Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2974. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje, stran 9315.

Na podlagi 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 10/04 – Odl. US in 41/04 – ZVO-1), 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje
1. člen
V Uredbi o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje (Uradni list RS, št. 117/05) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »mediteranskih klapavic (Mytilus gallprovincialis)« doda besedilo »in ladink (Venus verrucosa)«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– skupaj z drugimi koncesionarji označiti s pomorskimi oznakami zunanjo mejo gojitvenega območja Sečovlje, v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo,«.
3. člen
V 16. členu se v prvem odstavku druga in tretja alinea spremenita tako, da se glasita:
»– ocenjena letna količina vzgojenih školjk iz prejšnje alinee se izračuna kot zmnožek površine posamezne gojitvene parcele iz tabele 1 iz priloge 1 te uredbe in povprečne letne količine vzgojenih školjk na 1 ha površine gojitvenih parcel, ki je enaka 25 t/ha,
– višina plačila za koncesijo je enaka najmanj 3,5% prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk oziroma za 0,75% višji odstotek, kot je določen v koncesijski pogodbi, če je koncesionar v prijavi na razpis ponudil višji odstotek prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzgojenih školjk,«.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-46/2008/4
Ljubljana, dne 26. junija 2008
EVA 2007-2511-0093
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost