Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3628. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno stanovanjsko pozidavo na Raskovcu na Vrhniki, stran 11723.

Na podlagi 57. člena in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan Občine Vrhnika
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za individualno stanovanjsko pozidavo na Raskovcu na Vrhniki
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
1) V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/0, 330/06, v nadaljnjem besedilu: prostorski plan) je območje V2S/3, morfološka enota 2B/2 opredeljeno kot stavbno zemljišče za stanovanja in spremljajoče dejavnosti (oznaka S). Območje se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Vrhnika – Verd (Uradni list RS, št. 1/95, 63/00, Naš časopis, št. 270/01, 271/01, 314/05, Uradni list RS, št. 43/05, Naš časopis, št. 330/06). Območje spada v območje urejanja V2S/3, morfološka enota 2B/2. Za območje morfološke enote 2B/2 je predvidena izdelava lokacijskih smernic. Ker veljavna zakonodaja ne predvideva izdelavo lokacijskih smernic, te pa so po svoji vsebini najbližje občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu, se predvidi le-tega.
2) Pobudo za pripravo in sprejem OPPN za stanovanjsko pozidavo na Raskovcu, z dne 4. 4. 2008 (dopolnitev pobude 16. 4. 2008) je podal Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika kot pobudnik in načrtovalec OPPN.
3) Pobuda je bila podana, ker želi investitor Mond d.o.o., Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana, na območju parcel 127/6, 225, 2871, vse k.o. Vrhnika, zgraditi 23 enodružinskih prostostoječih stanovanjskih hiš z vso spremljajočo infrastrukturo.
4) Zaradi obsega same morfološke enote, obstoječe gradnje in obsega nepozidanih površin ter slabe opremljenosti območja s komunalno infrastrukturo se pripravi občinski podrobni prostorski načrt za prometno, komunalno, energetsko in drugo javno infrastrukturo za celotno območje morfološke enote 2B/2, arhitekturno – zazidalna zasnova pa se lahko pripravlja po etapah za manjše zaključene enote.
2. člen
(območje OPPN)
Območje leži na južnem robu obstoječega naselja na Raskovcu, blizu Pevkarjeve doline. Obravnavano zemljišče je izrazit kraški teren z vrtačami. Območje urejanja obsega celotno območje morfološke enote 2B/2.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitve)
1) Strokovne rešitve za OPPN pripravi načrtovalec Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika.
2) Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01, 304/0, 330/06),
– investicijskih namer investitorja OPPN,
– smernic nosilcev urejanja.
3) Strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo v variantah, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
1) Postopek priprave OPPN teče na podlagi 57. člena do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), in sicer v naslednjih fazah:
+-----------------------------------+--------------------------+
|Faza                |    Okvirni roki    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Osnutek OPPN            |    Oktober 2008    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Potrditve osnutka OPPN na Odboru  |   November 2008    |
|za urejanje prostora ter varstvo  |             |
|kulturne dediščine         |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Pridobitev smernic         |   December 2008–   |
|                  |    Januar 2009    |
|                  |     30 dni     |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Obvestilo o CPVO          |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Dopolnitev osnutka OPPN      |    Februar 2009    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Javno naznanilo          |7 dni pred začetkom javne |
|                  |    razgrnitve    |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Javna razgrnitev in javna     |   Marec–April 2009   |
|obravnava             |     30 dni     |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Priprava stališč do pripomb    |    April 2009    |
|in predlogov javnosti       |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Priprava predloga OPPN       |     Maj 2009     |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja |   Maj–Junij 2009   |
|prostora              |     30 dni     |
+-----------------------------------+--------------------------+
|Predložitev usklajenega      |    Julij 2009    |
|predloga OPPN odboru        |             |
|in občinskemu svetu        |             |
|v sprejem             |             |
+-----------------------------------+             |
|Sprejem OPPN z odlokom       |             |
|in objava v Uradnem listu.     |             |
+-----------------------------------+--------------------------+
2) Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se pošlje članom Odbora za urejanje prostora ter kulturne dediščine ter članom sveta Krajevne skupnosti Vrhnika - Vas.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana;
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana Prule 27, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
8. Elektro Slovenija d.o.o., Sektor za prenosno omrežje, Služba za pripravo gradenj in za soglasja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
9. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
10. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
11. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana;
12. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Javna kanalizacija, Javna higiena, Javna razsvetljava, Javni vodovod, Plin, Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika;
13. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika;
14. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, OPPN ter stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja investitor OPPN Mond d.o.o., Dunajska cesta 116, 1000 Ljubljana.
7. člen
(objava)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Vrhnika in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-4/2008
Vrhnika, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti