Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2742. Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas, stran 8501.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni listi RS, št. 100/08 – UPB2 in 25/08) drugega odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 19. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 13. redni seji dne 5. junija 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas
1. člen
Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje v EUR.
+-----------+--------------------------+-----------------------+
|Vrtec   | Prvo starostno obdobje |  Drugo starostno  |
|      |             |    obdobje    |
+-----------+------------+-------------+------------+----------+
|      |  Cena  |Cena programa|  Cena  |  Cena  |
|      | programa | za starše | programa | programa |
|      |      |       |      |za starše |
+-----------+------------+-------------+------------+----------+
|Krkine   |  423,76  |  360,20  |  332,89  | 299,60 |
|lučke   |      |       |      |     |
+-----------+------------+-------------+------------+----------+
2. člen
Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok. Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po izpolnjeni starosti treh let.
3. člen
Staršem otrok, za katere je Občina Straža po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program v vrtcu Krkine lučke, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu 1. starostnega obdobja za 15% nižjo ceno programa njim določenega plačilnega razreda, ter v programu 2. starostnega obdobja za 10% nižjo ceno programa njim določenega plačilnega razreda. Popust se upošteva samo če starši sami plačujejo vrtec.
4. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 31,50 EUR mesečno in so izračunani na povprečje 21 dni. Za čas odsotnosti otroka se staršem za vsak dan odsotnosti zniža prispevek plačila za stroške neporabljenih živili v višini 1,50 EUR.
5. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke, je sestavljena iz cene programa v katerega je otrok vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali stroški spremljevalca.
O vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, mora vrtec obvestiti tudi Občino Straža.
6. člen
Kolikor je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro 4,5 EUR.
7. člen
Starši otrok za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno in sicer v času od 1. junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. O odsotnosti so starši dolžni vrtec obvestiti 15 dni pred nastopom odsotnosti.
Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo 30% njim določnega plačilnega razreda.
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 30 dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo v višini 30% njim določenega plačilnega razreda. Vlogo za rezervacijo s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo na Občini Straža, najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti.
Ta določila se upoštevajo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno bivališče v Občini Straža, za ostale pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Te pravice lahko v breme proračuna Občine Straža uveljavijo tudi starši s stalnim bivališčem v Občini Straža, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jih je skladno z odločbami teh občin možno uveljaviti.
8. člen
Občina Straža bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve dodatnih znižanj in rezervaciji po tem sklepu.
9. člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto, starši za novo vpisane otroke plačajo akontacijo v višini prvega plačilnega razreda starostne skupine, v katerega bo otrok uvrščen. Akontacija se plača ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec. Znesek se poračuna staršem ob izstavitvi prvega računa za program v vrtcu. Kolikor starši otroka ne vključijo v vrtec z dnem določenim v pogodbi, se akontacija ne vrne.
10. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.
11. člen
Cene programov predšolske vzgoje se sprotno uskladijo z gibanji:
– stroškov dela
– materialnih stroškov in stroškov živil skladno z gibanjem inflacije (nad 3,5%) ter z upoštevanjem normativov z organizacijo predšolske dejavnosti. Če posamezni strošek za 20% ali več presega rast inflacije, se lahko upošteva dejanski vpliv tega stroška (npr. ogrevanje, elektrika).
12. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervaciji v vrtcih Mestne Občine Novo mesto št. 153-14-9/05 z dne 11. 6. 2005 (Uradni list RS, št. 70/05).
Št. 600-2/2008-4
Straža, dne 5. junija 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost