Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2755. Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje, stran 8517.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) in prvega odstavka 6. člena ter 29. člena v zvezi z 51. členom Odloka o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 105/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 15. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa za območje Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina) merila za določitev lokacij in lokacije za oglaševanje (v nadaljevanju: obvestilna mesta) za posamezne vrste nosilcev oglaševanja, na katere se nameščajo obvestilna sredstva.
2. člen
Merila za določitev obvestilnih mest za postavitev nosilcev oglaševanja, ki se uresničuje kot gospodarska dejavnost, ter za oglaševanje in obveščanje ob volilni kampanji, zajemajo:
– vrsto, velikost in obliko nosilcev oglaševanja,
– splošne pogoje za določitev obvestilnih mest za postavitev nosilcev oglaševanja in
– posebne pogoje za določitev obvestilnih mest za postavitev nosilcev oglaševanja.
Merila za določitev obvestilnih mest za postavitev nosilcev oglaševanja za lastne potrebe zajemajo:
– vrsto nosilcev oglaševanja,
– splošne pogoje za določitev obvestilnih mest za postavitev nosilcev oglaševanja in
– posebne pogoje za določitev obvestilnih mest za postavitev nosilcev oglaševanja.
3. člen
Po tem pravilniku se šteje, da je posebno komercialno oglaševanje tisto oglaševanje iz 2. člena tega pravilnika, ki se nanaša na komercialno oglaševanje s področja kulture, znanosti, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, turizma, športa, humanitarnih dejavnosti, sporočil občine in obveščanja občanov o drugih pomembnih dogodkih, oglaševanje med volilno kampanjo in podobno.
Posebno komercialno oglaševanje pomeni, da ne gre za oglaševanje za neprofitne in humanitarne namene ter projektov, ki jih financira Občina Šmarješke Toplice in ki se lahko izvaja na brezplačnih oglasnih površinah.
II. MERILA ZA DOLOČITEV OBVESTILNIH MEST ZA POSTAVITEV NOSILCEV OGLAŠEVANJA, KI SE URESNIČUJE KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST, TER ZA OGLAŠEVANJE IN OBVEŠČANJE OB VOLILNI KAMPANJI
Vrsta, velikost in oblika nosilcev oglaševanja
4. člen
Samostoječe, stenske ali svetlobne table (reklamni panoji) so:
– velike (jumbo), ki merijo 5,10 m x 2,40 m in 4 m x 3 m (v nadaljnjem besedilu: velike table),
– male, ki merijo 1,40 m x 2 m (v nadaljnjem besedilu: male table).
Samostoječe svetlobne vitrine so:
– velike, ki merijo 5,10 m x 2,40 m in 4 m x 3 m,
– male, ki merijo 1,30 m x 2,60 m x 0,30 m.
Velikost in oblika morebitne svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih sta določeni z avtorskim projektom.
Plakatni stebri so:
– okrogli, velikost in oblika sta določeni z avtorskim projektom,
– tristrani, velikost in oblika sta določeni z avtorskim projektom,
– drugi plakatni stebri, velikost in oblika se določi z avtorskimi projekti,
– okrogli betonski plakatni stebri z ravno streho.
Obvestilna mesta so tudi slikovno ali pisno obdelane stene zgradb (v nadaljevanju: fasada).
Svetlobni (displayi) ali vrtljivi (rotopanoji) prikazovalniki so:
– elektronski svetlobni prikazovalniki, njihova velikost je določena s projektom,
– samostoječi lamelni vrtljivi prikazovalniki, njihova velikost je 5,10 m x 2,40 m in 4 m x 3 m.
Obvestilna mesta so tudi reklamni panoji (obešanke) na drogovih javne razsvetljave, široke 1,10 m in visoke 1,70 m.
Prenosljivi ulični panoji so:
– mali ulični panoji velikosti 0,70 m x 1 m,
– veliki ulični panoji, velikost in oblika sta določeni z avtorskim projektom.
Obvestilna mesta so transparenti, dolgi najmanj 9 m, visoki 1,10 m.
Obvestilna mesta so tudi zvočni objekti ali naprave.
Plakati, nalepke in napisi, velikost in oblika sta določeni z avtorskim projektom.
Splošni pogoji
5. člen
Splošni pogoji, ki veljajo za vse nosilce oglaševanja iz 4. člena tega pravilnika zajemajo prepovedi postavljanja nosilcev oglaševanja na posamezna mesta ali kraje, način njihove postavitve in oblikovanja ter izdelavo strokovne podlage.
6. člen
Nosilcev oglaševanja ni dovoljeno postavljati:
– v javne parke in v parkovne ureditve, razen okroglih plakatnih stebrov,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk,
– ob pokopališča, razen okroglih plakatnih stebrov,
– ob obronke gozdov,
– ob vodotoke,
– na konstrukcije in ograje podvozov ali nadvozov in mostov, razen na notranje stene konstrukcije podvoza ali nadvoza.
7. člen
Nosilci oglaševanja morajo biti:
– postavljeni v sklenjene celote, ki jih narekuje struktura naselja oziroma kraj postavitve,
– po vrstah in formatih enotno in nevtralno oblikovani,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– oblikovno usklajeni z drugimi elementi uličnega prostora in njene morebitne opreme.
Nosilci oglaševanja ne smejo:
– okrniti arhitekture objektov, vizualno preglasiti ambienta oziroma nanj drugače moteče vplivati,
– ovirati in ogrožati prometne varnosti, kar velja tudi v času lepljenja plakatov.
Kadar so nosilci oglaševanja osvetljeni z lastnim virom, moč osvetlitve ne sme presegati moči svetlobe javne razsvetljave. Barva svetlobe ne sme biti moteča za stanovalce v soseščini.
8. člen
Za vse nosilce oglaševanja in za njihovo umestitev v prostor je treba pridobiti urbanistično soglasje, ki ga na podlagi vloge izda občinska uprava Občine Šmarješke Toplice. Priloga k vlogi za pridobitev urbanističnega soglasja je idejna rešitev oblikovanja nosilca oglaševanja.
Kadar je nosilec oglaševanja na stavbi, je treba izdelati idejno rešitev, ki prikazuje njegovo umestitev na fasado objekta. Rešitev mora upoštevati členitev fasade.
Za oglaševanje na stavbah in funkcionalnih zemljiščih stavb je treba izdelati idejno rešitev celostne ureditve oglaševanja.
Za slikovno ali pisno obdelavo stene zgradbe ali zavese gradbenih odrov je treba pripraviti idejno rešitev celostne ureditve oglaševanja za steno ali za zaveso, ki prikazuje idejno skico poslikave ali svetlobne obdelave in njeno umestitev na fasado objekta.
Posebni pogoji
9. člen
Poleg splošnih pogojev iz 6., 7. in 8. člena tega pravilnika se morajo upoštevati tudi posebni pogoji za posamezne nosilce oglaševanja iz 4. člena tega pravilnika.
a) Samostoječe, stenske ali svetlobne table (reklamni panoji)
10. člen
Velikih samostoječih ali stenskih tabel (v nadaljevanju: velike table) ni dovoljeno nameščati v območju turističnega središča Šmarjeških Toplic (tj. v območju med objektom Prinovec in zdraviliškim kompleksom Term Šmarješke Toplice), razen na gradbene ograje.
Velike table ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe in javne objekte, v območju stanovanjskih sosesk, na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb ter v drevorede.
Velike table se praviloma postavljajo ob občinske ceste, na protihrupne in oporne zidove, na notranje stene konstrukcije podvozov ali nadvozov in ob gradbene ograje ali nanje, v skupini po dve (v nadaljevanju: par).
Velike table morajo biti postavljene glede na podlago navpično, glede na cestišče pa pravokotno ali vzporedno ter vsaj 3 m od roba cestišča in 0,75 m nad njim, razen če so postavljene na oporni zid, na protihrupno betonsko ograjo ipd.
Presledek med dvema paroma velikih tabel na navpičnem stiku je 0,60 m.
Ob postavitvi več parov velikih tabel vzporedno s cestiščem mora znašati presledek med posameznima paroma velikih tabel najmanj za dolžino daljše stranice velike table, in sicer 5,40 m ali 4 m.
Vzporedna postavitev dveh ali več parov velikih tabel pravokotno na cestišče praviloma ni dovoljena, prav tako tudi ne vogalna postavitev.
Če so pari velikih tabel postavljeni pravokotno na cestišče, mora biti razdalja med zaporedno postavljenima paroma velikih tabel enaka najmanj dvakratni dolžini enega para velikih tabel. Ritem pravokotno postavljenih parov velikih tabel se ravna po ritmu drogov javne razsvetljave.
V eni plakatni coni ali na razdalji, ki je manjša od 400 m, sta praviloma postavljena največ dva para velikih tabel.
V eni plakatni coni je dovoljena postavitev le ene vrste in oblike velike samostoječe ali stenske velike table.
Barva konstrukcije velike samostoječe table mora biti skladna z barvo drogov javne razsvetljave.
Plakati ne smejo biti manjši od velikosti velike table.
Velike stenske svetlobne table se praviloma postavljajo na slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta, na oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog ponuja rešitev, ki spada v okvir spoštovanja kakovosti arhitekture fasade, in na notranje stene konstrukcije podvozov ali nadvozov.
Za velike stenske svetlobne table se smiselno uporabljajo tudi druge določbe tega člena, ki veljajo za velike stenske table.
11. člen
Malih stenskih tabel ni dovoljeno nameščati:
– v kombinaciji z velikimi tablami in blizu njih,
– na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb ter
– na oblikovane fasade objektov.
Male stenske table se praviloma nameščajo na:
– slepe fasade,
– oporne in podobne polne zidove,
– notranje stene konstrukcije podvozov in nadvozov,
– prazne zidove pomožnih objektov,
– gradbene ograje.
Male stenske svetlobne table je mogoče namestiti, poleg mest oziroma krajev iz prejšnjega odstavka tega člena, tudi na oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog ponuja rešitev v kateri so upoštevane kvalitete arhitekture fasade.
Male stenske table in male stenske svetlobne table se lahko postavljajo v skupinah tako, da so v vsaki skupini enak presledek med posameznimi tablami, ki sestavljajo skupino, ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski gabarit.
b) Svetlobne vitrine
12. člen
Velikih samostoječih svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati:
– v območje turističnega središča Šmarjeških Toplic,
– v stanovanjske soseske,
– v parke in drevorede,
– vzporedno s cestiščem.
Velike samostoječe svetlobne vitrine se praviloma postavljajo v poslovna in v trgovska območja, v območja trgovskih centrov ter v bližino pomembnejših prometnih križišč.
Velike samostoječe svetlobne vitrine se ob vpadnicah postavljajo tako, da znaša višina spodnjega roba vitrine najmanj 2,40 m in največ 2,60 m, merjeno od tal (raven vozišča).
13. člen
Male samostoječe svetlobne vitrine se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih prostorskih ureditev,
– na površine za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovskih objektov.
Način postavitve male samostoječe svetlobne vitrine:
– postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina prostega pločnika je najmanj 2 m, zagotovljena oddaljenost od vozišča pa praviloma najmanj 3 m.
Male samostoječe svetlobne vitrine morajo biti oblikovane enotno.
14. člen
Svetlobna vitrina na avtobusnem postajališču je vgrajena v objekt avtobusnega postajališča tako, da je njena oglaševalna stran pravokotno na vozišče.
c) Plakatni stebri
15. člen
Plakatni stebri iz četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika se lahko postavijo na površine za pešce ali ob nje tako:
– da je zagotovljena zadostna širina preostalega prostega pločnika, ki znaša najmanj 2 m,
– da so oddaljeni od vozišča najmanj 3 m.
Največja dovoljena velikost plakata je 1 m x 1,40 m.
16. člen
Okrogli plakatni stebri ne smejo biti osvetljeni z lastnim virom svetlobe.
17. člen
Tristrane plakatne stebre je dovoljeno postavljati tudi:
– v območja trgov sodobnih prostorskih ureditev,
– v območja poslovnih in trgovskih objektov ter v proizvodno-poslovne cone.
Stebri iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo biti osvetljeni z lastnim virom svetlobe.
d) Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb
18. člen
Slikovno ali pisno se lahko obdelajo:
– slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta,
– oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog ponuja rešitev, v kateri so upoštevane kvalitete arhitekture fasade.
e) Svetlobni (displayi) ali vrtljivi (rotopano) prikazovalniki
19. člen
Elektronske svetlobne prikazovalnike (elektronske reklamne panoje – displaye) ni dovoljeno postavljati:
– na stanovanjske in pretežno stanovanjske zgradbe, razen na slepe fasade,
– samostoječe pred fasade stavb, razen v sklopu poslovnih, trgovskih in športnih kompleksov.
20. člen
Samostoječe vrtljive lamelne prikazovalnike (reklamne panoje z vrtljivo površino – rotopanoje) je treba postavljati tako, da bo njihov spodnji rob oddaljen od tal najmanj 2,40 m in največ 2,70 m.
Skupna velikost lamelnega vrtljivega prikazovalnika z okvirom ne sme presegati 20 m2.
Pri postavitvi in oblikovanju se smiselno uporabljajo tudi določila, ki veljajo za velike stenske table.
f) Reklamni panoji (obešanke) na drogovih javne razsvetljave
21. člen
Obešanke ni dovoljeno nameščati:
– na prva dva drogova javne razsvetljave v križišču ali manj kot 50 m pred križiščem,
– tako, da bi bilo treba v ta namen posekati drevje,
– med podvoze in prva križišča, ki si sledijo v razdalji 100 m.
Obešanke se praviloma nameščajo na drogove javne razsvetljave ob občinskih cestah.
Obešanke morajo biti nameščene tako, da ne posegajo v prostor vozišča in da je spodnji rob oddaljen od tal 4,50 m.
Obešanke so lahko nameščene:
– ob robu ceste na vsakem drugem drogu,
– v sredini ceste (med voznima pasovoma), kadar je ločevalna zelenica dovolj široka, da obešanke ne posegajo v prostor vozišča; v tem primeru se obešanke nameščajo v parih na vsak posamezni oziroma drugi drog javne razsvetljave; če so obešanke nameščene v parih, morajo imeti pari isto vsebino in podobo.
Na obešankah v nizu morajo imeti najmanj 3 zaporedne obešanke isto vsebino in podobo.
Barva konstrukcije obešanke mora biti enaka barvi drogov javne razsvetljave.
Na spodnjem, 35 cm širokem, pasu obešanke je dovoljeno navesti ime in znak sponzorja. Navedba sponzorja brez oglaševanja na obešanki ni dovoljena.
g) Prenosljivi ulični reklamni panoji
22. člen
Mali prenosljivi ulični reklamni panoji se uporabljajo za oglaševanje kulturnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev, pomembnih za Občino Šmarješke Toplice, in za oglaševanje ob volilni kampanji.
Veliki prenosljivi ulični reklamni panoji so namenjeni oglaševanju prireditev, pomembnih za Občino Šmarješke Toplice in za oglaševanje ob volilni kampanji.
Upravičenost oglaševanja na lokacijah za občasno oglaševanje vsebinsko presodi občinska uprava Občine Šmarješke Toplice.
Postavitev velikih prenosljivih uličnih panojev je določena z avtorskim projektom, ki ga potrdi občinska uprava Občine Šmarješke Toplice.
h) Nosilci čezcestnih transparentov
23. člen
Transparente nad ulicami je dopustno nameščati:
– v območju središča naselij za obveščanje o kulturnih, turističnih, kongresnih, športnih prireditvah in podobnih dogodkih,
– v območjih zunaj središč, kjer je dopustno oglaševati tudi športne prireditve, strankarske shode in druge množične prireditve.
Način namestitve in oblikovanje transparentov nad ulicami:
– transparenti morajo biti obešeni pravokotno na cestišče tako, da je višina spodnjega roba transparenta najmanj 4,50 m in največ 6 m nad voziščem,
– dolžina transparenta mora biti najmanj 9 m, in ne večja od širine cestišča, višina pa 1,10 m,
– izdelani morajo biti iz tkanine brez leska, ki se ne raztegne, ne mečka ali ob vremenskih vplivih kako drugače ne poškoduje,
– pritrjeni morajo biti z vodoravnimi jeklenimi vrvmi in ne smejo ogrožati statične stabilnosti objektov ali naprav, na katere so pritrjeni,
– besedilo in druga vsebina na transparentih mora biti grafično oblikovana.
i) Zvočni objekti ali naprave
24. člen
Zvočni objekti ali naprave se praviloma nameščajo na stavbe ter na javne in na funkcionalne površine, po enotnem projektu umestitve v prostor, kjer poteka prireditev.
j) Plakati, nalepke in napisi
25. člen
Plakati, nalepke, napisi in podobno se lahko postavijo ali namestijo na gradbene odre ali na zavese gradbenih ograj kot začasna namestitev za toliko časa, dokler trajajo gradbena dela. Za zavese gradbenih ograj se uporabljajo tkanine brez leska ali grafično obdelane tkanine (tiskane ali poslikane).
III. MERILA ZA DOLOČITEV OBVESTILNIH MEST ZA OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE IN VRSTA OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE
26. člen
Za lastne potrebe se oglašuje:
– z napisom firme,
– napisom,
– znakom,
– nalepkami,
– zastavami,
– s simboli firme, izdelka, storitve in podobnimi, ki so lahko nesvetlobni ali svetlobni, nevrtljivi ali vrtljivi,
– z oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost predstavljena zunaj poslovnega prostora,
– laserskimi prikazi.
Splošni pogoji
27. člen
Splošni pogoji za določitev konkretnega obvestilnega mesta iz prejšnjega člena tega pravilnika, so:
– poslovna stavba, poslovni prostor,
– funkcionalno zemljišče poslovne stavbe ali poslovnega prostora, ki je vidno z javne površine,
– zunanje stene avtobusov.
Posebni pogoji
28. člen
Pri določitvi obvestilnih mest za lastne potrebe se poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika smiselno upoštevajo tudi splošni pogoji iz II. poglavja tega pravilnika in posebni pogoji posameznih nosilcev oglaševanja za lastne potrebe, ki se nanašajo na njihovo velikost, način postavitve in časovno omejitev.
29. člen
Nosilci oglaševanja iz 26. člena tega pravilnika, s katerimi se oglašuje na poslovnih stavbah ali prostorih ter njihovih funkcionalnih zemljiščih, ne smejo presegati merila poslovne stavbe ali prostora ter merila okoliškega prostora.
30. člen
S prenosljivim uličnim panojem, ki je postavljen na pločnik pred poslovno stavbo ali poslovnim prostorom, ki nima neposrednega vhoda z ulice (atriji), se lahko oglašuje največ eno leto.
S prenosljivim uličnim panojem, ki je postavljen pred vhod zavoda s področja varstva, šolstva, izobraževanja, kulture, zdravstva ali drugih dejavnosti in aktivnosti, pomembnih za občane, se oglašuje med trajanjem te dejavnosti oziroma aktivnosti.
IV. OBVESTILNA MESTA ZA OGLAŠEVANJE
a) Za oglaševanje v okviru koncesionirane dejavnosti
31. člen
Reklamni panoji (obešanke) na drogovih javne razsvetljave se lahko namestijo na vseh ulicah oziroma cestah na območju občine.
Na območju občine se postavi oziroma namesti:
– 3 male samostoječe svetlobne vitrine velikosti 1,30 m x 2,60 m x 0,30 m (dvorišče ob stavbi z naslovom Šmarjeta 66 na parc. št. 1919/1, k.o. Gorenja vas; nasproti SPS Prinovec pri mostu nad potokom Bečaj na parc. št. 958/2, k.o. Žaloviče; trg pred cerkvijo v Šmarjeti na parc. št. 2905/2, k.o. Gorenja vas);
Čezcestni transparenti se postavljajo na tehle lokacijah: pri SPS Prinovec, v jedru naselja Šmarjeta, v naselju Bela Cerkev in v Zburah pri potoku.
Za politične shode in druge množične prireditve ter za dogodke pod pokroviteljstvom občine se lahko določijo tudi druge lokacije transparentov.
b) Za oglaševanje na podlagi vloge interesenta
32. člen
Na območju občine se postavi oziroma namesti:
– 4 okrogle plakatne stebre (dvorišče ob stavbi z naslovom Šmarjeta 66, na parc. št. 1919/1, k.o. Gorenja vas; nasproti SPS Prinovec pri avtobusnem postajališču – desno, na parc. št. 958/2, k.o. Žaloviče; v križišču pri domu starejših na parc. št. 2905/2, k.o. Gorenja vas; trg pred cerkvijo v Beli Cerkvi, na parc. št. 2955/1, k.o. Bela Cerkev),
– 2 tristrana plakatna stebra (trg pred cerkvijo v Šmarjeti, na parc. št. 2905/2, k.o. Gorenja vas, pri avtobusnem postajališču v Beli Cerkvi, na parc. št. 2720/2, k.o. Bela cerkev).
Na območju občine se postavi oziroma namesti predvidoma 4 velike prenosljive ulične panoje za oglaševanje prireditev, ki so za občino posebnega pomena ter za oglaševanje v času volilne kampanje, in sicer z ustrezno postavitvijo na lokacijah ob mestih, kjer so predvidena ostala obvestilna mesta. Na vlogo interesenta se te panoje lahko v času, ko jih občina ne potrebuje, oddajo interesentu.
33. člen
Na območju občine je ob obvestilnih mestih, kjer je predvidena postavitev plakatnih stebrov, dovoljena tudi postavitev reklamnih panojev – plakatnih stebrov za brezplačno oglaševanje. Postavitev teh ne sme zakrivati plakatnih stebrov, na katerih se opravlja dejavnost v sistemu koncesije.
c) Skupne določbe
34. člen
Grafični prikazi lokacij posameznih mest za oglaševanje so sestavni del tega pravilnika in so na voljo na vpogled pri občinski upravi Občine Šmarješke Toplice.
35. člen
Občinska uprava lahko na vlogo upravičenega vlagatelja (tj. koncesionarja za nosilce oglaševanja v sistemu koncesije oziroma interesenta za ostale nosilce oglaševanja) dovoli tudi uporabo drugih obvestilnih mest, če so izpolnjeni pogoji iz odloka, ki ureja oglaševanje v Občini Šmarješke Toplice in pogoji iz tega pravilnika.
c) Lokacije za občasno ali kratkotrajno oglaševanje
36. člen
Na lokacijah za občasno ali kratkotrajno oglaševanje se nameščajo nosilci oglaševanja, za katere dajo predlog interesenti.
Lokacije za občasno ali kratkotrajno oglaševanje so dovoljene na celotnem območju občine, razen kolikor s tem pravilnikom ni za posamezni del naselja določena prepoved. Lokacijo lahko s pisno vlogo v skladu s 30. členom odloka, ki ureja oglaševanje v občini, predlaga interesent; vloga se naslovi na občinsko upravo. Merilo, ki ga občinska uprava uporabi za odločitev o izdaji dovoljenja, je primernost predvidenega nosilca oglaševanja in predlagane lokacije.
V. OSTALE DOLOČBE
37. člen
Znotraj sklenjenih proizvodnih, trgovskih in poslovnih območij je ob upoštevanju posebnih pogojev tega pravilnika dovoljeno postaviti vse vrste nosilcev oglaševanja, vendar velike samostoječe ali stenske table, velike samostoječe svetlobne vitrine in samostoječi lamelni vrtljivi prikazovalniki ne smejo biti vidni z javnih površin oziroma morajo biti od njih oddaljeni najmanj 25 m.
38. člen
Kadar je treba nosilce oglaševanja odstraniti zaradi spremembe prostorskega akta ali drugih posegov v prostor, določi župan s sklepom nova nadomestna obvestilna mesta po merilih tega pravilnika tako, da ostane skupno število določenih obvestilnih mest nespremenjeno.
39. člen
K vlogi za urbanistično soglasje iz 8. člena tega pravilnika je treba priložiti:
– soglasje lastnika zemljišča, če gre za zasebno zemljišče,
– grafični prikaz objekta za oglaševanje, ki mora vsebovati vsaj tloris in pogled na načrtovano postavitev nosilca oglaševanja; priporočljiva je fotomontaža.
Če vlagatelj k vlogi ni priložil zemljiškoknjižnega izpiska, starega največ 3 mesece, in načrta parcele, starega največ 3 mesece, si ta dokumenta priskrbi občinska uprava sama.
Mikrolokacijo nosilca oglaševanja je treba prikazati na posnetku dejanskega stanja, v merilu 1 : 500, po potrebi 1 : 200.
K vlogi za oglaševanje na gradbenih ograjah je treba priložiti kopijo gradbenega dovoljenja za objekt ali kopijo gradbenega dovoljenja za pripravljalna dela in sporočilo o začetku del.
40. člen
Za obvestilna mesta, določena v IV. poglavju tega pravilnika in predvidena za koncesijsko dejavnost, ki so v zasebni lasti, je pred objavo razpisa za podelitev koncesije potrebno pridobiti pisno soglasje lastnika in z njim urediti pravna razmerja, tako da se bo strinjal z načinom in pogoji uporabe njegove nepremičnine.
41. člen
Plakatne stebre iz prvega odstavka 32. člena tega pravilnika se ob razpisu za podelitev koncesije ponudi v razpisni dokumentaciji pod pogoji iz odloka, ki ureja oglaševanje v občini, za opravljanje dejavnosti oglaševanja potencialnim koncesionarjem, če niso že oddani pred objavo javnega razpisa.
VI. KONČNA DOLOČBA
42. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2008-7
Šmarješke Toplice, dne 27. maja 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti