Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3624. Pravilnik o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno, stran 11718.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je občinski svet na 17. redni seji dne 30. 7. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za podeljevanje štipendij za nadarjene v Občini Mokronog - Trebelno, višino štipendije, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista in štipenditorja.
2. člen
Občina Mokronog - Trebelno podeljuje štipendije za dijake in študente Občine Mokronog - Trebelno, razen za tiste, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno za programsko obdobje 2008–2013 (Uradni list RS, št. 62/08), in sicer kot pomoč pri njihovem rednem šolanju. Štipendije se podeljujejo za šolanje v Republiki Sloveniji in v tujini.
Štipendije Občine Mokronog - Trebelno so celoletne in se dijakom izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta, dijakom 4. letnika pa do 30. junija naslednjega leta. Študentom se štipendije izplačujejo od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.
Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega pravilnika, imajo možnost, da se v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu ponovno prijavijo na razpis.
3. člen
Sredstva za izplačilo štipendij zagotavlja Občina Mokronog - Trebelno v okviru vsakoletnega proračuna. Finančna sredstva prispevajo tudi donatorji, s katerimi se sklene donatorska pogodba.
4. člen
Za štipendijo ne more kandidirati kandidat:
– ki že prejema kakršnokoli štipendijo,
– ki je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali je samozaposlena oseba (ima status zasebnika ali samostojnega podjetnika, je lastnik ali solastnik podjetja).
II. POSTOPEK IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
5. člen
Sklep o razpisu štipendij Občine Mokronog - Trebelno sprejme župan Občine Mokronog - Trebelno.
6. člen
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto.
Postopek javnega razpisa za dodelitev štipendij izvaja občinska uprava v skladu z določili tega pravilnika.
Štipendije se podelijo od začetka šolskega/študijskega leta začetega v tekočem letu.
Število štipendij se vsakoletno določi v javnem razpisu za posamezno šolsko leto glede na razpoložljiva finančna sredstva.
Višina dodeljene štipendije je za posamezno šolsko oziroma študijsko leto fiksna in se določi glede na zagotovljena sredstva v proračunu z javnim razpisom. Štipendija se izplača najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
7. člen
Javni razpis za dodelitev štipendij mora vsebovati podatke o razpisanih štipendijah, pogoje in merila za pridobitev štipendije, zahtevano dokumentacijo in rok za vložitev prijave na javni razpis.
8. člen
Prijava na razpis obsega:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega programa,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole oziroma univerze,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta,
– dokazilo o izven šolskih dejavnostih, uspehih in priznanjih,
– potrdilo o stalnem bivališču kandidata v Občini Mokronog - Trebelno,
– potrdilo o državljanstvu kandidata,
– dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana ter o premoženjskem stanju,
– podpisana izjava kandidata, da ne prejema druge štipendije, v primeru nepolnoletnosti kandidata pa mora biti izjava podpisana tudi s strani staršev oziroma skrbnikov,
– podpisana izjava, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in ne prejema druge štipendije v Republiki Sloveniji.
Kandidati za pridobitev štipendije za nadarjene dijake/študente dokazujejo nadarjenost tudi s potrdili o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliografijo objavljenih del, s potrdilom na znanstvenih raziskavah ali koncertih, z dokazili o priznanjih in nagradah, pridobljenih na državnih ali mednarodnih tekmovanjih. Upoštevajo se potrdila in dokazila, pridobljena v zadnjih dveh šolskih/študijskih letih.
Študenti, ki študirajo v tujini, morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji.
9. člen
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima stalno bivališče v Občini Mokronog - Trebelno,
– ima status rednega študenta oziroma status dijaka,
– v preteklem šolskem letu je dosegel najmanj prav dober šolski uspeh – učenci in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno vseh opravljenih izpitov 8,0 – študenti,
– je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in ne prejema druge štipendije v Republiki Sloveniji.
10. člen
Komisijo za štipendiranje imenuje župan. Komisija šteje tri člane v naslednji sestavi:
– predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje
– predstavnik Obrtne zbornice
– predstavnik negospodarstva.
Komisija izmed svojih članov na prvi seji izvoli predsednika. Mandat komisije je vezan na mandat župana.
Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno, pri čemer upošteva navodila in sklepe Komisije za štipendiranje.
11. člen
Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v roku razpisa prispele vloge v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika.
V primeru, da se ugotovi, da je vloga nepopolna, se kandidata pozove k njeni dopolnitvi in se mu določi 5-dnevni rok za dopolnitev njegove vloge.
Če prosilec v tem roku ne dopolni prijave, se prijava s sklepom zavrže. Zoper sklep o zavržbi ni pritožbe.
Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter na osnovi določenih meril in kriterijev, določenih v tem pravilniku, komisija pripravi poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Mokronog - Trebelno.
12. člen
O podelitvi štipendije odloča, na predlog komisije za štipendiranje, občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno z odločbo.
Kandidat ima pravico v osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo. O pritožbi odloča župan, najkasneje v roku enega meseca. Odločba župana zoper pritožbo je dokončna.
Po pravnomočnosti odločbe se s štipendistom sklene pogodbo o štipendiranju.
13. člen
Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata,
– mnenje Zavoda RS za zaposlovanje glede deficitarnosti smeri študija oziroma srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Mokronog - Trebelno,
– na podlagi pridobljenega mnenja se upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu,
– boljši dosežki na izvenšolskih dejavnostih,
– ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana.
Učni uspeh v preteklem šolskem oziroma študijskem letu se ovrednoti z največ 70. točkami, in sicer na naslednji način.
+-------------+-----------------------------+------------------+
|Dijaki    |Uspeh            |   Točke    |
|       +-----------------------------+------------------+
|       |odličen           |    70    |
|       +-----------------------------+------------------+
|       |prav dober          |    50    |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+-------------+-----------------------------+------------------+
|Študenti   |Povprečna ocena       |   Točke    |
|       +-----------------------------+------------------+
|       |nad 9,2           |    70    |
|       +-----------------------------+------------------+
|       |nad 8,9 do 9,2        |    60    |
|       +-----------------------------+------------------+
|       |nad 8,6 do 8,9        |    50    |
|       +-----------------------------+------------------+
|       |nad 8,3 do 8,6        |    40    |
|       +-----------------------------+------------------+
|       |8,0 do 8,3          |    30    |
+-------------+-----------------------------+------------------+
Po opravljenem točkovanju učnega uspeha iz zgornje tabele se doseženo število točk posameznega kandidata pomnoži še s korekcijskim faktorjem, in sicer:
– Dijaki: program gimnazije – korekcijski faktor 1
program srednjega poklicnega ali strokovnega izobraževanja – korekcijski faktor 0,85;
– Študenti: univerzitetni program – korekcijski faktor 1 visokošolski in višješolski program – korekcijski faktor 0,85.
Pri ugotavljanju povprečne ocene kandidata se upoštevajo samo številčne ocene.
Deficitarnost smeri izobraževanja se ugotavlja na podlagi mnenja Zavoda RS za zaposlovanje glede deficitarnosti smeri študija oziroma srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Mokronog - Trebelno. Če se pri posameznem kandidatu ugotovi, da gre za deficitarno smer izobraževanja, se v postopku ocenjevanja vloga oceni z 20 točkami.
Letnik izobraževanja se točkuje na naslednji način, pri čemer lahko kandidat izbere maksimalno 20 točk:
+----------+---------+-------------------+---------------------+
|     | Srednja |  Visokošolski,  |  Univerzitetni  |
|     | šola  |višješolski program| program (oziroma 4- |
|     |     | (oziroma 3-letni |  letni študij)  |
|     |     |   študij)   |           |
+----------+---------+-------------------+---------------------+
|Vpisan v | 0 točk |   0 točk    |    0 točk    |
|1. letnik |     |          |           |
+----------+---------+-------------------+---------------------+
|Vpisan v | 5 točk |   10 točk   |    5 točk    |
|2. letnik |     |          |           |
+----------+---------+-------------------+---------------------+
|Vpisan v | 15 točk |   20 točk   |    15 točk    |
|3. letnik |     |          |           |
+----------+---------+-------------------+---------------------+
|Vpisan v | 20 točk |     /     |    20 točk    |
|4. letnik |     |          |           |
+----------+---------+-------------------+---------------------+
Doseženi uspehi na izven šolskih dejavnostih, kot so izobraževanje, kultura, umetnost, šport, itd., na naslednji način, pri čemer lahko kandidat izbere maksimalno 20 točk:
+------------------------------------------------+-------------+
|Priznanja                    |  Točke  |
+------------------------------------------------+-------------+
|1. mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali  |   20   |
|posamično), doseženo na regijskem, državnem ali |       |
|mednarodnem tekmovanju             |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|2. mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno ali |   15   |
|posamično), doseženo na regijskem, državnem ali |       |
|mednarodnem tekmovanju             |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|3. mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno ali |   10   |
|posamično), doseženo na regijskem, državnem ali |       |
|mednarodnem tekmovanju             |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|nagrade, priznanja ali drugi javni dosežki   |   5   |
+------------------------------------------------+-------------+
Dohodek na družinskega člana: prioritetna lestvica kandidatov se določi glede na skupno število doseženih točk, ki jih kandidat doseže na podlagi ocenjevanja po prvih štirih navedenih kriterijih. Kolikor pa na podlagi tovrstnega ocenjevanja ni mogoče izbrati ustreznega števila štipendistov za določeno šolsko/študijsko leto oziroma če več kandidatov doseže popolnoma enako število točk, se opravi še ocenjevanje teh vlog po zadnjem, petem kriteriju, pri čemer imajo prednost kandidati z nižjim dohodkom na družinskega člana.
14. člen
Dohodek na družinskega člana po tem pravilniku je vsota vseh bruto dohodkov in osebnih prejemkov, ugotovljenih v odločbah o odmeri dohodnine, izdanim družinskim članom kandidatove družine v preteklem koledarskem letu in so viri dohodnine, kot tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, prejeti v obdobju preteklega koledarskega leta, razen:
– dodatka za pomoč, postrežbo in varstvenega dodatka,
– dohodkov, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški družini (materialni stroški za rejenca),
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini,
– štipendij,
– otroškega dodatka,
– pomoči ob rojstvu otroka,
– dodatka za nego otroka,
– sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče.
V dohodek po tem pravilniku se upoštevajo preživnine do katere so upravičeni družinski člani v višini izvršljivega pravnega naslova in prejete pokojnine. Preživnina se v dohodek družine ne upošteva le v primeru, ko se v vlogi dokaže, da je upravičenec ne prejema.
Izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova, ki jih izplača posamezni družinski član, se pri ugotavljanju letnega dohodka družine, odštejejo.
Kot dohodek iz kmetijstva se šteje katastrski dohodek iz preteklega leta, brez upoštevanj znižanj in olajšav, ugotovljen v letnem obvestilu davčne uprave o višini katastrskega dohodka, pomnožen s faktorjem za preračun katastrskega dohodka, določenim s predpisom za upoštevanje dohodka iz kmetijstva za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in pomoči. Če dohodek od kmetijstva ustvarja več oseb, solastnikov, uporabnikov ali uživalcev zemljišča, ki sestavljajo eno samo gospodinjstvo, kot je to določeno v 24. členu zakona o dohodnini, se v dohodek vlagateljeve družine všteva sorazmerni del katastrskega dohodka, glede na število članov družine.
Ko dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček, ugotovljen z odločbo o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti, brez upoštevanja znižanj in olajšav, povečan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost zavezanca. Samostojnim ustvarjalcem na področju kulture, ki jim je priznana pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, se dohodek poveča za plačane prispevke iz državnega proračuna.
Dohodek in prejemek, pri katerem je v skladu z zakonom o dohodnini osnova za davek lahko zmanjšana za normirane stroške, se kot bruto dohodek oziroma prejemek po tem pravilniku upošteva višina davčne osnove, določena v odločbi o odmeri dohodnine.
15. člen
Za člane družine kandidata po tem pravilniku štejejo:
– oče, mati ali zakonec oziroma oseba, ki živi z enim od staršev v življenjski skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, najmanj eno koledarsko leto pred vložitvijo vloge za uveljavitev pravice do štipendije, kakor tudi otroci kandidata,
– otroci, posvojenci oziroma pastorki, ki so jih kandidatovi starši dolžni preživljati, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
– stari starši, posvojitelji, očim ali mačeha oziroma vnuki kandidatovih staršev, če so jih ti dolžni preživljati po predpisih iz prejšnje alineje,
– otroci oziroma posvojenci vzdrževalcev tudi po 18. letu starosti, če se izobražujejo v javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle oziroma so prijavljeni pri zavodu kot brezposelne osebe, ki iščejo prvo zaposlitev in živijo z vzdrževalci v skupnem gospodinjstvu ter nimajo lastnih sredstev za preživljanje.
Število družinskih članov se upošteva po stanju v času oddajanja vloge za uveljavitev pravice do štipendije.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA IN ŠTIPENDITORJA
16. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Mokronog - Trebelno kot štipenditorjem in štipendistom se podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju in v skladu z določili tega pravilnika. Pogodbo o štipendiranju podpišeta župan in štipendist. Za štipendista, ki še ni polnoleten, podpiše pogodbo tudi njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: višino štipendije, čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in obveznosti štipenditorja in štipendista.
17. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z obrestmi po veljavni obrestni meri za dolgoročne kredite, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– izgubi status študenta,
– navaja neresnične podatke,
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem, se zaposli, opravlja dejavnost ali pridobi status zasebnika ali samostojnega podjetnika.
Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.
18. člen
Štipendista, ki prekine izobraževanje ali ga ne konča v roku zaradi objektivnih razlogov (težki ekonomsko socialni pogoji, težja bolezen, invalidnost, težja poškodba) se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti oprosti vračila štipendije. V izjemnih primerih se lahko odloži vračilo štipendije. V izjemnih primerih se lahko odloži vračilo štipendije ali omogoči obročno vračanje štipendije.
O oprostitvi vračila štipendije ali morebitnem odlogu vračila štipendije odloči župan na predlog komisije za štipendiranje.
19. člen
Štipendist je dolžan ob zaključku šolskega leta poročati o učnih, študijskih in drugih uspehih, občinska uprava pa je dolžna z njim vzdrževati stalne stike, se seznanjati z morebitnimi problemi pri opravljanju njegovih študijskih obveznosti in mu v okviru svojih pristojnosti nuditi potrebno pomoč.
IV. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Mokronog - Trebelno in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2008
Mokronog, dne 30. julija 2008
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti