Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2746. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan, stran 8512.

Skladno z 20. členom Statuta Občine Škocjan – UPB (Uradni list RS, št. 101/06) in 36. členom Zakona o lokalni samoupravi – ZLS UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Škocjan na 15. redni seji dne 10. 6. 2008 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Škocjan
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 65/99, 51/01, 44/03, 37/07, 89/07) se spremeni četrta alineja 57. člena, in sicer tako, da se glasi:
»– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij, ki spadajo v pristojnost lokalne skupnosti, ter izvršuje odločitve sveta,«
2. člen
V celoti se črta vsebina tretjega odstavka 90. člena.
3. člen
Doda se nov, tretji odstavek 94. člena, in sicer se glasi:
»Na sami seji Občinskega sveta, na kateri se obravnava predlog odloka, lahko v pisni obliki predlaga amandma župan ali najmanj štirje občinskega sveta.«
4. člen
Spremeni se tretji odstavek 99. člena, in sicer se pravilno glasi:
»Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem odloka po skrajšanem postopku.«
5. člen
Ostale določbe poslovnika ostajajo nespremenjene.
6. člen
Spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0001/2008
Škocjan, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost