Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2756. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2007, stran 8522.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 30/02, 56/02) določb Zakona o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 12. redni seji dne 13. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2007.
2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tišina po zaključnem računu za leto 2007 znašajo:
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupina/Podskupina kontov         |   Znesek v EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |   3.146.161 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   2.362.258 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |   2.095.675 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |700 Davek na dohodek in dobiček  |   1.888.052 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |703 Davki na premoženje      |    84.133 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |    123.490 EUR|
|    |storitve             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |706 Drugi davki          |       0 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |    266.583 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in odhodki|    38.959 EUR|
|    |od premoženja           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |     5.030 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |712 Denarne kazni         |      709 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |    108.077 EUR|
|    |storitev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |    113.808 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |    26.405 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |       0 EUR|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog   |       0 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |    26.405 EUR|
|    |in nematerialnega premoženja   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |    32.381 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |       0 EUR|
|    |virov               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujih   |    32.381 EUR|
|    |virov               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |    725.117 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |    700.325 EUR|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |741 Prejeta sred. iz državnega  |    24.792 EUR|
|    |proračuna             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   2.854.763 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |    799.296 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |    232.492 EUR|
|    |zaposlenim            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |    38.272 EUR|
|    |socialno varnost         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |    483.251 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |    14.549 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |409 Rezerve            |    30.732 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |    856.920 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |410 Subvencije          |    17.192 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 Transferi posameznikom    |    527.817 EUR|
|    |in gospodinjstvom         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |    88.801 EUR|
|    |organizacijam in ustanovam    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |413 drugi tekoči domači transferi |    223.111 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino   |       0 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |   1.091.021 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |   1.091.021 EUR|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    107.526 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |431 Investicijski transferi    |    23.852 EUR|
|    |pravnim in fizičnim osebam, ki  |         |
|    |niso proračunski uporabniki    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |432 Investicijski transferi -   |    83.674 EUR|
|    |proračunskim uporabnikom     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)     |    291.398 EUR|
+--------+-----------------------------------------------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          |
+--------+----------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |     5.233 EUR|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |     5.233 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |       0 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       0 EUR|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |       0 EUR|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |440 Dana posojila         |       0 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 Povečanje kapitalskih deležev |       0 EUR|
|    |in naložb             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |     5.233 EUR|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|    |(IV.-V.)             |         |
+--------+-----------------------------------------------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA                  |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE           |       0 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|50   |Zadolževanje           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |       0 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA          |    265.702 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |    265.702 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |    265.702 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|    30.930 EUR|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |   –265.702 EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-|   –291.398 EUR|
|    |IX=-III.)             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
Na dan 31. 12. 2007 znašajo sredstva na računu Občine Tišina 20.722 EUR ugotovljeni presežek se uporablja za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Tišina za leto 2008.
Občina je v letu 2007 dosegla prejemek iz naslova vračila DDV-ja v višini 76.491,67 EUR, ki se ne šteje med prihodke in druge prejemke proračuna občine v okviru vseh treh bilanc.
3. člen
Sestavni del tega odloka so: analitični pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja in bilanca stanja, ter posebni del zaključnega računa proračuna s prikazom realizacije finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2008
Tišina, dne 13. junija 2008
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti