Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2008 z dne 14. 8. 2008

Kazalo

3615. Pravilnik o postopku overitve meril, stran 11705.

Na podlagi petega odstavka 11. člena in prvega odstavka 13. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o postopku overitve meril
1. člen
(1) Ta pravilnik določa postopek redne overitve (v nadaljnjem besedilu: overitev) meril, ki ga izvajajo Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) ali pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki jih na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) imenuje urad (v nadaljnjem besedilu: imenovane osebe).
(2) Ta pravilnik določa tudi vrsto, obliko in vsebino oznak, ki se uporabljajo pri overitvi in zaščiti meril, ter vsebino potrdila o skladnosti merila s predpisi (v nadaljnjem besedilu: POS).
2. člen
(1) Zahteva za overitev merila, ki se predloži uradu mora vsebovati:
– podatke o imetniku merila (firma in sedež ali ime in priimek, naslov, davčna številka, matična številka, če je firma vpisana v Poslovnem registru Slovenije in ime ter priimek odgovorne osebe),
– podpis odgovorne osebe in pečat,
– navedbo vrste overitve (redna, izredna),
– podatke o merilu (naziv in tip, uradna oznaka oziroma številka certifikata, s katerim je bila ugotovljena skladnost tipa merila, proizvajalec, serijska številka, merilno območje),
– navedbo, ali imetnik zahteva izdajo POS-a in
– navedbo kraja overitve.
(2) Če zahtevo za overitev iz prejšnjega odstavka tega člena vloži pooblaščenec imetnika merila, ji je dolžan priložiti pooblastilo imetnika merila.
(3) Zahteva za overitev iz prvega odstavka tega člena merila se vloži praviloma za vsako merilo posebej. Če se sočasno zahteva overitev več meril iste vrste, se lahko vloži ena zahteva za overitev, pri čemer se zahtevi priloži seznam vseh meril.
(4) Zahteva za overitev merila, ki se predloži imenovani osebi mora vsebovati podatke, potrebne za overitev merila, ki jih določi imenovana oseba.
3. člen
(1) V overitev se lahko predložijo samo tista merila, za katera je bila ugotovljena skladnost po predpisanih načinih in postopkih ugotavljanja skladnosti in ki so bila označena ali je bila zanje izdana listina o skladnosti merila s predpisi, preden so bila dana v prvo uporabo.
(2) Merilo, ki se daje v overitev, mora biti tehnično brezhibno, nepoškodovano, očiščeno in pripravljeno za obratovanje po navodilih proizvajalca.
(3) Overitev se izvede v pogojih obratovanja.
4. člen
Postopek overitve merila sestavljajo:
1. pregled zahteve za overitev,
2. pregled merila, s katerim se identificira merilo,
3. ugotavljanje, ali so izpolnjeni pogoji za overitev iz prejšnjega člena,
4. pregled in preskus merila, da se ugotovi, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve in
5. zaščita merila ter označitev skladnosti merila s predpisi.
5. člen
(1) O postopku overitve merila se sestavi zapis, ki vsebuje poleg podatkov o izdajatelju zapisa:
– podatke o vložniku zahteve,
– podatke, ki so zahtevani za identifikacijo merila,
– meroslovne podatke o merilu, ki so pomembni pri overitvi,
– podatke o pogojih, pri katerih je bil pregled merila opravljen,
– rezultate preskusa,
– ugotovljene pogreške merila in pripadajoče največje dopustne pogreške,
– ugotovitve o skladnosti merila s predpisom in
– datum pregleda merila.
(2) Če se overitev merila zavrne, se v zapisu navedejo razlogi za zavrnitev. Vložnik zahteve prejme kopijo zapisa.
(3) Če je v enem sklopu naprave več meril z enim skupnim prikazom (npr. izpušni plini, priprave za merjenje tekočin goriv), je potrebno vsako merilo posebej overiti, razen če je v certifikatu, s katerim je bila ugotovljena skladnost tipa merila, določeno drugače.
6. člen
(1) Oznake, s katerimi se potrdi skladnost meril s predpisi pri overitvi (v nadaljnjem besedilu: overitvena oznaka) so:
1. overitvena oznaka v obliki žiga,
2. overitvena oznaka v obliki nalepke in
(2) Overitev velja do konca meseca v letu, ki sta označena na overitveni oznaki.
(3) Overitvena oznaka v obliki žiga ima obliko ščita z višino 7 mm. V zgornjem delu na prvi strani sta zadnji številki letnice konca veljavnosti overitve merila, v spodnjem pa evidenčna številka urada ali izvajalca, ki izvaja overitve za urad na podlagi pogodbe ali imenovane osebe. Na drugi strani je zgoraj znak »SI«, spodaj pa je zapisan mesec konca veljavnosti overitve merila.
(4) Overitvena oznaka v obliki nalepke je okrogle oblike s premerom 22 mm. Oznaka je sestavljena iz središčnega kroga in dveh kolobarjev okoli njega. V središčnem krogu je znak SI med visečima skodelicama, nad tem znakom pa evidenčna številka urada ali izvajalca, ki izvaja overitve za urad na podlagi pogodbe ali imenovane osebe. V zunanjem kolobarju so na desni in levi polovici številke od 0 do 9. Številke na levi predstavljajo desetice letnice (desetletje), na desni polovici pa enice letnice (leto) konca veljavnosti overitve. V notranjem kolobarju so številke od 1 do 12, ki predstavljajo mesec konca veljavnosti overitve. Črke in številke so v črni barvi, črte pa v zeleni barvi.
(5) Leto veljavnosti na overitveni nalepki se označi tako, da se preluknja desetico leta na levi strani zunanjega kroga nalepke in enico leta na desni strani zunanjega kroga nalepke. Mesec veljavnosti se označi tako, da preluknjamo številko meseca v notranjem krogu nalepke.
(6) POS mora poleg podatkov o izdajatelju vsebovati tudi:
– številko in datum odločbe o imenovanju imenovane osebe,
– pravno podlago za izdajo potrdila,
– podatke o imetniku merila iz 2. člena tega pravilnika,
– naziv in tip merila (pri merilnih sistemih popis sestavnih delov),
– podatke o proizvajalcu merila,
– uradno oznako merila ali številko certifikata, s katerim je bila ugotovljena skladnost tipa merila,
– serijsko številko merila (pri merilnih sistemih serijske številke sestavnih delov),
– rok veljavnosti POS,
– izjavo, da so bili pri izvajanju meritev uporabljeni etaloni, katerih sledljivost je bila preverjena na nacionalne ali mednarodne etalone in
– podatke o predpisu, na podlagi katerega je bila ugotovljena skladnost merila.
7. člen
(1) Oznake, s katerimi se merilo zaščiti (v nadaljnjem besedilu: zaščitna oznaka) so:
1. zaščitna oznaka v obliki žiga in
2. zaščitna oznaka v obliki nalepke.
(2) Zaščitna oznaka v obliki žiga ima obliko šesterokotnika, z očrtanim krogom premera 7 mm, v katerem je velika črka Z. Na levi strani črke je oznaka »SI«, na desni pa evidenčna številka urada ali izvajalca, ki izvaja overitve za urad na podlagi pogodbe ali imenovane osebe. Zaščitna oznaka se uporablja na obeh straneh.
(3) Zaščitna oznaka v obliki nalepke ima ovalno obliko z velikostjo 20 mm x 8 mm. Nalepka je oranžne barve s črnimi napisi. Na sredini je tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico je oznaka »SI«, med visečima skodelicama pa evidenčna številka urada ali izvajalca, ki izvaja overitve za urad na podlagi pogodbe ali imenovane osebe.
8. člen
Grafični prikaz overitvenih in zaščitnih oznak je podan v Prilogi, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(1) Po opravljenem pregledu in preskusu merila se merilo zaščiti na način, ki je določen v certifikatu, s katerim je bila ugotovljena skladnost tipa merila. Skladnost merila s predpisi se potrdi z označitvijo merila z overitveno oznako. Overitvena oznaka se namesti na vidno mesto na merilu, ki je zaščiteno pred vremenskimi ali drugimi neželenimi vplivi. Ob namestitvi nove overitvene oznake, mora izvajalec overitve staro overitveno oznako odstraniti in uničiti.
(2) Če konstrukcija ali uporaba merila ne omogoča namestitve overitvene oznake ali namestitev ni smiselna, se izda POS.
(3) V primeru izdaje POS v skladu z drugim odstavkov tega člena se strošek izdaje POS ne zaračuna.
(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena lahko vložnik zahteva poleg označitve merila tudi POS. V tem primeru se strošek izdaje takega POS lahko zaračuna.
10. člen
Overitvene oznake in POS, ki so bili izdani pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 64/06).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 0073-5/2008
Ljubljana, dne 28. julija 2008
EVA 2008-3211-0006
Mojca Kucler Dolinar l.r.
Ministrica
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti