Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2748. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan, stran 8514.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan – UPB (Uradni list RS, št. 101/06) ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-F (Uradni list RS, št. 129/06 in ZOFVI-G 36/08) je Občinski svet Občine Škocjan na 16. redni seji dne 10. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan (Uradni list RS, št. 17/99, 108/01) se v prvem odstavku 6.a člena črta besedna zveza »4. razreda« in se nadomesti z besedno zvezo »5. razreda«.
Za prvim odstavkom 6.a člena se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Podružnica Bučka izvaja tudi dejavnost predšolske vzgoje za otroke od starosti enega leta do vstopa v šolo.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena, in sicer tako, da se glasi:
»Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev.«
Spremeni se četrti odstavek 8. člena, in sicer tako, da se glasi:
»Eden predstavnik delavcev se izvoli izmed delavcev osnovne šole, eden predstavnik iz enote vrtca in eden predstavnik iz podružnične šole. Kandidate delavcev lahko predlagajo: učiteljski in vzgojiteljski zbor, sindikat in zbor delavcev.
Predstavnike delavcev se voli na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole se praviloma konstituira, ko so izvoljeni vsi predstavniki. Izjemoma se svet lahko konstituira tudi, ko so imenovani trije predstavniki ustanovitelja in po dva predstavnika delavcev in staršev.«
Ostala vsebina 8. člena ostaja nespremenjena.
3. člen
Za 8. členom se doda nov, 8.a člen, ki se glasi:
»Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda, ne more voliti in ne more biti izvoljena oziroma imenovana v svet.«
4. člen
Za 8.a členom se doda nov, 8.b člen, ki se glasi:
»Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma izvoljeni oziroma imenovani največ dvakrat.«
5. člen
Ostale določbe Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan (Uradni list RS, št. 17/99) ostajajo nespremenjene.
6. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0004/2008
Škocjan, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost