Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2991. Odlok o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani, stran 9413.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – čistopis in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 15. redni seji dne 23. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, določa se višina turistične takse, oprostitev plačila turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, evidenca oprostitev plačila turistične takse, rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo in nadzor nad pobiranjem turistične takse.
2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci za vsako nočitev na območju Občine Dol pri Ljubljani, (v nadaljevanju turisti), v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne določa drugače.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga občina nameni za promocijo, pospeševanje turizma, urejanje kraja in druge dejavnosti s področja turizma.
VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Višina turistične takse se v skladu z zakonom določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje v skladu z zakonom Vlada Republike Slovenije enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
5. člen
Višino turistične takse določa občina v razponu 3 do 11 točk. Turistična taksa v Občini Dol pri Ljubljani znaša 10 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Plačila turistične takse so oproščene osebe v skladu s prvo točko 27. člena ZSRT. Osebe, ki so navedene v drugi točki istega člena, plačujejo turistično takso v višini 50%.
OBRAČUN IN NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Pravne osebe, podjetniki in posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja ter voditi evidenco o plačani turistični taksi, iz katere morata biti razvidna število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse. Taksa se mora pobirati in odvajati tudi za prenočitev turista v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
ROK ZA NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE, MESEČNO POROČILO
8. člen
Znesek turistične takse se nakazuje do 25. v mesecu za pretekli mesec na račun občine, na obrazcu, ki zajema podatke iz 7. člena tega odloka.
NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE
10. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ, lahko pa tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Če bi v primeru sprememb določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom, se uporabljajo neposredno določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
Glede oprostitve in znižanja turistične takse ter ostala vprašanja, ki niso opredeljena v tem odloku, se upošteva Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04).
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 40/99).
13. člen
Odlok o turistični taksi Občine Dol pri Ljubljani se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporablja pa se od 1. 8. 2008.
Št. 320-0002/2008
Dol pri Ljubljani, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost