Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3629. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007, stran 11725.

Na podlagi 52. člena in drugega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na seji dne 22. julija 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč – spremembe in dopolnitve 2007
1. člen
(uvodna določba)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana za območje Občine Zavrč so opredeljene v:
– Dolgoročnem planu občine Ptuj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Zavrč, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 30/03); (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan).
Prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč so opredeljene v:
– Družbenem planu občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90 – prečiščeno besedilo, 32/90 – popravek, 25/91, 12/93, 16/94),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Zavrč, dopolnjenega v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97),
– Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 30/03); (v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan).
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana se nanašajo na spremembe kart v merilu 1 : 5000 (list ORMOŽ-17, -26, -27) in v merilu 1 : 25000 (karta 1: zasnova primarne rabe prostora, karta 5: zasnova naselij).
Vsebina grafičnih prikazov kartografske dokumentacije je prikazana na digitalnih katastrskih načrtih.
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana)
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega plana se nanašajo na spremembe tekstualnega dela in spremembe kart v merilu 1 : 5000 in 1 : 25000.
Spremembe namenske rabe prostora se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe iz območja najboljših kmetijskih zemljišč v območje stanovanj za potrebe gradnje stanovanjske soseske v Zavrču,
– spremembo namenske rabe iz območja drugih kmetijskih zemljišč v območje za trgovino in storitvene dejavnosti v Hrastovcu.
V točki 5.1.24., to je območje Občine Zavrč, se v prvem odstavku spremeni tabela poselitvenih območij tako:
– za prvo vrsto se vstavi nova vrsta, ki se glasi: »S1/1 Zavrč 1,47 stanovanjska, poslovna OPPN«,
– v tretji vrsti se spremeni površina, tako da se spremenjena tretja vrsta glasi: »S3 Hrastovec 5,38 SKP PUP«,
– za četrto vrsto se vstavi nova vrsta, ki se glasi: »P2 Hrastovec 1,06 trgovina, storitvene dejavnosti PUP«.
Obrazložitev kratic:
OPPN ….. občinski podrobni prostorski načrt
SKP ….. stanovanjsko-kmetijska-poslovna namembnost
PUP ….. prostorski ureditveni pogoji.
Spremenijo se karte v merilu 1 : 5000 (list ORMOŽ-16, -17, -26, -27) in v merilu 1 : 25000 (karta 1: zasnova primarne rabe prostora, karta 5: zasnova naselij).
Vsebina grafičnih prikazov kartografske dokumentacije je prikazana na digitalnih katastrskih načrtih.
Karte so sestavni del tega odloka.
4. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za spremembe in dopolnitve)
Prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora P24-S1/1 Stanovanjsko-poslovna cona Zavrč
Za enoto urejanja prostora P24-S1/1 Stanovanjsko-poslovna cona Zavrč je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN). Do sprejema OPPN so prostorski izvedbeni pogoji določeni v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskega izvedbenega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 125/07); (v nadaljnjem besedilu: PUP). Novogradnja objektov in naprav, razen novogradenj, določenih v 13. členu PUP, ni možna do sprejema OPPN.
Usmeritve za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora P24-S1/1 Stanovanjsko-poslovna cona Zavrč:
1. Površina, meja območja
Enota urejanja prostora P24-S1/1 je locirana ob regionalni cesti R-I-228 Spuhlja–Zavrč na severu in ob regionalni cesti R-III-691 Zavrč–Drenovec na vzhodu.
Površina enote urejanja prostora P24-S1/1 meri 1,47 ha.
Območje P24-S1/1 meji:
– na severu na regionalno cesto R-I-228 Spuhlja–Zavrč,
– na jugu in zahodu na kmetijske površine,
– na vzhodu na regionalno cesto R-III-691 Zavrč–Drenovec.
Meja območja P24-S1/1:
Izhodišče območja je na severovzhodnem vogalu predmetnega območja (na severovzhodnem vogalu parcele št. 174/16 k.o. Zavrč). Meja območja je podana v smeri urinih kazalcev.
Od izhodiščne točke teče meja v smeri proti jugu ob regionalni cesti R-III-691 (vzdolž parcele št. 174/16 in 174/7). Na južnem vogalu parcele št. 174/7 (stičišče s parcelo št. 55) se meja obrne v smeri proti zahodu vzdolž parcele št. 55, nato se na lomu parcelne meje za približno devetdeset stopinj obrne proti jugu in teče do jugovzhodnega vogala parcele (stičišče s parcelo št. 57/9). Nato se meja obrne v smeri proti zahodu, kjer se na jugozahodnem vogalu obrne v smeri proti severovzhodu in teče vzdolž zahodnega roba parcele št. 55 do točke na stičišču parcel *17, *18 in 56/1. Nato se meja ponovno obrne proti zahodu in teče po južnem in zahodnem robu parcele št. *18 vse do regionalne ceste R-I-228. Meja se nato nadaljuje vzdolž regionalne ceste R-I-228 (po severnem robu parcel št. *18, 56/2, 54/2, *17, 54/1 in 174/16) vse do izhodiščne točke.
Vse navedene parcele se nahajajo v katastrski občini Zavrč.
2. Namenska raba
Območje P24-S1/1 je namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti.
3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Detajlno pozidavo območja bo natančno in dokončno določil OPPN. OPPN bo določil umestitev in etažnost objektov (tipologijo pozidave in stopnjo izkoriščenosti zemljišč za gradnjo), kot tudi prometno ureditev območja.
Te usmeritve podajajo le maksimalno višino objektov 8 m ter največji dopustni faktor zazidanosti gradbene parcele v vrednosti 0,6 in največji dopustni faktor izrabe gradbene parcele v vrednosti 1,3. Največja dopustna faktorja zazidanosti gradbene parcele in izrabe gradbene parcele se izjemoma lahko prekoračita, če pomenita večjo kakovost prostora in se zadovoljijo potrebe po zelenih in prometnih površinah.
Zagotoviti je potrebno parkirna mesta za vozila stanovalcev, zaposlenih, obiskovalcev in za vozila, potrebna za opravljanje posameznih dejavnosti.
Individualna zasaditev ob objektih mora biti izvedena z avtohtonim rastlinjem. Na mejah med bodočimi parcelami znotraj območja so lahko zasajene žive meje. Ob predvideni prometni mreži naj bodo znotraj območja ustvarjene zelene površine z zasaditvijo.
V celoti mora biti dan poudarek krajinski tipiki objektov in pozidave.
4. Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro
4.1 Pogoji glede oskrbe s pitno vodo:
Za potrebe območja je možnost priključevanja iz obstoječega primarnega vodovodnega cevovoda fi 150 v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Zavrč in Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 135/04) in potrebami stanovanjske soseske in posameznih objektov.
4.2 Pogoji glede zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda:
Na predvidenem območju je potrebno zagotoviti izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda z izgradnjo čistilne naprave. Predvidi se ločen sistem kanalizacije in odvodnje komunalnih odpadnih vod na čistilno napravo odpadnih vod naselja Zavrč.
4.3 Pogoji glede prometnih površin:
Osnovno prometno povezavo območja predstavljata regionalna cesta R-I-228 severno in regionalna cesta R-III-691 vzhodno od območja. Dostop na predlagano območje bo izveden v skladu z rekonstrukcijo križišča R-I-228 z R-III-691.
Posebno pozornost je potrebno nameniti prometni ureditvi v notranjosti območja, da bo v največji možni meri zadostovala logističnim potrebam območja glede na različne dejavnosti, ob upoštevanju manipulativnih in urgentnih poti.
Površine za parkiranje se predvidijo znotraj območja ob predvideni prometni mreži ter na posebej za ta namen določenih površinah.
4.4 Pogoji glede načina oskrbe z energijo:
4.4.1 Električna energija:
V bližini območja so zgrajeni naslednji elektroenergetski vodi, naprave in objekti:
– visokonapetostno omrežje 110 kV Formin–Nedeljanec (R. Hrvaška),
– nizkonapetostno omrežje 20 kV odcep Zavrč–mejni prehod (d-751),
– nizkonapetostno omrežje (podzemno in nadzemno) iz TP Zavrč–mejni prehod (t-585).
Kolikor bo potrebna večja priključna moč, bo potrebno z raziskavo ugotoviti možnosti napajanja z električno energijo.
4.5 Drugi pogoji:
Telekom Slovenije bo gradil sodobno optično telekomunikacijsko omrežje in temu je potrebno prilagoditi projektno dokumentacijo telekomunikacijskih priključkov posameznih objektov. Ustrezno je potrebno izvesti tudi projektno dokumentacijo notranjih instalacij posameznih objektov.
Pri polaganju komunalnih vodov je potrebno upoštevati predpisane minimalne odmike z vodovodnim cevovodom in zaščite na mestih križanj.
Praviloma se morajo vse infrastrukturne napeljave voditi v cestnem svetu. Za več objektov se naj pripravijo skupni priključki. Infrastrukturni vodi se položijo podzemsko; zračni vodi niso dovoljeni. Vse infrastrukturne naprave se naj zgradi sočasno in pred dokončno ureditvijo posamezne ceste.
Ob izdelavi OPPN bodo podani poteki vseh obstoječih in predvidenih komunalnih vodov (elektrika, voda, meteorna in fekalna kanalizacija, telefon, drugo). Za vse vode bo potrebno določiti najustreznejša mesta priključkov, usklajena z zahtevami pristojnih distributerjev.
Na predmetnem območju mora biti zagotovljen prostor za ločeno zbiranje odpadkov.
5. Merila in pogoji za parcelacijo
Parcelacijo območja bo določil načrt parcelacije, kateri je sestavni del OPPN.
Velikost in oblika parcel se v OPPN določi glede na:
– tipologijo pozidave,
– predpisano stopnjo izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji,
– tlorisno zasnovo,
– namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, tako da se zagotovijo pogoji za uporabo in vzdrževanje objektov,
– možnost priključevanja na infrastrukturne objekte in naprave,
– možnost zagotavljanja dostopa do parcele.
6. Celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin
Obravnavano območje se nahaja znotraj Arheološkega najdišča Zavrč – Arheološko najdišče Prodnica (EŠD 14510). Dosedanje raziskave na severovzhodnem delu najdišča so pokazale, da gre za multiperiodno arheološko najdišče oziroma ostanke naselbin iz prazgodovinske, rimske in srednjeveške dobe, ostanke rimske in srednjeveške ceste ter ostanke grobišč iz vseh naštetih obdobij. Na prostoru načrtovane stanovanjsko poslovne cone P24-S1/1 valorizacija arheološke dediščine še ni bila opravljena. V skladu z zakonskimi določili iz področja varovanja kulturne dediščine (Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list RS, št. 7/99 in Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene), Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 7/99) je potrebno pred izdelavo OPPN izdelati posebne strokovne zasnove oziroma konservatorski program za načrtovano poselitveno območje, ki bo na podlagi dodatnih arheoloških predhodnih raziskav v smislu detekcije in vrednotenja arheoloških ostalin na tem območju (površinski arheološki pregled v mreži s sondiranjem in geofizikalne arheološke raziskave), podal izhodišča za načrtovanje novih stanovanjsko poslovnih sklopov s povezovalno komunalno infrastrukturo. Dokončna podrobna namembnost zemljišč se določi šele na podlagi rezultatov arheoloških izkopavanj na zemljiščih z izdelavo ustrezne dokumentacije, ki omogoča znanstveno obdelavo najdišča in ustrezno zaščito arheoloških najdb. Zagotoviti bo potrebno tudi prezentacijo eventuelno odkritih arheoloških zidanih struktur »in situ« v sklopu nove arhitekture oziroma v ureditvi njene okolice oziroma spremembo izvedbenih načrtov, ki bi utegnili škoditi arheološki dediščini.
Obravnavano območje se ne nahaja v območju naravnih vrednot in drugih zavarovanih območij varstva narave.
7. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo biti v celoti upoštevani.
Za zagotavljanje požarne varnosti objektov morajo biti urejeni dovozi za intervencijska vozila ter dostopi za reševalce in evakuacijo.
Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati naravne omejitve (razgibanost terena) in temu primerno predvideti ustrezne tehnične rešitve gradnje in ustrezne tehnične ukrepe pri možnem razlitju nevarnih snovi.
8. Varovanje zdravja
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo pogoji glede varovanja zdravja ljudi.
Ukrepi za varstvo pred požarom morajo biti v celoti upoštevani. Za zagotavljanje požarne varnosti objektov morajo biti urejeni dovozi za intervencijska vozila ter dostopi za reševalce in evakuacijo.
Potrebno je posvetiti pozornost varstvu pred hrupom in v primeru preseganja hrupa predvideti ukrepe za njegovo zmanjšanje.
Pri načrtovanju zunanje razsvetljave je potrebno upoštevati tudi njen morebitni moteči vpliv na okolico zunaj območja.
Prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja prostora P24-P2 Nakupovalno območje Hrastovec
Prostorski izvedbeni pogoji so določeni v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskega izvedbenega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč. PUP v svojem 19. členu tudi dovoljuje nekatera odstopanja pri novogradnjah zahtevneje oblikovanih objektov.
Pri izvedbi posega v enoti urejanja P24-P2 je potrebno upoštevati naravne omejitve (poplavnost, visoka talnica) in temu primerno predvideti ustrezne tehnične rešitve gradnje in ustrezne tehnične ukrepe pri možnem razlitju nevarnih snovi.
Potrebno je izdelati posebne strokovne podlage s stališča upravljanja z vodami, v okviru katerih mora biti izdelana tudi hidravlično – hidrološka analiza vodnega režima, na osnovi katere bo podana ocena poplavne varnosti območja pred posegi na poplavna območja in po njih. Upošteva se 5 m priobalni pas (vodotok II. reda).
5. člen
(spremembe površin)
Površine najboljših kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 1,19 ha, površine drugih kmetijskih zemljišč se zmanjšajo za 1,02 ha. Površine kmetijskih zemljišč se skupno zmanjšajo za 2,21 ha.
6. člen
(sklep o potrditvi)
Pridobljen je sklep ministra za okolje in prostor št. 35016-27/2007/36 z dne 3. 7. 2008 o potrditvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč.
7. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00001/2008
Zavrč, dne 22. julija 2008
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti