Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3632. Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Žiri, stran 11728.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je župan Občine Žiri dne 28. 7. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Žiri
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega prostorskega načrta)
Z dnem 28. 4. 2007 je začel veljati ZPNačrt, ki določa, da se postopki za sprejem strategije prostorskega razvoja občine, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na podlagi določb ZUreP-1, v okviru katerih je strategija že bila javno razgrnjena, nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona kot strateški del občinskega prostorskega načrta.
Ko je začel veljati ZPNačrt, je bil postopek sprejema Strategije prostorskega razvoja Občine Žiri po ZUreP-1 v fazi, ko je že bila opravljena prva prostorska konferenca, pridobljene vse smernice nosilcev urejanja prostora in končana javna razgrnitev dokumenta. Občina Žiri je dokončala sprejemanje strategije prostorskega razvoja Občine Žiri s sprejemom na občinskem svetu dne 25. 3. 2008 in objavo v Uradnem listu RS, št. 37/08 z dne 15. 4. 2008.
V skladu z 98. členom ZPNačrt šteje strategija prostorskega razvoja občine za strateški del občinskega prostorskega načrta.
Občina Žiri bo pripravila izvedbeni del občinskega prostorskega načrta Občine Žiri, ki bo skupaj s strateškim delom sestavljal Občinski prostorski načrt Občine Žiri.
Za izvedbeni del občinskega prostorskega načrta bodo pridobljene dopolnjene smernice na podlagi osnutka izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta.
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravljavca v postopku priprave in sprejemanja strategije prostorskega razvoja Občine Žiri z odločbo št. 35409-25/2006 IL z dne 31. 3. 2006 seznanilo, da ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
2. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Za prostorske ureditve bodo strokovne rešitve izdelane na podlagi že izdelanih strokovnih podlag:
– Analize stanja in teženj, izdelane v marcu 2006,
– Analiza razvojnih možnosti, izdelane v oktobru 2006,
– Študija ranljivosti prostora, izdelane v septembru 2006, ki so bile izdelane kot osnova za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Žiri.
Kolikor se med postopkom priprave prostorskega akta ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z izbranim izdelovalcem občinskega izvedbenega prostorskega načrta in ob upoštevanju že izdelanih analiz. Vključijo se tudi druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zakonodajo v pristojnosti Občine Žiri.
3. člen
(roki za pripravo prostorskega akta)
Občinski prostorski načrt se izdela za celotno območje Občine Žiri po naslednjem terminskem planu:
– sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta – julij 2008,
– izdelava osnutka in pridobitev dopolnjenih smernic za občinski prostorski načrt – september 2008,
– izdelava dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta – 15. oktober 2008,
– sodelovanje javnosti: javna razgrnitev in javna obravnava – 20. november 2008,
– izdelava in sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave – 15. december 2009,
– izdelava predloga občinskega izvedbenega prostorskega načrta na podlagi stališč – 15. januar 2009,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog občinskega prostorskega načrta – 20. februar 2009,
– pridobitev sklepa ministrstva za okolje in prostor – 30. marec 2009,
– sprejem odloka občinskega prostorskega načrta na občinskem svetu – 15. april 2009.
Terminski plan se lahko spremeni v primeru, da občina zaradi smernic ne more uskladiti osnutka prostorskega akta in je potrebno s strani ministrstva zagotoviti usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora za tiste smernice, ki jih občina ni mogla uskladiti z osnutkom občinskega prostorskega akta.
Terminski plan se lahko podaljša tudi v primeru, da v mnenjih nosilci urejanja prostora ugotovijo, da v predlogu občinskega prostorskega načrta njihove smernice niso bile upoštevane, ali da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, zahteva izdajo presoje vplivov na okolje.
4. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo dopolnjene smernice za načrtovanje prostorskih ureditev ter mnenja na predlog prostorskega akta:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za okolje, Sektor presoje vplivov na okolje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Sektor za ohranjanje narave;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo;
– Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
– Ministrstvo za promet, Družba Republike Slovenije za ceste;
– Ministrstvo za promet, Družba Republike Slovenije za civilno letalstvo;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za zdravje;
– Ministrstvo za šolstvo in šport;
– Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, pisarna Kranj;
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj;
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana in Elektro Ljubljana d.d, Distribucijska enota Ljubljana okolica;
– Geoplin d.d., Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana;
– Družba Republike Slovenije za ceste, Izpostava Kranj;
– Uprava za obrambo Kranj, Izpostava Škofja Loka;
– Telekom Slovenije;
– Občina Žiri;
– druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi strategije prostorskega razvoja občine glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
5. člen
(končni določbi)
Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Žiri se pošlje ministrstvu in sosednjim občinam.
Sklep o začetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta Občine Žiri se objavi v uradnem glasilu ter na spletni strani Občine Žiri in začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 350-19/2008
Žiri, dne 28. julija 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti