Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3621. Ugotovitveni sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje, stran 11716.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je župan Občine Dobrepolje dne 12. 5. 2008 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje
1. člen
(splošni podatki in vsebina sklepa)
S tem sklepom se ugotovi stanje in nadaljuje s postopkom Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge (v nadaljevanju: SdZN).
Podrobneje se opredelijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo SdZN, katerih priprava se je že začela skladno z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr, 58/03 – ZZK-1; v nadaljevanju ZUreP-1);
– roki za pripravo SdZN in njegovih posameznih faz;
– nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
– načini pridobitve strokovnih rešitev;
– obveznosti v zvezi s financiranjem ter
– objave sklepa o začetku priprave SdZN.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo ZN)
Zazidalni načrt obrtne cone Predstruge je bil sprejet z odlokom v letu 1999 (Uradni list RS, št. 98/99, 31/00). Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za Obrtno cono Predstruge je potrebno pripraviti zaradi novih prostorskih potreb pri umestitvi posameznih gospodarskih objektov na že opredeljenem območju in potreb po dopolnitvi pogojev prometnega vstopa v območje obrtne cone.
Zaradi uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanje (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju ZPNačrt) se priprava SdZN, ki se je začela na podlagi programa priprave (Uradni list RS, št. 123/06 in 29/07) po ZUreP-1 nadaljuje po ZPNačrt.
Do uveljavitve ZPNačrt je občina:
– pridobila Odločbo št. 35409-342/2006, z dne 17. 1. 2007, s katero je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje;
– na podlagi idejnega osnutka pridobila smernice nosilcev urejanja prostora;
– izvedla prvo prostorsko konferenco, dne 21. 3. 2007.
3. člen
(okvirno ureditveno območje)
Obravnavano območje predvidenih sprememb in dopolnitev ZN je opredeljeno z mejo veljavnega prostorskega načrta (Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega in Srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2001; Uradni list RS, št. 79, z dne 19. 7. 2004).
Območje SdZN obsega zemljišča s parc. št.: 1048/403, 1048/402, 1048/400, 1048/407 – del, 1048/404, 1048/405, 1048/399, 1048/401, 1048/406 – del, 1048/373, 1048/374 – del, 1048/320 – del, 1048/321, 1048/304, 1048/302, vse k.o. Videm Dobrepolje in 462/11, 462/10 – del, 462/12 – del, 2379/1 – del, 463/4, 463/3, 1208, 1206/1, 1205/2, 1207/1, 471/4, 471/3, 633/1, 291/10 – del in 291/1 – del, vse k.o. Cesta.
Ocenjena velikost obravnavanega območja je 11,6 ha.
4. člen
(roki za pripravo ZN in njegovih posameznih faz)
Občina Dobrepolje na podlagi tega sklepa nadaljuje s pripravo SdZN.
Občina za osnutek SdZN zagotovi Okoljsko poročilo (v nadaljevanju: OP) in ga skupaj z osnutkom SdZN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ki mora v roku 15 dni s sklepom potrditi oziroma zavrniti OP.
Občina z javnim naznanilom obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka SdZN in OP najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
Občina Dobrepolje javno razgrne osnutek SdZN in OP za najmanj 30 dni in v tem času organizira javno obravnavo.
Pripombe in predloge na osnutek SdZN in OP poda javnost v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
Pripravljalec in izdelovalec na podlagi stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve pripravita dopolnjen predlog SdZN in ga nemudoma pošljeta nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), da v roku 30 dni podajo mnenje na predlagane prostorske ureditve.
Če je iz mnenj NUP razvidno, da so v predlogu SdZN ZN smernice upoštevane in če je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi, Občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog SdZN v sprejem.
Občinski svet sprejme SdZN z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki so podali smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
Postopek priprave in sprejemanja SdZN vodi občinska uprava Občine Dobrepolje.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za ZN, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi SdZN ter so do uveljavitve ZPNačrt podali smernice so naslednji:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– Agencija RS za okolje – področje varstva okolja;
– Agencija RS za okolje – področje upravljanja voda;
– Direktorat za okolje – sektor za vode in ohranjanje narave;
2. Ministrstvo za promet:
– Direkcija RS za ceste – sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest;
3. Ministrstvo za obrambo:
– Direktorat za obrambne zadeve – sektor za civilno obrambo;
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
4. Ministrstvo za zdravje:
– Zdravstveni inšpektorat;
5. Zavod za gozdove Slovenije:
– OE Kočevje;
6. Zavod RS za varstvo narave;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
8. Geoplin plinovodi d.o.o.;
9. ELES Elektro – Slovenije d.o.o.;
10. Elektro Ljubljana:
– DE Elektro Kočevje;
11. Javno komunalno podjetje Grosuplje:
– področje vodovoda;
– področje kanalizacije;
– področje energetike – ogrevanje;
12. Telekom Slovenije d.d.;
13. Javna agencija za železniški promet RS.
Nosilci urejanja prostora, ki smernic niso podali v zakonitem roku, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, ki so relevantna za izdelavo naloge. Strokovne rešitve predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih, ki določajo vsebino projektne dokumentacije. Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor RS, št. 35409-342/2006, z dne 17. 1. 2007, je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Elaborat mora biti izdelan v standardni (v 3 izvodih) in digitalni obliki.
7. člen
(financiranje)
Stroški izdelave SdZN in OP so predvideni v proračunu Občine Dobrepolje za leto 2008 (in 2009).
8. člen
(končne določbe)
Ugotovitveni sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za Obrtno cono Predstruge se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Dobrepolje in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/06
Videm, dne 12. maja 2008
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti