Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2745. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2008–2013, stran 8507.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) ter 19. in 104. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 12. seji dne 31. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2008–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste državnih pomoči za kmetijska gospodarstva v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) – in v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) – za investicije v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah opredeljuje Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05).
(2) Za mala in srednja velika podjetja se po tem pravilniku štejejo podjetja skladno s Prilogo 1 Uredbe (ES) 70/2001 z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L. št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami).
(3) Prav tako se s tem pravilnikom določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev za ukrepe, ki ne predstavljajo državno pomoč.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert (v nadaljevanju: Občina), se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu za tekoče leto ob upoštevanju razvojnih načrtov in njihovih prioritet.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe ES;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 k Pogodbi ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/87;
– »mala in srednje velika podjetja« so podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov € in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov €;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;
– »1 ha primerljivih kmetijskih površin« pomeni: 1 ha njiv ali vrtov ali 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali 0,2 ha drevesnic, trsnic ali 8 ha gozdov ali 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oziroma drugih površin;
– »podjetje v težavah« pomeni, da se za ta namen štejejo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in pestruktuiranje podjetij v težavah (UL C št. 244, z dne 1. 10. 2004, str. 2–17). Podjetja v težavah pomeni, ko ni zmožno z lastnimi sredstvi ali s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, preprečiti izgube, ki brez zunanjega posredovanja državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile obstoj podjetja.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko sektorskih pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije (ES), navedenih v točki 1 tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
+----------------------------+---------------------------------+
|Pravila za državne pomoči v |Vrste pomoči – ukrepi:      |
|kmetijstvu         |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Skupinske izjeme v     |Ukrep 1: Naložbe v kmetijska   |
|kmetijstvu         |gospodarstva (4. člen Uredbe)  |
|(na podlagi Uredbe komisije |Ukrep 2: Pomoč za plačilo    |
|(ES) št. 1857/2006 z dne 15.|zavarovalnih premij (12. člen  |
|12. 2006 o uporabi členov 87|Uredbe)             |
|in 88 Pogodbe pri državni  |Ukrep 3: Pomoč za zaokrožitev  |
|pomoči za majhna in srednje |zemljišč (13. člen Uredbe)    |
|velika podjetja, ki se   |Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične |
|ukvarjajo s proizvodnjo   |pomoči kmetijskemu sektorju (15. |
|kmetijskih proizvodov, in o |člen Uredbe)           |
|spremembi Uredbe za     |                 |
|skupinske izjeme)      |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|De minimis pomoči      |Ukrep 5: Investicije za     |
|(na podlagi Uredbe komisije |opravljanje dopolnilnih     |
|(ES) št. 1998/2006 z dne 15.|dejavnosti na kmetijah (2. člen |
|12. 2006 o uporabi členov 87|Uredbe)             |
|in 88 Pogodbe ES pri pomoči |Ukrep 6: Pokrivanje operativnih |
|de minimis)         |stroškov transporta z odročnih  |
|              |krajev (2. člen Uredbe)     |
+----------------------------+---------------------------------+
|Ostali ukrepi občine    |Ukrep 7: Izvajanje lokalne    |
|              |razvojne strategije (LEADER)   |
|              |(63. člen Uredbe komisije (ES)  |
|              |št. 1698/2005 z dne 20. 9. 2005) |
|              |Ukrep 8: Štipendiranje bodočih  |
|              |nosilcev kmetij         |
+----------------------------+---------------------------------+
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju Občine,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja,
– organizacije, ki so registrirane in opravljajo dejavnost transporta na področju kmetijstva na območju Občine,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva na območju Občine,
– lokalna akcijska skupina (LAS), odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju Občine,
– udeleženci izobraževanj kmetijskih poklicnih in srednjih šol.
7. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, skladno s pogoji in po postopkih, določenih v veljavnih predpisih.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa Odlok o proračunu za tekoče leto in ob upoštevanju načrta razvojnih programov.
(3) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan.
(4) Javni razpis mora podrobneje določati merila in kriterije za dodeljevanje pomoči, in sicer:
– predmet pomoči (vrste ukrepov),
– namene, za katere se dodeljujejo pomoči,
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– upravičene stroške,
– morebitne omejitve,
– finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči),
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– merila za ocenjevanje vlog,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov,
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,
– način reševanja vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
(5) Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in prilog, ki so opredeljene v javnem razpisu.
(6) Komisija opravi pregled prispelih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.
(7) Komisija seznani Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem z razdelitvijo sredstev.
8. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku odloča župan s sklepom, s kateri se določi višina odobrenih sredstev, namen in upravičeni stroški, na predlog komisije. Odločitev župana je dokončna.
(2) Zoper odločitev župana lahko upravičenec vloži upravni spor v roku 30 dni po prejemu sklepa.
(3) Medsebojne obveznosti med Občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo, v kateri so opredeljene posamezne naloge, roki za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
9. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– osnovne podatke o prejemniku (ime, naziv, sedež, KMG-MID številko, davčno številko, številko transakcijskega računa),
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da prejemnik za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, njeno višino pridobi Občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi, situacije).
II. UKREPI
(Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006) Skupinske izjeme v kmetijstvu
10. člen
Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva (4. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v Občini.
(2) Cilj ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
(3) Upravičeni stroški ukrepa:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi),
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, razen traktorjev,
– stroški prve postavitev oziroma preoblikovanje obstoječih trajnih nasadov,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjakov, v ključno s pripadajočo opremo,
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenih standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti,
– stroški nakupa materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje izgradnje gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda »nitratna direktiva« ni možno),
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme namakalnih sistemov ali obnova pod pogojem, da taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški strojnih storitev,
– agromelioracijska dela, ki ne pomenijo posega v prostor (za površine nad 0,3 ha),
– postavitev večletnih nasadov: postavitev proti točne zaščite (za registrirane trajne nasade nad 0,3 ha površine in 0,1 ha za jagodičje).
(4) Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
(5) K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000 € je potrebno predložiti poslovni načrt,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo (to je izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, izdelan načrt namakalnega sistema, izdelan načrt ureditve zemljišča – agromelioracije, ureditev poljskih poti in dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih, ki niso javno dobro), za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezna dovoljenja,
– za obnovo namakalnega sistema je potrebno priložiti dokazilo, iz katerega je razvidno, da naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25%,
– v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
(6) Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo kriterije za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001 in ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine.
(7) Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
(8) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40% upravičenih stroškov investicije,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 €,
– najvišji znesek pomoči dodeljen s strani Občine posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sem preseči 10.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let,
– največji znesek pomoči za urejanje kmetijskih zemljišč znaša do 40% upravičenih stroškov, oziroma največ do 800 € na hektar kmetijskega zemljišča,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
11. člen
Ukrep 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (12. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je, da se z doplačilom zavarovalnih premij zmanjša tveganje za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami, kot so spomladanska pozeba, toča, vihar, poplave ter živali v primeru bolezni.
(2) Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter domačih živali.
(3) Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
(4) Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, ki jih z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– za kmetijska gospodarstva, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– za kmetijska gospodarstva, ki imajo površine, katere predmet so zavarovanja, izven območja Občine.
(5) Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so mala in srednje velika podjetja oziroma kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine.
(6) Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– pogoji v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto,
– sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
(7) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– finančna pomoč Občine znaša razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do višine 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za posevke in plodove ter živali zaradi bolezni,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 20 €, najvišji p 1.000 € na upravičenca na leto.
12. člen
Ukrep 3: Pomoč za zaokrožitev zemljišč (13. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju Občine.
(2) Cilj ukrepa:
Z izvedbo menjav in združenj kmetijskih zemljišč zmanjšati razdrobljenost površin in tako povečati povprečne velikosti parcel.
(3) Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov, ki nastanejo pri medsebojni menjavi in zaokrožitvi izključno kmetijskih zemljišč.
(4) Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev R Slovenije in EU.
(5) K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bila izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč),
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla.
(6) Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo ter imajo sedež in kmetijske površine na območju Občine.
(7) Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
(8) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov,
– največji znesek pomoči znaša 2.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto, najmanjši znesek dodeljene pomoči pa je 50 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
13. člen
Ukrep 4: Zagotavljanje tehnične pomoči kmetijskemu sektorju (15. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj.
(2) Za zagotavljanje tehnične podpore se štejejo:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin na kmetijskem gospodarstvu.
(3) Cilj ukrepa:
Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev.
(4) Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja, usposabljanja in svetovanja kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja;
– Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje);
– Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih se štejejo stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov;
– Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali porekla niso imenovani, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in porekla imenovani;
– Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
(5) Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške storitev povezanih z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
(6) K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– če gre za izvedbo izobraževanj, finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči, idr.),
– če tehnično pomoč zagotavljajo društva, morajo k vlogi predložiti finančno ovrednoten letni program dela,
– dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
(7) Upravičenci do sredstev:
– ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz Občine,
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine.
(8) Splošni pogoji upravičenosti:
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
(9) Finančne določbe:
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
14. člen
Kumulacija 19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 10 do 13 tega pravilnika ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 4 do 16 Uredbe Komisije (ES) 1857/2006, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo (ES) št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1535/2007 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
15. člen
(Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 De minimis pomoči) Ukrep 5: Investicije za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij, usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so: sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča, med, čebelji izdelki,
– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi.
(2) Cilji ukrepa:
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
(3) Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme in strojev, razen traktorjev,
– promocija izdelkov in storitev,
– splošni stroški, kot so upravni in pravni.
(4) K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta),
– predračune za nakup strojev ali opreme oziroma predračune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe (kmetijske svetovalne službe) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti,
– v primeru, da je investicija večja od 50.000 €, je potrebno predložiti poslovni načrt.
(5) Upravičenci do sredstev:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine.
(6) Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
(7) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč iz občinskega proračuna posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 10.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Ukrep 6: Pokrivanje operativnih stroškov transporta z odročnih krajev
(1) Namen ukrepa:
Pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih Občine.
(2) Cilj ukrepa:
Ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih Občine.
(3) Upravičeni stroški ukrepa:
Operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.
(4) K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– dokazila o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
Občina bo območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom.
(5) Upravičenci do sredstev:
Subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
(6) Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec/izvajalec transporta mora zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
(7) Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta,
– skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
16. člen
Kumulacija (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
Skupaj s pomočjo »de minimis« se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
17. člen
(Ostali ukrepi Občine)
Ukrep 7: Izvajanje lokalne razvojne strategije (LEADER)
(1) Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) ter za izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa LAS, ki deluje na območju Občine.
(2) Upravičenci do sredstev:
Lokalna akcijska skupina (LAS), priznana s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, ki deluje na območju Občine.
Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
(1) Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih programih in so predvideni za naslednike kmetij.
(2) Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak je udeleženec izobraževanja po veljavnem (verificiranem) kmetijske srednješolskem izobraževalnem programu,
– dijak je predviden za naslednika kmetije.
(3) Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana.
(4) K vlogi mora upravičenec priložiti dokumentacijo:
– izpolnjen obrazec za štipendije – obr. 1,51
– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– izjavo, da prosilec ne prejema druge štipendije ali pomoči,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o rednem vpisu,
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto,
– kopijo zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev.
(5) Upravičenec do sredstev:
Udeleženci izobraževanja poklicnih in srednjih kmetijskih šol, s stalnim prebivališčem v Občini in so predvideni za prevzemnike kmetij.
(6) Finančne določbe:
Višina štipendije se letno usklajuje z višino drugih štipendij, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna in bo določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha posameznega kandidata. Višina se določi v javnem razpisu.
III. NADZOR IN SANKCIJE
18. člen
(nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi Nadzorni odbor Občine, najmanj enkrat letno.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik vrniti sredstva v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen že pridobil finančna sredstva,
– da je upravičenec odtujil (prodal) objekte, specialno mehanizacijo in opremo sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna Občine pred iztekom 5 let.
(3) Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti delovni dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2008–2013.
Št. 330-0001/2008-16
Šentrupert, dne 10. junija 2008
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost