Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3633. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin, stran 11729.

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) je župan Občine Litija dne 4. 8. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Grbin (Uradni list RS, št. 119/05)
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev)
Razlogi za pripravo sprememb
Na območju LN Grbin velja Odlok o lokacijskem načrtu Grbin (Uradni list RS, št. 119/05) (v nadaljevanju: LN Grbin). Slednji je bil sprejet na podlagi prostorskih sestavin Dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986–90–2000 (Uradni list SRS, št. 4/89, 14/87 in Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04, 126/04). V času od sprejema do pobude investitorjev za spremembo obstoječega LN Grbin, je bil v naravi izveden večji del LN. Ob tem investitorji ugotavljajo določene probleme, ki bi jih s spremembami in dopolnitvami želeli odpraviti
Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev LN Grbin je v veljavni zakonodaji v ZPNačrt, ZureP-1 ter v obstoječem planskem dokumentu Občine Litija in sprejetem LN Grbin (Uradni list RS, št. 119/05). Spremembe in dopolnitve morajo biti izdelane v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Ocena stanja
Za predmetne spremembe in dopolnitve obstoječega lokacijskega načrta je investitor predložil pobudo za pričetek postopka sprememb in dopolnitev obstoječega odloka. Poglavitne spremembe, ki bodo predmet sprememb in dopolnitev LN se bodo nanašale na spremembo parcelacijskega načrta, morebitno prestavitev lokacije otroškega igrišča na drugo lokacijo znotraj območja lokacijskega načrta in uveljavitev možnosti za prenos napajalnih cest, enostranskih hodnikov za pešce in otroškega igrišča v javno rabo v upravljanju Občine Litija.
2. člen
(območje predvidenih sprememb LN Grbin)
Predvidene spremembe se nanašajo na nepremičnine v katastrski občini 1838 Litija, kot je to razvidno iz sledečega grafičnega prikaza. Ureditveno območje je na grafičnem prikazu prikazano z odebeljeno linijo.
Parcelno stanje je povzeto po stanju katastrskega načrta GURS na dan sprejetja tega sklepa, ter odstopa od stanja v veljavnem LN.
3. člen
(način pridobivanja strokovnih rešitev)
Potrebne strokovne podlage se izdelajo ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
Strokovno rešitev izdela izvajalec sprememb in dopolnitev LN, izbran s strani pripravljavca, v skladu s podpisano pogodbo o financiranju izdelave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu z območje Grbin, številka 007-11/2008, z dne 14. 7. 2008. Izvajalec del poleg potrebnih strokovnih podlag in rešitev upošteva vsebino smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ter usmeritve iz nadrejenih prostorskih aktov.
Geodetski posnetek zagotovi investitor, ostale geodetske podlage si izvajalec pridobi pri pristojni GURS.
4. člen
(roki za pripravo posamezne faze)
Terminski plan priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev LN:
– Objava sklepa v Uradnem listu RS, avgust 2008
– Priprava gradiva za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – izvajalec, september 2008
– Občina posreduje MOP-u obvestilo o nameri izdelave sprememb in dopolnitev LN o potrebi izvedbe CPVO, september 2008
– Izvajalec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega sklepa – 30 dni od prejema vloge, november 2008
– Izvajalec po prevzemu vseh potrebnih gradiv ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev LN ter ustrezno gradivo za javno razgrnitev in obravnavo – 30 dni po prejemu smernic, december 2008
– Občina z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev LN, javna razgrnitev traja najmanj 30 dni, javno naznanilo je objavljeno najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve, januar 2009
– Občina v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge javnosti, jih v sodelovanju z načrtovalcem prouči ter zavzame stališče glede njihovega upoštevanja v 7 dneh po javni razgrnitvi, stališče se objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, januar–februar 2009
– Izvajalec na podlagi sprejetih stališč pripravi predlog sprememb in dopolnitev LN – 10 dni po sprejemu stališča, marec 2009
– Občina posreduje predlog nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj, rok za mnenje 30 dni, marec–april 2009
– Po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu sprememb in dopolnitev LN, izvajalec izdela usklajeni predlog sprememb in dopolnitev LN – 10 dni po pridobitvi mnenj, april 2009
– župan predloži usklajeni predlog sprememb in dopolnitev LN v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Litija, odlok – grafični in tekstualni del, obrazložitve, ki sprejme spremembe in dopolnitve LN z odlokom, maj 2009
– Pobudnik zagotovi izdelavo končnega dokumenta v petih izvodih – 7 dni po sprejemu odloka na seji Občinskega sveta Občine Litija, maj 2009
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS, maj 2009.
Opredeljeni terminski plan sledi predvideni dinamiki priprave OPPN, kot ga je v osnutku ZPNačrt predstavil MOP. Dopustna so odstopanja od terminskega plana, kolikor bodo potrebe po tem izkazovale objektivne okoliščine.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z s področno zakonodajo predstavljajo nosilce urejanja prostora in ki v konkretnem postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta odločajo o zadevah urejanja prostora so:
1. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana;
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za rudarstvo, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
3. Zavod za varstvo narave Slovenije, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana;
5. JP Komunalno stanovanjsko podjetje, Ponoviška cesta15, Litija;
6. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58, Ljubljana;
7. Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana;
8. Občina Litija, Jerebova 14, Litija;
9. MS Litija.
Kolikor se ugotovi, v postopku priprave, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-ta pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo nosilca v 30 dneh po prejemu podati smernice za pripravo sprememb in dopolnitev LN. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. Na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev LN morajo nosilci v roku 30 dni izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje izdano.
V postopku se ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, obvesti o nameri izvedbe sprememb in dopolnitev prostorskega akta, da sporoči občini ali je potrebno izvesti CPVO.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev LN)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev LN zagotavljata pobudnika, to sta podjetje Sedo d.o.o., Partizanska pot 58, Litija in podjetje Obreza d.o.o., Zgornja Jablanica 8, Šmartno pri Litiji, v skladu s podpisano pogodbo o financiranju izdelave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu z območje Grbin, številka 007-11/2008, z dne 14. 7. 2008.
7. člen
(Končne določbe)
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi se tudi na spletni strani Občine Litija, posreduje pa se ga tudi na Ministrstvo za okolje in prostor.
Št. 350-3/2008
Litija, dne 4. avgusta 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti