Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2752. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja VS 9/10 Škofljica, m.e. 2A/1, Dom starejših občanov, stran 8516.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103,00 in 76/02), ter uporabi določb Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/08) je Občinski svet Občine Škofljica na 15. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
O D L OK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja VS 9/10 Škofljica, m.e. 2A/1, Dom starejših občanov
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se skladno s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta VS 9/10 (Uradni list RS, št. 19/08) sprejme program opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture v enoti urejanja prostora VS 9/10 Škofljica, m.e. 2A/1 Dom starejših občanov, ki ga je izdelalo podjetje Geas d.o.o., Kotnikova 34, Ljubljana, v aprilu 2008 pod št. 12/08.
Program opremljanja vsebuje podlage in merila za odmerno odločbo o komunalnem prispevku.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi in stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
II. OBRAČUNSKO OBMOČJE
3. člen
Obračunsko območje obsega del enote urejanja prostora VS 9/10 Škofljica, m.e. 2A/1, Dom starejših občanov. Območje se ureja skladno z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list RS, št. 19/08).
Obračunsko območje za obstoječo sekundarno in primarno komunalno infrastrukturo je opredeljeno v Programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/08).
III. KOMUNALNI PRISPEVEK
4. člen
(obračunski stroški)
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za enoto urejanja VS 9/10 Škofljica, m.e. 2A/1, Dom starejših občanov in Program opremljanja stavbnih zemljišč Občine Škofljica (Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Škofljica – Uradni list RS, št. 1/08).
Podlage in podrobnejša merila za odmerno odločbo o komunalnem prispevku:
– obračunsko območje so javne površine in gradbene parcele za gradnjo objektov z oznako A, B in C.
– skupna površina parcel predvidenih objektov je 8365 m2,
– skupna površina neto tlorisnih površin objektov je 10405 m2.
Obračunski stroški investicije znašajo na dan 1. 1. 2008;
959.556,08 EUR za predvideno komunalno infrastrukturo in
285.910,00 EUR za obstoječo komunalno infrastrukturo.
– komunalni prispevek za predvideno in obstoječo komunalno infrastrukturo se izračuna ob upoštevanju obremenitve v višini 30% deleža parcele in 70% NTP, kar znaša: 44,67 EUR/m2 grad. parcele in 83,79 EUR/m2 NTP na dan 1. 1. 2008,
od tega za:
– vodovod v višini 2,27 EUR/m2 GP in 4,25 EUR/m2 NTP
– kanalizacijo v višini 12,69 EUR/m2 GP in 23,80 EUR/m2 NTP
– plinovod v višini 2,08 EUR/m2 GP in 3,89 EUR/m2 NTP
– most preko Škofeljščice v višini 3,26 EUR/m2 GP in 6,11 EUR/m2 NTP
– ceste v višini 13,02 m2 GP in 24,42 EUR/m2 NTP
– javno razsvetljavo v višini 1,11 EUR/m2 GP in 2,08 EUR/m2 NTP.
Stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela ostala nizka gradnja«.
IV. ETAPNOST GRADNJE
5. člen
Predvidene posege se izvede v eni etapi skladno s terminskim planom, ki je sestavni del programa opremljanja.
V. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Program opremljanja s prilogami je sestavni del tega odloka in je na vpogled na sedežu Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2008
Škofljica, dne 30. maja 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost