Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3634. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MS 9/2 Medvode, stran 11731.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja MS 9/2 Medvode
1. člen
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo poslovno stanovanjskega kompleksa »Medvode – city« v delu območja MS 9/2 Medvode v Medvodah.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje urejanja MS 9/2 – Medvode se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89, in Uradni list RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 88/98, 50/01, 31/03, 56/06).
Območje OPPN obsega morfološko enoto 3B/8 znotraj območja urejanja MS 9/2 – Medvode.
Gradnja načrtovanega poslovno stanovanjskega kompleksa na osnovi določil veljavnega prostorskega izvedbenega akta ni možna.
Predvidena ureditev predstavlja dodatno ponudbo na področju stanovanj in poslovno-trgovskih površin za potrebe lokalne skupnosti.
3. člen
Območje OPPN
Morfološka enota 3B/8 je pozidana z objekti opuščenega industrijskega kompleksa. Površina območja je cca 12.055 m2 in predstavlja del osrednjih površin Medvod. Na severovzhodni strani je območje omejeno z regionalno cesto Ljubljana–Kranj, na jugozahodni strani z Gorenjsko železnico, na severozahodni strani območja je urejeno poslovno trgovsko središče Medvod in na jugovzhodni strani je parkovna ureditev.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Občina pripravi osnutek OPPN na podlagi analize stanja in strokovnih rešitev. Občina pošlje osnutek OPPN Ministrstvu za okolje in prostor RS. Ministrstvo v tridesetih dneh občini pisno sporoči, če je v okviru izdelave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Občina pošlje osnutek nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku trideset dni dajo smernice. Če smernic v predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da jih nimajo.
Nosilci urejanja prostora:
Upravljavci javne komunalne infrastrukture
– Vodovodno omrežje:
JP Komunala Kranj d.o.o., Ulica Marka Vadnova 1, 4000 Kranj
– Kanalizacijsko omrežje:
JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., Vodovodna 90, 1000 Ljubljana
– Elektro omrežje:
JP Elektro Gorenjska d.d., Ulica Marka Vadnova 3a, 4000 Kranj
– Telekomunikacijsko omrežje:
Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 6, 1000 Ljubljana
Zavod kabelske TV Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
– Plinovodno omrežje:
JP Energetika d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
Petrol Plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
– Odvoz odpadkov:
Snaga, Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana
Področje varovanja in omejitev
– Varstvo okolja in narave:
MOPRS, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– Gospodarjenje z vodami:
MOPRS, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana
– Zaščita in reševanje:
MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Prometne infrastruktura:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
MPRS, DRSC, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
– Železniška infrastruktura:
Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor.
Navedeni seznam in roki izdelave veljajo v primeru, da celovita presoja vplivov na okolje ne bo potrebna.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovna rešitev prostorske ureditve se izbere med dvema strokovnima rešitvama, ki jih pripravi investitor.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena dva meseca po potrditvi strokovnih podlag in začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po pričetku izdelave. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
Pripravljavec izdelave OPPN, nosilec organizacijskih in postopkovnih aktivnosti je Oddelek za okolje in prostor Občine Medvode.
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Medvode in investitorjem.
OPPN pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem izdaje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-15/08
Medvode, dne 31. julija 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti