Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2747. Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan, stran 8513.

Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 ZD-UPB) in 15. člena Statuta Občine Škocjan – OPB (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 15. redni seji dne 10. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo način, pogoji in oblike opravljanja lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan.
2. člen
Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo opravlja javni zavod ali na podlagi koncesije zasebnik.
II. JAVNI ZAVOD
3. člen
Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti s sedežem v Novem mestu ustanovi občina za opravljanje te dejavnosti na svojem območju skupaj s sosednjimi občinami, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, in po poprejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Organizacija in delovanje javnega zavoda Dolenjske lekarne je določeno z ustanovitvenim aktom.
III. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
4. člen
Predmet koncesije
Predmet koncesije je izvajanje lekarniške dejavnosti, s katero se zagotavlja preskrba prebivalstva in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil. Poleg lekarniške dejavnosti lahko koncesionar opravlja še druge dejavnosti, določene v tretjem odstavku 2. člena Zakona o lekarniški dejavnosti.
5. člen
Koncesijsko območje
Koncesija se podeljuje za območje Občine Škocjan.
Vsakokratni koncesionar ohrani vse pristojnosti in pravice, izhajajoče iz uvrstitve lekarne v Škocjanu v lekarniško mrežo.
6. člen
Poslovni čas
Poslovni čas lekarne se določi glede na krajevne potrebe po preskrbi z zdravili, vendar ne sme biti krajši od 40 ur tedensko. Poslovni čas lekarne potrdi pristojni občinski upravni organ.
7. člen
Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se podeli za nedoločen čas in začne veljati z dnem izdaje odločbe. Koncesionar mora začeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti v enem letu po podelitvi koncesije. Koncesija se ne podaljšuje, če koncesionar začne izvajati dejavnost pozneje, kot mu je bilo določeno z odločbo. V primeru, da koncendent do konca roka, za katerega je podeljena koncesija, ne izpelje postopka za podelitev nove koncesije, se obstoječemu koncesionarju lahko podaljša koncesija največ za obdobje enega leta.
8. člen
Pravice in obveznosti koncesionarja so naslednje:
– da opravlja dejavnost v svojem imenu in za svoj račun;
– da prodaja storitve, zdravila, ortopedske pripomočke ter oblikuje cene zanje v skladu z veljavnimi predpisi;
– da opravlja druge dejavnosti, ki jih določa tretji odstavek 2. člena zakona o lekarniški dejavnosti;
– da izvaja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz plana zdravstvenega varstva RS;
– da na zahtevo koncedenta oziroma pristojnega občinskega organa omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
– da občinski upravi Občine Škocjan predloži finančne dokumente in poročilo o izvajanju lekarniške dejavnosti za preteklo leto;
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in druge standarde in normative za izvajanje lekarniške javne službe;
– da zagotovi zadostno število strokovnih kadrov za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za izvajanje predmetne dejavnosti;
– v primeru začasne nesposobnosti je koncesionar dolžan postopati v skladu z določili 19. člena Zakona o lekarniški dejavnosti;
– v primeru smrti koncesionarja je njegov zakonec ali otrok dolžan postopati v skladu z določili 20. člena Zakona o lekarniški dejavnosti.
9. člen
Razmerja med koncesionarjem in uporabniki koncesije, viri financiranja
Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe, prav tako koncesionar ni dolžan plačevati koncesnine za izvajanje dejavnosti.
Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in s prodajo svojih storitev (prodaja blaga in storitev brez recepta, prihodki od doplačil občanov brez prostovoljnega zavarovanja, prihodki od samoplačniških receptov, prihodki od prodaje sanitetnega materiala …).
Koncesionar izvaja koncesionirano službo lekarniške dejavnosti izključno v prostorih večnamenskega objekta Škocjan 67.
Na ostalih lokacijah lahko izvaja dejavnost v okviru dislociranih organizacijskih enot.
10. člen
Pogoji za pridobitev in izvajanje koncesije
Koncesionar mora za pridobitev koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima ustrezno strokovno izobrazbo (magister farmacije) za vodenje lekarne;
– ima opravljen strokovni izpit;
– da ima licenco za delo s homeopatskimi pripravki;
– obvlada slovenski jezik;
– mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev);
– ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi koncesije prekinil delovno razmerje;
– ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če to zahteva narava dela tudi ustrezne kadre;
– pridobi mnenje pristojne zbornice ali združenja;
– izpolnjuje pogoje določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06);
– da predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije;
– da ima več kot pet objav strokovnih informacij v medijih s poudarkom na poznavanju lokalne zdravstvene problematike;
– da poda izjavo, da bo izvajal dejavnost, ki je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu s programom.
11. člen
Merilo za izbor koncesionarja
V primeru, da pogoje za pridobitev koncesije izpolnjuje več kandidatov, so merilo za izbor predloženi program in merila, določena s Planom zdravstvenega varstva v RS.
IV. NAČIN IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
12. člen
Na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega varstva RS, izvede občina javni razpis za podelitev koncesije. Javni razpis se objavi najpozneje v roku treh mesecev od dneva veljavnosti tega odloka.
Postopek podelitve koncesije vodi pristojni občinski upravni organ. Župan imenuje komisijo, sestavljeno iz treh članov. Komisija opravi izbor ponudnika v skladu s pogoji in merili, določenimi v tem odloku.
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli pristojni upravni organ občine z odločbo, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, po poprejšnjem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Zoper odločbo je v roku 15 dni od izdaje možna pritožba na župana Občine Škocjan.
Po pravnomočnosti odločbe župan in koncesionar skleneta pogodbo o izvajanju koncesije, s katero uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem lekarniške dejavnosti.
V. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Koncesijska pogodba preneha z odpovedjo ali z odvzemom.
Odpoved koncesije
Koncesionar lahko odpove koncesijo s 6 mesečnim odpovednim rokom.
Odvzem koncesije
Koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti odvzame pristojni upravni organ občine z odločbo, če:
– koncesionar v roku enega leta po pridobitve koncesije ne začne opravljati dejavnosti;
– je poslovanje lekarne prekinjeno za več kot šest mesecev;
– se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz 14. člena Zakona o lekarniški dejavnosti;
– je koncesionarju prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;
– koncesionar pridobi koncesijo za opravljanje dejavnosti na drugem območju;
– koncesionar ne opravlja lekarniške dejavnosti v skladu s predpisi, odločbo o koncesiji in pogodbo o koncesiji;
– v določenem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
14. člen
Nadzor nad opravljanjem lekarniške dejavnosti se opravlja v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Koncesionar mora najkasneje v enem letu po pridobitvi koncesije začeti z izvajanjem dejavnosti.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne petnajsti dan po objavi.
Št. 160-0004/2006
Škocjan, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost