Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3627. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ČEPIN – ETT LIGHTING, stran 11722.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je župan Občine Vojnik sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ČEPIN – ETT LIGHTING
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Vojnik začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za ČEPIN – ETT LIGHTING.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje od leta 1986 do 1990 za območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88 ter Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99 in 79/04) in sklepom vlade RS, št. 350-00/2001-296 z dne 13. 7. 2004 se sprejme prostorsko območje, ki je predmet podrobnega prostorskega načrta predvideno za urejanje s prostorskim načrtom.
(2) Zaradi velikosti območja obdelave in glede na obstoječo pozidavo so se spremenila izhodišča in potrebe razvoja poselitve v naselju Arclin. S pridobitvijo lastništva nad večjim delom zemljišč sta bodoča investitorja podala pobudo za izdelavo novega OPPN, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in za gradnjo poslovnih objektov in stanovanjske hiše skupaj s prometno in komunalno infrastrukturo.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja na zemljišču parc. št. 821, 822/1, del 822/2, 823/1, 823/2, 841 in 842, vse k.o. Vojnik trg, velikosti ca. 11289 m². Območje je omejeno s sosednjimi parcelami št. 801/1, 801/2, 820, 828/1, 826/1, 826/2, 828/1, 840, 835, 843 (vodotok) in 1035 (regionalna cesta), vse k.o. Vojnik trg. Na celotnem območju se načrtujejo poslovni objekti z zunanjo ureditvijo in gradnja stanovanjske hiše, ki bodo dostopni preko osrednje prometnice – regionalne ceste.
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na regionalno cesto), vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere investitor.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje, Direktorat za okolje
2. Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje – območna pisarna Celje
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste – območna pisarna Celje
5. Zavod RS za varstvo narave – območna enota Celje
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – območna enota Celje
7. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
8. Adriaplin, Ljubljana
9. Vodovod – kanlizacija, javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
11. Elektro Turnšek d.o.o. Celje
12. Simbio d.o.o. Celje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN in izdane pooblastilu iz strani občine izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.
(4) Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s prelagano prostorsko ureditvijo.
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
+---------------------------------------+----------------------+
|Aktivnosti               |Predviden čas izvedbe |
+---------------------------------------+----------------------+
|(1) Objava Sklepa o začetku priprave  |avgust 2008      |
|OPPN v Uradnem listu RS        |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|(2) Izdelava osnutka OPPN       |avgust 2008      |
+---------------------------------------+----------------------+
|(3) Pridobivanje smernic nosilcev   |september 2008    |
|urejanja prostora           |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|(4) Izdelava vseh strokovnih podlag  |september–oktober   |
|skladno z zahtevami v pridobljenih   |2008         |
|smernicah ter izdelava dopolnjenega  |           |
|osnutka OPPN s smernicami nosilcev   |           |
|urejanja prostora in izdelava gradiva |           |
|za javno razgrnitev          |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in  |oktober 2008     |
|javni obravnavi            |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|(6) Javna razgrnitev se izvede na   |oktober–november 2008 |
|sedežu Občine Vojnik in KS Vojnik.   |           |
|Javna obravnava se organizira na sedežu|           |
|KS Vojnik v času javne razgrnitve in  |           |
|traja 30 dni od objave v Uradnem listu |           |
|in na krajevno običajen način. Fizične |           |
|in pravne osebe ter drugi       |           |
|zainterisirani lahko podajo svoje   |           |
|predloge in pripombe v času trajanja  |           |
|javne razgrnitve            |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|(7) Proučitev stališč do pripomb in  |november 2008     |
|zavzetje stališč do njih ter dopolnitev|           |
|OPPN s stališči iz javne razgrnitve  |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|(8) Pridobivanje mnenj nosilcev    |november–december   |
|urejanja prostora na dopolnjen predlog |2008         |
|OPPN                  |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|(9) Priprava usklajenega OPPN     |januar 2009      |
+---------------------------------------+----------------------+
|(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu  |januar–februar 2009  |
+---------------------------------------+----------------------+
|(11) Objava odloka v Uradnem listu RS |februar 2009     |
+---------------------------------------+----------------------+
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN in objave v Uradnem listu financirata investitorja prostorske ureditve, ki tudi plačata stroške objave tega sklepa.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0004/2008-2
Vojnik, dne 29. julija 2008
Župan
Občine Vojnik
Beno Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti