam izbranih upraviteljev posameznega okrožnega sodišča.
(5) Sodišče mora v treh delovnih dneh po izdaji odločbe o imenovanju ali razrešitvi upravitelja o tem obvestiti ministrstvo tako, da obvestilo pošlje po elektronski pošti na naslov stecaji.mp@gov.si.
(6) Če se obvestilo iz prejšnjega odstavka nanaša na imenovanje upravitelja ob začetku postopka, mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o imenovanju upravitelja«;
2. v besedilu: naslednje podatke po naslednjem vrstnem redu:
– zaporedno številko upravitelja v seznamu in njegove identifikacijske podatke,
– sodišče, ki vodi postopek,
– opravilno številko postopka,
– osebno ime sodnika,
– osebno ime ali firmo in sedež dolžnika,
– vrsto postopka,
– datum začetka postopka.
(7) Če se obvestilo iz petega odstavka tega člena nanaša na razrešitev upravitelja zaradi končanja postopka, mora vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o razrešitvi upravitelja«;
2. v besedilu: naslednje podatke po naslednjem vrstnem redu:
– zaporedno številko upravitelja v seznamu in njegove identifikacijske podatke,
– sodišče, ki vodi postopek,
– opravilno številko postopka,
– datum končanja postopka.
(8) Če sodišče hkrati razreši upravitelja in imenuje novega upravitelja, mora obvestilo iz petega odstavka tega člena vsebovati:
1. v naslovu: navedbo »Obvestilo o razrešitvi upravitelja in imenovanju novega upravitelja«;
2. v besedilu: naslednje podatke po naslednjem vrstnem redu:
– sodišče, ki vodi postopek,
– opravilno številko postopka,
– glede upravitelja, ki se razreši: zaporedno številko upravitelja v seznamu in njegove identifikacijske podatke,
– glede novega upravitelja: zaporedno številko upravitelja v seznamu in njegove identifikacijske podatke.
8. člen
(objava seznama upraviteljev)
(1) Seznam upraviteljev se objavi na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti, katere upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
(2) Objava se opravi skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-168/2008
Ljubljana, dne 7. avgusta 2008
EVA 2008-2011-0059
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti